masthead master kickoff l

aug 29, 2019

Philips biedt 500 master studenten van TU/e een blik op de toekomst van gezondheidszorg

Gemiddelde leestijd: 3-5 minuten

For English see below

In groepjes verdeeld, zitten en liggen ze verspreid over het gras op De Strip op High Tech Campus Eindhoven (HTC): 500 studenten die aan het begin van hun master op de TU/e staan en een bezoek brengen aan de verschillende bedrijven op deze campus. Het is lunchtijd en allemaal maken ze van de gelegenheid gebruik om even buiten met elkaar bij te praten. De helft van hen heeft vanochtend al kennis gemaakt met Philips, de andere helft doet dat vanmiddag. In het plenaire programma krijgen namelijk alle 500 studenten te horen over e/MTIC* de samenwerking tussen Philips, TU/e en drie ziekenhuizen in de regio. Voor 200 van hen gaat de kennismaking nog een stap verder: zij worden tijdens een aantal workshops meegenomen in de wereld van gezondheidstechnologie en de manier van werken binnen Philips. 

Master Kick Off

In het vorig jaar vernieuwde gebouw HTC36 worden ze welkom geheten in de softwarewereld van Philips. Verschillende software architecten vertellen hier welke rol de ontwikkeling van software speelt bij de innovaties van Philips en hoe ze in scrum teams steeds een stap verder zetten. Een gebouw verder geeft Jean-Marc Huijskens, Senior Architect AR/VR, een aantal studenten een kijkje in zijn keuken. “Wij werken samen met software engineers aan oplossingen waarbij virtuele en kunstmatige intelligentie centraal staan. Daarmee staan we aan het begin van het onderzoekstraject.”

We willen mensen enthousiasmeren

Ann Claessens

Sr. HR Program Manager Innovation bij Philips

Enthousiasmeren

Jean-Marc geeft vaker demonstraties aan jongeren; van lagere school leerlingen tot studenten, allemaal hoopt hij ze te enthousiasmeren voor zijn werk en voor Philips. “Mijn doel is om ze een blik te geven op de toekomst van de gezondheidszorg en ze te laten zien wat wij als Philips daarin betekenen en om ze te enthousiasmeren om in hun eigen toekomst ook hier te komen werken aan gezondheidstechnologie.” Dat onderschrijft ook Ann Claessens, Sr. HR Program Manager Innovation bij Philips. “Voor onze missie om in 2030 jaarlijks het leven van 3 miljard mensen wereldwijd te verbeteren, hebben we goede en gedreven mensen nodig. Daarom werken we graag mee aan initiatieven zoals de Master Kick-Off van de TU/e. We hopen mensen daarmee te enthousiasmeren. Niet alleen voor ons bedrijf overigens, maar ook voor de Brainport regio en hun eigen verdere studie.”

Master Kick Off
Hoe meer je ziet, hoe beter je zelf je eigen toekomst kunt vormgeven

Kari

Master student

Kari (24), studente Innovation Management, vindt haar deelname aan de Kick-Off en haar bezoek aan Philips precies om die reden heel waardevol. Ze neemt deel aan de workshop Data Enabled Design, een richting die aansluit bij de bachelor die ze volgde. “Het is interessant om te zien hoe de theorie uit je studie hier in praktijk wordt gebracht.” Toch kiest ze voor haar master een iets andere richting. “Ik ga Innovation Management doen en deze Master Kick-Off is een goede manier om mensen te leren kennen, terwijl je tegelijkertijd binnen kunt kijken bij verschillende bedrijven.” Een kans die volgens haar iedere student zou moeten grijpen. “Want hoe meer je ziet, hoe beter je zelf je eigen toekomst kunt vormgeven.”

Master Kick Off

*e/MTIC is een samenwerking tussen TU/e, Philips, Máxima Medisch Centrum, Catharina Ziekenhuis en Expertisecentrum Kempenhaeghe. Dit moet leiden tot meer technische vernieuwing in de gezondheidszorg. Binnen het consortium zijn zo'n honderd TU/e promovendi aan het werk samen met een vergelijkbaar aantal experts en wetenschappers van TU/e, de ziekenhuizen en Philips. De afgelopen 15 jaar werkten de partijen al bilateraal samen in projecten met verschillende focusgebieden. De partners verwachten dat de intensieve samenwerking tussen kliniek, -wetenschap en industrie de ontwikkeltijd van research tot resultaat voor de patiënt aanmerkelijk verkort.

Philips offers 500 TU/e master students a glimpse into the future of healthcare

It’s a pretty sight: 500 students who are sitting and lying on the grass at De Strip on High Tech Campus Eindhoven (HTC). They are at the beginning of their master's program at the University of Technology Eindhoven (TU/e) and now they visit the various companies on this campus. It's lunchtime and they all take the opportunity to have a chat with each other outside in the sun. Half of them have already met Philips this morning, the other half is going to this afternoon. In the plenary program, all 500 students will hear about e/MTIC*, the collaboration between Philips, TU/e and three hospitals in the region. For 200 of them, the introduction to Philips goes one step further: during a number of workshops they will be introduced to the world of health technology and the way of working within Philips.

Master Kick Off

In the HTC36 building, which was completely renewed last year, they will be welcomed into the software world of Philips. Various software architects explain the role of software development in Philips' innovations and how they take this a step further in their scrum teams. One building down the street, Jean-Marc Huijskens, Senior Architect AR/VR, gives a number of students a glimpse into his kitchen. "We work with software engineers on solutions that focus on virtual and artificial intelligence. This puts us at the beginning of the research process."

We want to enthuse people

Ann Claessens

Sr. HR Program Manager Innovation at Philips

Enthuse

Jean-Marc often gives demonstrations to young people; from primary school scholars to students, he hopes to make them enthusiastic for his work and for Philips. "My goal is to give them a glimpse into the future of healthcare and to show them what we at Philips mean in this respect and to encourage them to come and work on health technology here later on. Ann Claessens, Sr. HR Program Manager Innovation at Philips. "Our mission to improve the lives of 3 billion people worldwide every year by 2030 requires good and passionate people. That's why we like to participate in initiatives such as the Master Kick-Off at the TU/e. We hope that this will make people enthusiastic. Not only for our company, but also for the Brainport region and their own further study." 

Master Kick Off
The more you see, the better you can shape your own future

Kari

Master student

Kari (24), student Innovation Management, finds her participation in the Kick-Off and her visit to Philips very valuable precisely for that reason. She participates in the Data Enabled Design workshop, a course that fits in with the bachelor she followed. "It's interesting to see how the theory from your study is put into practice here." Still, she chooses a slightly different direction for her master's degree. "I'm going to do Innovation Management and this Master Kick-Off is a good way to get to know people, while at the same time you can have a look inside at different companies. An opportunity that, according to her, every student should seize. "Because the more you see, the better you can shape your own future.

Master Kick Off

*e/MTIC is a cooperation between TU Eindhoven, Philips, Máxima Medical Center, Catharina Hospital and the Kempenhaeghe Expertise Center. This should lead to more technical innovation in healthcare. Around a hundred TU/e PhD students are working within the consortium, together with a comparable number of experts and scientists from TU/e, the hospitals and Philips. Over the last 15 years, the parties have already worked bilaterally on projects with different focus areas. The partners expect that the intensive collaboration between clinic, science and industry will significantly shorten the development time from research to result for the patient.

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Mascha Geerts - Prins

Mascha Geerts - Prins

Communications Manager Philips Innovation Center Eindhoven

Tel.: +31 6 24856782

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.