masthead onderzoek vroeg geborenen l

sep 06, 2019

Philips onderzoeker biedt baby’s, ouders en verpleegkundigen zicht op een rustigere intensive care voor vroeg geborenen

Gemiddelde leestijd: 1-3 minuten

For English – see below

Rohan Joshi, onderzoeker bij Philips Research, promoveerde vorige week cum laude op de TU/e op zijn proefschrift ‘Towards Automated Solutions for Predictive Monitoring of Neonates’. Het doel daarvan is drieledig: verminderen van alarmmoeheid bij verpleegkundigen, het ontwikkelen van methoden voor contactloze monitoring van (nieuwe) vitale functies en aantonen hoe belangrijk het opbouwen van een goede fysieke band tussen ouder en baby is. 

 

Voor de neurologische ontwikkeling van premature kinderen is het ongezond als ze continu piepjes horen. Joshi, die miljoenen alarmen van twee intensive-cares voor baby’s (NICU) analyseerde, ontdekte dat driekwart van die alarmen niets toevoegen voor verpleegkundigen. Hij ontdekte onder meer dat algoritmes kunnen helpen om ervoor te zorgen dat alleen nuttige alarmen afgaan, terwijl de vitale functies van de premature baby’s goed in de gaten worden gehouden. 

Potentieel gevaar

De onderzoeker gebruikte hiervoor machine learning, waarmee verbanden en patronen door een computer worden herkend en data kunnen worden gecombineerd en op basis waarvan voorspellingen worden gedaan of beslissingen genomen. Bijvoorbeeld op basis van algoritmes herkennen of bepaalde bewegingen die een baby maakt potentieel gevaar zijn of onschuldig. De rekenkundige modellen die Joshi gebruikte, kunnen fysiologische veranderingen bij de baby koppelen aan eerdere situaties en op basis daarvan wel of geen alarm laten afgaan.

 

Dit onderzoek toont aan hoe data gedreven oplossingen en algoritmes op basis van machine learning de klinische besluitvorming kunnen optimaliseren en de workflow binnen NICU's kunnen verbeteren. De tevens door Joshi ontwikkelde contactloze monitoringoplossing biedt nieuwe manieren voor betrouwbare monitoring, die zowel comfortabel zijn voor premature baby's als een bron van nieuwe fysiologische informatie. Ten slotte levert dit onderzoek kwantitatief en visueel bewijs voor de voordelen van een fysieke band tussen ouder en baby. Binnen Philips Research houdt Joshi zich met dezelfde onderwerpen bezig. Het uiteindelijke doel hiervan is: een stille intensive care. 

onderzoek vroeg geborenen artikel

Samenwerking

Behalve zijn promotors waren ook Máxima MC, Philips Research en e/MTIC bij zijn onderzoek betrokken. e/MTIC is een samenwerking tussen TU/e, Philips, Máxima Medisch Centrum, Catharina Ziekenhuis en Expertisecentrum Kempenhaeghe. Dit moet leiden tot meer technische vernieuwing in de gezondheidszorg. Binnen het consortium zijn zo'n honderd TU/e promovendi aan het werk samen met een vergelijkbaar aantal experts en wetenschappers van TU/e, de ziekenhuizen en Philips. De afgelopen 15 jaar werkten de partijen al bilateraal samen in projecten met verschillende focusgebieden. De partners verwachten dat de intensieve samenwerking tussen kliniek, -wetenschap en industrie de ontwikkeltijd van research tot resultaat voor de patiënt aanmerkelijk verkort.

 

Het onderzoek van Joshi verscheen afgelopen weken enkele malen in de media: zo werd hij geïnterviewd door NemoKennislink, Smarthealth en NOS. Ook de TU/e besteedde aandacht aan zijn onderzoek.

Philips researcher offers babies, parents and nursing staff the prospect of calmer intensive care for premature babies

Rohan Joshi, researcher at Philips Research, obtained his PhD (cum laude) last week at the Eindhoven University of Technology (TU/e) on his thesis 'Towards Automated Solutions for Predictive Monitoring of Neonates'. The aim is threefold: to reduce alarm fatigue among nursing staff, develop methods for contactless monitoring of (new) vital signs and to demonstrate the physiological importance of bonding between parent and baby. 

 

For the neurodevelopment of premature babies, hearing the continuous beeping sounds of alarms is unhealthy. Further, Joshi, who analyzed millions of alarms from two neonatal intensive-care units (NICUs), discovered that three quarters of these alarms do not provide any relevant information for nurses. Among other things, he developed algorithms that can help in triggering only useful alarms, while still ensuring that the vital functions of the premature babies are safely monitored. 

Potential danger

The researcher used machine learning for this purpose. Machine learning algorithms build a mathematical model based on data, in order to make predictions or decisions. For example: algorithmically recognizing whether changes in vital signs are pathophysiological or innocent? The arithmetic models used by Joshi can link physiological changes to previous situations and use them as a basis for setting off an alarm or not.

 

This research shows how data driven solutions and algorithms based on machine learning can optimize clinical decision making and improve the workflow within NICUs. A contactless monitoring solution that was also developed by Joshi offers new ways of reliable monitoring, which are both comfortable for premature babies and a source of new physiological information. Finally, his research provides quantitative and visual evidence of the benefits of parent-baby bonding. Within Philips Research, Joshi is working on the same topics. The ultimate goal is: silent intensive care units (silent ICUs). 

onderzoek vroeg geborenen artikel

Collaboration

In addition to Joshi’s promoters, Máxima MC, Philips Research and e/MTIC were also involved in this research. e/MTIC is a collaboration between TU/e, Philips, Máxima Medical Centre, Catharina Hospital and Expertise Centre Kempenhaeghe. This should lead to more technical innovation in healthcare. Within the consortium, about one hundred TU/e PhD students are working together with a similar number of experts and scientists from TU/e, the hospitals and Philips. Over the past 15 years, the parties have been working bilaterally on projects with different focus areas. The partners expect that the intensive cooperation between clinic, science and industry will considerably shorten the development time of research as a result for the patient.

 

Joshi's research has appeared in the media several times in recent weeks: he was interviewed by NemoKennislink, Smarthealth en NOS (Dutch). TU/e also paid attention to his research (English). 

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Mascha Geerts - Prins

Mascha Geerts - Prins

Communications Manager Philips Innovation Center Eindhoven

Tel.: +31 6 24856782

You are about to visit a Philips global content page

Continue
Rohan Joshi

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.