Privacyverklaring screening klanten

Privacyverklaring screening klanten

Laatst bijgewerkt: 30 april 2020

Koninklijke Philips N.V., inclusief zijn gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen ('Philips'), wil dat u bekend bent met de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen in het kader van onze klantenonderzoeksprocedure (het 'Initiatief').

 

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?

'Persoonlijke gegevens' zijn gegevens waarmee u als individu wordt geïdentificeerd of die betrekking hebben op een identificeerbare persoon.

In dit initiatief verzamelen we: namen en aliassen, geboortedatum, nationaliteit, kopie van paspoort (of een ander geldig identiteitsbewijs met foto), contactgegevens (woon-/bedrijfsadres/e-mailadres), huidige functie, huidige en eerdere bestuursmandaten, informatie over het eigendom van een bedrijf, huidige en eerdere aandeelhouders, lopende faillissementsprocedures, faillissementsverklaringen, informatie over het blokkeren of opschorten van contracten met een overheid (optioneel), gegevens over strafbare feiten (optioneel), informatie over het koppelingen met de overheid of een staatsbedrijf, openbare profielen, eerdere of lopende politieke affiliaties, geschiedenis van sancties of blokkeringen door internationale regelgevende instanties, internationale zwarte lijsten, zwarte lijsten van de overheid en mogelijk eerdere tewerkstelling bij Philips.

 

Hoe worden de persoonlijke gegevens verzameld?

Wij en onze serviceproviders verzamelen persoonsgegevens door middel van het Standaard aanvraagformulier voor persoonsgegevens (SDRF). Dit heeft betrekking op gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Daarnaast kunnen we persoonsgegevens verzamelen en verwerken uit openbaar beschikbare informatie uit databases en zoekmachines. Als u persoonlijke gegevens over mensen aan ons of aan onze serviceproviders in verband met het initiatief bekendmaakt, verklaart u dat u daartoe bevoegd bent en dat u ons toestaat de informatie te gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

 

Met welk doel worden persoonlijke gegevens verzameld?

Wij en onze serviceproviders zullen persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor onze legitieme zakelijke doeleinden en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en om onze rechten te beschermen. Philips heeft een wettelijke verplichting om een screening van derden uit te voeren, de identiteit te verifiëren van derden waarmee het te maken heeft en de risico's die aan dergelijke transacties zijn verbonden te identificeren en te beperken.

 

Onze wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Het is in ons legitieme zakelijke belang om uw persoonlijke gegevens te verwerken, en noodzakelijk om op een verantwoordelijke en ethische manier zaken te doen. Het screeningproces is essentieel voor Philips in zijn pogingen om de lokale en internationale wetten tegen omkoping en corruptie, bedrijfswetten, internationale en lokale controles en sancties op export-import en lokale en internationale wetten en regels met betrekking tot fraude volledig na te leven. Het DDP zorgt er ook voor dat Philips eventuele risico's in verband met het inschakelen van een derde partij identificeert en in staat is deze risico's te beperken, of bepaalt dat de derde partij niet betrokken wordt als het risico te hoog is.  

 

Hoelang worden de persoonlijke gegevens bewaard?

Wij zullen uw persoonlijke gegevens bewaren voor zolang nodig of toegestaan in het licht van het doeleinde of de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Onze criteria gebruikt voor het bepalen van onze bewaartermijnen zijn: (i) de duur van de lopende relatie die we met u hebben; (ii) of we zijn onderworpen aan een wettelijke verplichting; of (iii) of bewaring wenselijk is in het licht van onze rechtspositie.

 

Met wie worden persoonlijke gegevens gedeeld?

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen in een beperkt aantal gevallen bekendmaken, die hier worden beschreven. Als dit nodig is voor het bereiken van de hierboven beschreven doeleinden, kunnen we uw gegevens doorgeven aan de volgende ontvangers: 1) aan Philips gelieerde ondernemingen en werknemers, 2) onze vertrouwde externe serviceproviders die diensten leveren in relatie tot het initiatief, 3) publieke autoriteiten en overheidsautoriteiten (indien wettelijk vereist) en 4) onze professionele adviseurs.

 

Internationale overdracht

Vanwege ons mondiale karakter kunnen gegevens die u ons verstrekt in verschillende landen worden verwerkt. Waar nodig hebben we de wettelijk vereiste adequate maatregelen getroffen, zoals onze bindende bedrijfsregels en/of standaard contractuele clausules om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

 

Beveiliging

We nemen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om persoonlijke gegevens binnen onze organisatie te beschermen.

 

Privacyrechten

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring, over de manier waarop Philips uw persoonlijke gegevens gebruikt of als u uw privacyrechten wilt uitoefenen (zoals het recht om uw gegevens te openen, te verwijderen, te corrigeren), Neem contact op met onze Data Protection Officer op via ons webformulier.

 

Als u niet tevreden bent met de reactie van Philips of van mening bent dat uw persoonlijke gegevens niet worden verwerkt in overeenstemming met de wet, kunt u contact opnemen met of een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming of andere rechtsmiddelen inroepen onder de toepasselijke wetgeving.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.