masthead koevermans l

nov 22, 2019

Philips en Hartstichting geven werknemers PSV Academy reanimatie- en AED-training

Gemiddelde leestijd: 3-5 minuten

For English see below

Hartveiligere samenleving dankzij 6 minutenzones

Trainers en ondersteunend personeel van de PSV Academy volgden onlangs een reanimatie- en AED-training op PSV Campus De Herdgang. Bij een hartstilstand is het cruciaal om de getroffen persoon binnen 6 minuten te reanimeren. De overlevingskans van het slachtoffer is namelijk het grootst als direct 112 wordt gebeld, er binnen 6 minuten begonnen wordt met reanimeren én een AED wordt ingezet. Philips, marktleider op het gebied van AED’s, werkt al jaren samen met de Hartstichting aan een hartveiligere samenleving. PSV trekt daarin met beide partners op om niet alleen de club hartveiliger te maken, maar ook om aandacht te vragen voor de zogenoemde ‘6 minutenzone’. 

 

Bij PSV weten ze als geen ander hoe essentieel dit kan zijn. In december 2017 werd PSV-videoanalist Wim Rip getroffen door een hartstilstand tijdens PSV – FC Groningen. Hij dankt zijn leven aan tijdige reanimatie en de inzet van een AED. “Daarom is het zo belangrijk om zoveel mogelijk mensen geschoold te hebben”, zegt Suzanne Huurman, sportarts bij PSV en St. Anna TopSupport. 

 

Bekijk het verhaal van Wim

Philips en Hartstichting geven werknemers PSV Academy reanimatie- en AED-training
Als iemand vecht voor het leven, dan wil je diegene die wedstrijd laten winnen.

Ernest Faber

Hoofd jeugdopleiding PSV

Verbondenheid

Ernest Faber, hoofd jeugdopleiding bij PSV, was één van de deelnemers aan de cursus. “Ik vind het héél belangrijk om dit op te pakken”, aldus Faber. “Ik zie dit als een training in verbondenheid, sámen red je levens. Je speelt de wedstrijd van je leven: als je in een echte noodsituatie zit, en die persoon vecht voor het leven, dan wil je diegene ook die wedstrijd laten winnen!” Ook Danny Koevermans, voormalig profvoetballer en huidig assistent-trainer bij het vrouwenelftal van PSV, nam enthousiast deel. “Het is fijn om te weten hoe je een hartstilstand kunt herkennen en hoe je moet handelen als het iemand in je buurt overkomt. Nu heb ik in ieder geval een basis om iets te kunnen doen.” 

Mensen kunnen ook zelf in actie komen.

Gilian Flohr

Hartstichting

Gilian Flohr van de Hartstichting hoopt dat meerdere clubs het voorbeeld van PSV zullen volgen. “Dat draagt bij aan de bewustwording onder de bevolking. Mensen kunnen namelijk ook zelf in actie komen. De Hartstichting wil elke buurt in het hele land hartveiliger maken. Daarvoor zijn voldoende burgerhulpverleners en AED’s nodig die zijn aangemeld bij het oproepsysteem HartslagNu. Dit systeem is gekoppeld aan 112 en stuurt burgerhulpverleners en een AED naar het slachtoffer. Zo is er altijd hulp binnen 6 minuten.”

Philips en Hartstichting geven werknemers PSV Academy reanimatie- en AED-training

BuurtAED

Een optie om zelf bij te dragen aan een hartveiligere samenleving, is het bij elkaar sparen van een AED met korting, met het crowdfunding platform BuurtAED , een initiatief van Philips en de Hartstichting. De meeste hartstilstanden vinden in en rond het huis plaats (70%). Flohr: “Daarom is het belangrijk dat er in woonwijken dag en nacht voldoende beschikbare AED’s zijn die via HartslagNu kunnen worden ingezet.”

 

Philips en de Hartstichting werken sinds januari 2018 samen om het leven van hart- en vaatpatiënten en (hoog)risicogroepen in Nederland te verbeteren. Philips is wereldwijd marktleider op het gebied van AED's. Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Iedereen mag een AED bedienen.

 

In een landelijke bewustwordingscampagne roept Philips mensen op om het initiatief om Nederland hartveiliger te maken te steunen door digitaal een hart voor een hart te geven via www.Philips.nl/Hartveiliger.

Philips en Hartstichting geven werknemers PSV Academy reanimatie- en AED-training

Philips and Heart Foundation give employees PSV Academy CPR and AED training

A heart safer community thanks to 6-minute zones

Trainers and support staff from the PSV Academy recently attended a CPR and AED training course on PSV Campus De Herdgang. In the event of a cardiac arrest, it is crucial to resuscitate the affected person within 6 minutes. The victim's chance of survival is greatest when 112 is called immediately, resuscitation is started and an AED is deployed within 6 minutes. Philips, market leader in the field of AEDs, has been working with the Heart Foundation for many years in order create a more heart-safe society. PSV is working with both partners to not only make the club more heart-safe, but also to draw attention to the so-called '6-minute zone'. 

 

At PSV they know how essential this can be. In December 2017, PSV video analyst Wim Rip suffered a cardiac arrest during PSV - FC Groningen. He owes his life to timely resuscitation and the use of an AED. "That's why it's so important to train as many people as possible," says Suzanne Huurman, sports doctor at PSV and St. Anna TopSupport. 

 

See the story of Wim

Philips en Hartstichting geven werknemers PSV Academy reanimatie- en AED-training
If someone is fighting for life, you want them to win that match.

Ernest Faber

PSV's head of youth academy

Match of your life

Ernest Faber, head of youth academy at PSV, was one of the participants in the course. "I think it's very important to take this up," says Faber. "I see this as a training in connectedness, together you save lives. You play the match of your life: if you are in a real emergency situation, and that person is fighting for life, then you want him or her to win that match too!" Danny Koevermans, former professional football player and current assistant coach at the women's team of PSV, also participated enthusiastically. "It's good to know how to recognize a cardiac arrest and how to act when it happens to someone you are around at that moment. At least now I have a basis for doing something." 

People can take action themselves.

Gilian Flohr

Heart Foundation

Gilian Flohr of the Heart Foundation hopes that several clubs will follow the example of PSV. "This contributes to public awareness. People can also take action themselves. The Heart Foundation wants to make every neighborhood in the entire country more heart safe. To do this, a sufficient number of civilian emergency workers and AEDs, who have been registered at the call system HartslagNu, are needed. This system is connected to 112 and sends a civilian emergency response team and an AED to the victim. So there is help within 6 minutes."

Philips en Hartstichting geven werknemers PSV Academy reanimatie- en AED-training

Neighborhood AED

One option for contributing to a more heart safe society is to collectively save money for an AED at a discount, with the crowdfunding platform BuurtAED (neighborhood AED), an initiative of Philips and the Heart Foundation. Most cardiac arrests take place in and around the house (70%). Flohr: "That's why it's important that there are sufficient AEDs available in residential areas, day and night, that can be deployed via HartslagNu."

 

Philips and the Heart Foundation have been working together since January 2018 to improve the lives of cardiovascular patients and (high-risk) groups in the Netherlands. Philips is the global market leader in the field of AEDs. An AED (Automatic External Defibrillator) is a portable device that can restore the heart rhythm in the event of a cardiac arrest. This is done by giving an electric shock. Anyone can operate an AED.

 

In a national awareness campaign, Philips calls on people to support the initiative to make the Netherlands more heart safe by giving a heart for a heart digitally via www.Philips.nl/Hartveiliger

Philips en Hartstichting geven werknemers PSV Academy reanimatie- en AED-training

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Mascha Geerts - Prins

Mascha Geerts - Prins

Communications Manager Philips Innovation Center Eindhoven

Tel.: +31 6 24856782

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.