Nederland

Philips Privacyverklaring


Laatst bijgewerkt: Januari 2022

Deze privacyverklaring geeft uitleg over wie wij zijn, welke persoonlijke gegevens wij over u verzamelen, waarom wij deze verzamelen en wat wij ermee doen. Voor de doeleinden van deze privacyverklaring bedoelen wij met persoonlijke gegevens alle informatie, of een reeks informatie die u direct of indirect kunnen identificeren, zoals uw naam, e-mailadres of telefoonnummer. Deze privacyverklaring beschrijft hoe Philips of een aan Philips gelieerd bedrijf omgaat met uw persoonlijke gegevens wanneer u met ons communiceert, zowel als, consument, zakelijke klant, leverancier, zakenpartner, kandidaat, bezoeker, onderzoeksdeelnemer, aandeelhouder of andere persoon met een zakelijke relatie met ons. Graag nodigen wij u uit om kennis te maken met deze privacyverklaring.

Bezoek onze Philips-privacypagina voor meer informatie over onze privacypraktijken.

Philips-privacyverklaring in één oogopslag

 
 • Wie wij zijn
 • Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken
 • Hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen
 • Hoe wij uw persoonlijke gegevens tussen landen overdragen
 • Uw privacyrechten
 • Met wie delen wij uw persoonsgegevens
 • Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Wie wij zijn


Tenzij anders vermeld in deze privacyverklaring of in andere product- of dienstspecifieke privacyverklaringen, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens (evenals de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke in de Europese Unie) Philips International B.V.

Postadres:

c/o Philips Privacy Office (Group Legal)
Amstelplein 2
1096 BC
Amsterdam
Nederland
Klik hier voor meer informatieKlik hier voor minder informatie

Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken


Als u meer wilt weten over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, nodigen wij u uit om één van de volgende activiteiten te selecteren, waarna u verder wordt geïnformeerd over dat onderwerp.

Bezoek aan onze kantoren

In onze Philips-kantoren ontmoeten wij bezoekers zoals sollicitanten, leveranciers en handelaars, belanghebbenden en alle andere personen die mogelijk in contact moeten komen met Philips-personeel.
 
Als u onze Philips-vestigingen bezoekt, dient u zich ervan bewust te zijn dat wij om uw persoonlijke gegevens kunnen vragen om u een gepersonaliseerde badge te verstrekken, waarmee u toegang krijgt tot onze kantoren. We maken mogelijk ook gebruik van CCTV-systemen (of andere videoapparatuur) om specifieke ruimtes van ons pand op te nemen. Wanneer wij dergelijke videoapparatuur gebruiken, plaatsen wij waarschuwingsborden om ervoor te zorgen dat u weet dat wij afbeeldingen of video's opnemen.
 
Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • Het handhaven van de veiligheid en beveiliging van Philips-medewerkers, bezoekers, gasten en eigendommen en activa van Philips;
 • Het beschermen van de legitieme belangen van Philips, zoals het onderzoeken van niet-naleving van het beleid en de procedures van Philips, mogelijke criminele activiteiten (bijv. vermoedelijke diefstal van bedrijfs- of persoonlijke eigendommen) en andere incidenten of ongevallen in onze gebouwen;
 • Het initiëren van disciplinaire en gerechtelijke processen en procedures, inclusief het bewaren van bewijsmateriaal en het openbaar maken van opnames ten behoeve van juridische claims en procedures.


Welke persoonsgegevens wij verwerken
Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Wanneer wij u een gepersonaliseerde badge bezorgen waarmee u toegang krijgt tot onze kantoren, vragen wij over het algemeen om uw naam en gegevens over uw bezoek;
 • Bij het gebruik van CCTV-systemen verwerken wij video-opnames van u (bijvoorbeeld uw beeld zoals vastgelegd op het CCTV-systeem).


Wettelijke basis voor verwerking
De wettelijke basis waarop wij vertrouwen om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor de doeleinden die in deze sectie worden beschreven, is ons legitieme belang, in het bijzonder onze noodzaak om fundamentele rechten te beschermen, zoals het recht op vrijheid en veiligheid, het recht op eigendom, en het recht op verdediging.

Wie is de beheerder van uw gegevens
De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke gegevens is het Philips-gelieerde bedrijf van het land waar u onze vestigingen hebt bezocht, in onze gebruiksvoorwaarden (zie de voettekst) aangegeven als de beheerder van deze website.

Uw zorgen melden als klokkenluider

Wij vinden het belangrijk een verantwoordelijke partner in de samenleving te zijn en integer te handelen tegenover onze medewerkers, klanten, zakenpartners en aandeelhouders, evenals de bredere gemeenschap. Bij het nastreven van onze zakelijke doelstellingen streven wij er altijd naar om dit op een verantwoorde manier te doen om ervoor te zorgen dat wij het juiste doen. Dit betekent dat als u op de hoogte bent van ethische schendingen met betrekking tot Philips-activiteiten, u uw bezorgdheid kunt melden via Philips Speak Up, een rapporteringswebsite en gratis telefoondienst. U kunt dit anoniem doen (indien toegestaan onder de lokale wetgeving). Als u besluit uw identiteit bekend te maken, worden uw klacht en uw persoonlijke gegevens formeel geregistreerd in de Philips GBP Complaints Database. Elke gemelde zorg zal altijd leiden tot een grondige vervolgprocedure.
 
Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • het onderzoeken van mogelijke schendingen van onze General Business Principles (algemene bedrijfsprincipes) of die anderszins een bedreiging vormen voor de bedrijfsintegriteit van Philips;
 • alle maatregelen nemen die nodig kunnen zijn om op een verantwoorde manier en in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving zaken te doen.


Welke persoonsgegevens wij verwerken
Als je een probleem meldt via onze Philips Speak Up, verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Als u uw identiteit bekendmaakt: uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, het beste tijdstip om contact met u op te nemen en uw relatie met Philips (voormalige werknemer, verkoper, klant of andere), als u ervoor kiest deze informatie te verstrekken.
 • De naam en andere persoonsgegevens van personen die u in uw melding noemt, indien u deze informatie wilt en kunt verstrekken.
 • Details over het incident dat u meldt (tijd, plaats, locatie, omstandigheden, beschrijving van wat er is gebeurd, mogelijke effecten op de Philips-entiteit en of het management hiervan op de hoogte is).


Wettelijke basis voor verwerking
De wettelijke basis waarop wij vertrouwen om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor de doeleinden die in deze sectie worden beschreven, is ons legitieme belang, in het bijzonder onze noodzaak om op een verantwoorde manier en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving zaken te doen en om fundamentele rechten zoals het recht op vrijheid en veiligheid, het recht op eigendom, het recht op verdediging, de vrijheid om zaken te doen.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens
Uw persoonlijke gegevens worden geregistreerd in de Philips GBP Complaints Database, van waaruit deze, op strikt noodzakelijke basis, naar de juiste personen binnen Philips worden verzonden. Dit betekent dat de informatie kan worden gedeeld met de toegewezen onderzoeker(s), de toegewezen GBP Compliance Officer en in sommige situaties leden van Group Internal Audit en Group Legal, of buiten Philips (forensische auditors, juridisch adviseur) die deze informatie nodig hebben om zorgen voor naleving van het GBP-rapportagebeleid en wettelijke of regelgevende verplichtingen, of als input voor latere gerechtelijke procedures.

Een privacyverzoek doen

Wij werken volgens hoge normen als het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarom kunt u contact met ons opnemen (u vindt het contactformulier voor privacy in het relevante gedeelte van deze privacyverklaring), als u uw privacyrechten wilt uitoefenen, ons vragen wilt stellen over onze privacypraktijken, een privacyklacht bij ons wilt indienen, of contact wilt opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, zoals beschreven in deze privacyverklaring. Wij zullen ons best doen om uw verzoek te behandelen. Uw privacyverzoek en uw persoonlijke gegevens worden formeel geregistreerd in een elektronisch dossier en dit zal een intern proces in gang zetten dat erop gericht is om, voor zover mogelijk, aan uw vraag te voldoen.
 
Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan de privacy- en gegevensbeschermingswet- en regelgeving waaraan wij onderworpen zijn.


Welke persoonsgegevens wij verwerken
Als u een privacyverzoek bij ons indient, hebben wij bepaalde informatie van u nodig om in staat te zijn om op uw verzoek te reageren, en om uw verzoek adequaat te behandelen. Wij hebben met name de volgende gegevens nodig:

 • Uw e-mailadres;
 • Uw relatie met Philips (consument, sollicitant of andere).


Bovendien kunt u, als u dat wilt, ook uw volledige naam, uw land, uw taal van voorkeur, en alle andere informatie die u besluit op te nemen in uw aanvraag, aan ons bekendmaken.


Wettelijke basis voor verwerking
De wettelijke basis waarop we vertrouwen om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor de doeleinden die in dit onderdeel van de privacyverklaring worden beschreven, is onze noodzaak om te voldoen aan de privacy- en gegevensbeschermingswetten en -regelgeving waaraan wij onderworpen zijn.

Deelnemen aan onze aandeelhoudersvergadering

De aandelen van Philips zijn genoteerd aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam en de New York Stock Exchange. De relatie tussen Philips en haar aandeelhouders wordt beheerst door Nederlands recht en onze statuten. Als aandeelhouder van Philips heeft u bepaalde rechten, zoals het stemrecht over bepaalde ondernemingsaangelegenheden (onder andere: de benoeming van leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, say-on-pay, het vaststellen van jaarrekeningen, uitkering van dividend en decharge van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen). Er wordt gestemd op onze jaarlijkse en eventuele buitengewone aandeelhoudersvergaderingen.
 
Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
Als u aandeelhouder bent en u besluit uw rechten uit te oefenen in het kader van een algemene vergadering van aandeelhouders, verwerken wij uw persoonsgegevens om u in staat te stellen uw aandeelhoudersrechten uit te oefenen, bijvoorbeeld om uw deelname aan de aandeelhoudersvergadering vast te leggen, uw steminstructies bij volmacht en om uw stem en/of vragen of verklaringen te verwerken tijdens de aandeelhoudersvergadering.

Een relatief klein aantal uitstaande aandelen van Philips staat op naam van individuele aandeelhouders. Zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, houdt Philips ook een register bij met de gegevens van de houders van de aandelen op naam en kan het met die aandeelhouders communiceren over de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering en over dividenduitkeringen.

Gewoonlijk worden aandeelhoudersvergaderingen voor interne doeleinden audiovisueel opgenomen en kunnen ze worden gevolgd door een live webcast-link die beschikbaar is via onze website.


Welke persoonsgegevens wij verwerken
Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Volledige naam en titel
 • Geboortedatum
 • Postadres
 • E-mailadres
 • Identificatiecode aandeelhouder
 • Financiële informatie (aantal aandelen, dividend, enz.)
 • Bank of tussenpersoon
 • Bankrekeningnummer, effectenrekeningnummer
 • Naam van uw gemachtigde vertegenwoordiger (indien van toepassing)
 • Steminstructies bij volmacht of uitgebrachte stemmen
 • De inhoud van vragen, meningen of voorstellen die u voor of tijdens aandeelhoudersvergaderingen kenbaar maakt


Wettelijke basis voor verwerking
De wettelijke basis waarop wij vertrouwen om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor de doeleinden die in dit gedeelte worden beschreven, is onze noodzaak om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving waaraan wij zijn onderworpen, evenals ons legitieme belang om op een verantwoorde manier zaken te doen, bijvoorbeeld wanneer we audio- en/of video-opnames van de aandeelhoudersvergaderingen maken.

Abonneren op onze beleggersrelaties-alerts of persberichten

Bij Philips streven wij ernaar superieure, langetermijnwaarde te leveren aan onze klanten en aandeelhouders, terwijl wij ons verantwoord gedragen ten opzichte van onze planeet en de samenleving, in samenwerking met onze belanghebbenden. Als u geïnteresseerd bent in het ontvangen van onze laatste persberichten of meldingen over investeerdersrelaties, kunt u zich abonneren op onze e-mailupdates.
 
Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor het volgende doel om u via e-mail onze persberichten of kennisgevingen voor investeerdersrelaties te sturen.
Als u zich abonneert op de meldingen over investeerdersrelaties, zullen wij u op de hoogte stellen van webcasts en calls voor investeerders. Als u zich abonneert op de persberichten, zullen wij u informeren over onze laatste nieuwsupdates.


Welke persoonsgegevens wij verwerken
Om u te abonneren op onze laatste persberichten of kennisgevingen van investeerdersrelaties, vragen wij uw volledige naam, e-mailadres en het bedrijf waarvoor u werkt (alleen voor kennisgevingen van investeerdersrelaties en indien u een institutionele belegger of bank vertegenwoordigt).


Wettelijke basis voor verwerking
De wettelijke basis waarop wij vertrouwen om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor het verzenden van onze laatste persberichten of kennisgevingen aan investeerders, is uw toestemming. U kunt zich in ieder geval op elk moment afmelden via de link onderaan de e-mails of via de respectievelijke "Afmelden"-knoppen in Philips Investor Relations- en persberichten webpagina's.

Solliciteren naar een baan of contact met ons opnemen voor vacatures

Ons wervingsproces is ontworpen om ons te helpen mensen te vinden die onze passie delen om levens te verbeteren door middel van zinvolle innovatie en om u te helpen erachter te komen of Philips de juiste plek voor u is. Dit proces omvat de volgende activiteiten:
 • solliciteren op een baan op onze carrièrewebsite;
 • inschrijven voor onze carrière-nieuwsbrieven om de laatste vacatures en nieuws rechtstreeks in je inbox te ontvangen;
 • interactie met ons (bijvoorbeeld met onze recruiters) voor vacatures.


Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het aan u verstrekken van de functionaliteit van onze carrièrewebsite, zoals het regelen van toegang tot uw geregistreerde account en het mogelijk maken om via de carrièrewebsite sollicitaties in te dienen;
 • Beoordeling van uw vaardigheden, kwalificaties en geschiktheid om voor Philips te werken aan de hand van de functie waarop u heeft gesolliciteerd en/of voor andere carrièremogelijkheden;
 • U vragen of u uw gegevens in onze talentenpool wilt behouden. Indien u hiermee instemt, nemen wij proactief contact met u op als er verdere passende vacatures ontstaan.
 • Afhankelijk van het land van tewerkstelling en op basis van wat is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, het verifiëren van uw informatie, inclusief door middel van referentiecontroles en, indien van toepassing, achtergrondcontroles.
 • Met u communiceren over het wervingsproces;
 • U via e-mail nieuws en updates te sturen over vacatures en wervingsactiviteiten van Philips (indien u zich hebt aangemeld);
 • Het opstellen van een offerte, als uw aanvraag succesvol is;
 • In overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving zijn we onderworpen aan en werken we samen met regelgevers en wetshandhavingsinstanties.


Welke persoonsgegevens wij verwerken
Afhankelijk van de specifieke wervingsactiviteit verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Contactgegevens (zoals volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, land van verblijf, thuisadres, andere contactgegevens);
 • Gegevens over uw vaardigheden en kwalificaties, opgenomen in cv's, begeleidende brief of andere documentatie die aan ons is verstrekt in uw sollicitatie (zoals opleidingsgeschiedenis, werkervaring, transcripties);
 • Gegevens die nodig zijn om achtergrond- of arbeidscontroles uit te voeren, indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving (zoals documenten om uw identiteit of kwalificaties te bewijzen);
 • Informatie over het soort werk dat u zoekt of zoekt, actueel en/of gewenst salaris en andere voorwaarden met betrekking tot vergoedingen en secundaire arbeidsvoorwaarden, bereidheid om te verhuizen of andere werkvoorkeuren;
 • Gegevens die nodig zijn om een arbeidsvoorwaardelijk aanbod te doen (zoals bankgegevens om salarisbetalingen te verwerken, contactgegevens voor noodgevallen om te weten met wie u contact moet opnemen in geval van nood op het werk);
 • Details over hoe je hebt gehoord over de functie waarvoor je solliciteert;
 • Gegevens afkomstig van door u ingevulde beoordelingen of vragenlijsten (zoals uw antwoord op schriftelijke beoordelingen);
 • In bepaalde gevallen kunt u deelnemen aan optionele video-interviews. In dit geval kunnen wij uw afbeelding of andere gegevens die door uw camera zijn vastgelegd, verwerken.
 • Informatie met betrekking tot eerdere aanvragen die u mogelijk bij Philips hebt ingediend.
 • Informatie die u openbaar maakt waarvan wij denken dat deze relevant is voor uw sollicitatie of een mogelijke toekomstige sollicitatie (zoals uw informatie in uw LinkedIn-profiel).
 • Als u wordt doorverwezen, verwerken wij informatie die de persoon die u doorverwijst over u verstrekt.
 • Indien vereist of toegestaan door lokale wetgeving, kunnen wij ook informatie van gevoelige aard verwerken, zoals informatie over handicaps, voor zover relevant voor de uitvoering van uw werk.


Wettelijke basis voor verwerking
De wettelijke grondslagen waarop wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden die in deze sectie worden beschreven, zijn:

 • onze noodzaak om een contract waaraan u onderworpen bent uit te voeren, of om op uw verzoek precontractuele stappen te ondernemen.
 • ons legitieme belang, in het bijzonder onze noodzaak om op een verantwoorde manier en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving zaken te doen, en om fundamentele rechten te beschermen, zoals het recht op verdediging, het recht op eigendom en de vrijheid om zaken te doen.
 • onze noodzaak om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen.
 • uw toestemming, om u via e-mail nieuws en updates over vacatures en wervingsactiviteiten van Philips te sturen en om uw gegevens in onze talentenpool te bewaren en contact met u op te nemen voor carrièremogelijkheden.


Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens
De beheerder van uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden die in dit gedeelte worden beschreven, is het Philips-gelieerde bedrijf van het land dat u wil aanwerven (in onze gebruiksvoorwaarden - zie de footer - als de beheerder van deze website) en Philips International B.V.

Contact opnemen met onze klantenservice

Als u hulp en ondersteuning van Philips nodig heeft, kunt u contact opnemen met ons ondersteuningsteam via onze website (via chat of webformulier), telefoon of sociale media. Zij zullen hun best doen om uw vragen te beantwoorden en u de benodigde ondersteuning te bieden.


Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om uw vragen te beantwoorden en u de nodige ondersteuning te bieden, waaronder het op de hoogte houden van de voortgang van uw zaak en werkorder (dit kan planning, levering remote/field serviceactiviteiten, waaronder het bestellen van onderdelen, indien u een zakelijke klant bent);
 • om uw identiteit te verifiëren (bijvoorbeeld als u al een MyPhilips-account hebt) en u dienovereenkomstig te ondersteunen;
 • om eventuele latere problemen af te handelen die kunnen voortvloeien uit uw vraag, zoals voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen tegen juridische claims;
 • om het niveau van onze dienstverlening te controleren en te verbeteren; als u bijvoorbeeld telefonisch of via chat contact met ons opneemt, kunnen wij het gesprek opnemen om ons team tijdens interne trainingen op te leiden, zodat we onze klantenservice altijd kunnen verbeteren.
 • om onze producten en diensten te verbeteren, repareren en aanpassen;
 • [in het geval u onze assistentie vraagt over een Philips-product dat is geproduceerd door een van onze merklicentiepartners] om uw verzoek te richten aan de relevante merklicentiepartner, zodat zij u de gevraagde ondersteuning kunnen bieden.
 • om te voldoen aan compliance, regelgevende, en kwaliteitsnormen en voorschriften.
 • om u te vragen of u promotionele e-mails van Philips wilt ontvangen en op de hoogte wilt blijven van nieuwe en bestaande Philips-producten en -diensten en over onze evenementen (zie voor meer informatie de sectie "Deelnemen aan onze marketinginitiatieven").


Welke persoonsgegevens wij verwerken
Als u een vraag hebt of onze ondersteuning vraagt, hebben wij van uw sommige informatie nodig, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, of andere informatie die nodig is om uw vraag of verzoek te behandelen. Als u een MyPhilips-account hebt, kunnen wij de informatie die aan uw account is gekoppeld gebruiken om u de gevraagde ondersteuning te bieden.


Wettelijke basis voor verwerking
De wettelijke grondslagen waarop wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden die in deze sectie worden beschreven, zijn:

 • onze noodzaak om een contract waaraan u onderworpen bent uit te voeren, of om op uw verzoek precontractuele stappen te ondernemen.
 • ons legitieme belang, in het bijzonder onze noodzaak om op een verantwoorde manier en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving zaken te doen, en om fundamentele rechten te beschermen, zoals het recht op verdediging, het recht op eigendom en de vrijheid om zaken te doen.
 • onze noodzaak om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen.

Met behulp van ons zelfbedieningsportaal een repair/exchange aanvragen

Als uw Philips-product kapot is of niet meer naar verwachting werkt, kunt u onze handleidingen, veelgestelde productvragen of stappen voor probleemoplossing raadplegen. Als uw probleem hiermee niet is opgelost, kunt u direct naar onze zelfserviceportal gaan om een reparatie/vervanging aan te vragen, of u kunt dit doen dit met de steun van onze klantenservicemedewerkers. Als alternatief kunt u aanvragen voor productgarantie indienen via ons externe reparatienetwerk van partners (zoals retailers of reparatiecentra) die onze producten onderhouden en verbinding maken met ons claim- en reparatiesysteem om uw claim in te dienen. In dit kader zullen wij uw persoonsgegevens verwerken.
 
Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • om te voldoen aan de reparatie/vervanging en productgarantie-gerelateerde service;
 • om u in staat te stellen uw reparatie of vervanging te volgen en u een status te geven;
 • om het product bij u af te leveren;
 • om contact met u op te nemen in geval van problemen met de levering of om aanvullende noodzakelijke informatie te verkrijgen om aan uw serviceverzoek te voldoen.


Welke persoonsgegevens wij verwerken
Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Contactgegevens (zoals uw voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer);
 • Productinformatie (bijv. modelnummer, aankoopdatum),
 • Informatie die nodig is om uw service- of reparatieverzoek te beoordelen,
 • Informatie die nodig is om te bevestigen dat uw product zich in de garantieperiode bevindt (bijv. aankoopbewijs).


Wettelijke basis voor verwerking
De rechtsgronden waarop wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden die in deze sectie worden beschreven, zijn onze noodzaak om een contract met u aan te gaan en uit te voeren, of om op uw verzoek precontractuele stappen te ondernemen.

Uw MyPhilips-account aanmaken

Als u gebruik wilt maken van onze diensten, zoals het registreren van Philips-producten of het hebben van verlengde garanties op bepaalde producten, kunt u uw MyPhilips-account aanmaken.


Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om uw MyPhilips-account aan te maken en te onderhouden;
 • om u in staat te stellen uw Philips-producten te registreren;
 • om u verlengde garantie te bieden op geselecteerde producten.


U kunt uw MyPhilips-account ook gebruiken voor andere diensten, zoals:

 • Beheer van uw marketingcommunicatievoorkeuren: wanneer u uw Philips-account aanmaakt, kunt u aangeven of u marketingcommunicatie van Philips wilt ontvangen. Zo kunnen wij contact met je opnemen als wij iets hebben waarvan we denken dat het je aanspreekt.
 • Aanmelden bij mobiele Philips-apps.
 • Philips-producten en -diensten kopen in onze Philips online shop voor consumenten, uw bestelgeschiedenis raadplegen en uw abonnementen beheren;
 • Deelnemen aan onze producttests en uw mening met ons delen over onze producten.
 • Deelnemen aan onze acties, zoals cashbacks of couponacties.


Als u meer wilt weten over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van dergelijke andere diensten, selecteer ze dan in deze privacyverklaring en u komt erachter.


Welke persoonsgegevens wij verwerken
Als u een MyPhilips-account aanmaakt, verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Contactgegevens (zoals uw voornaam, achternaam en e-mailadres). Als u besluit een MyPhilips-account aan te maken met uw sociale media-account, wordt het registratieformulier vooraf ingevuld met de contactgegevens die door uw sociale mediaprovider zijn verstrekt.
 • Informatie over uw locatie (zoals uw land, taalvoorkeur);
 • Informatie over uw geregistreerde product/service (zoals de naam van het gekochte product en de datum en het aankoopbewijs).


Daarnaast kunt u er desgewenst ook voor kiezen om aan ons te verstrekken:

 • uw aanhef, die zal worden gebruikt om onze promotionele of transactieberichten aan u te personaliseren; en
 • uw geboortedatum, die zal worden gebruikt om onze promotionele communicatie aan u te personaliseren (bijvoorbeeld wanneer u jarig bent).


Als u een MyPhilips-account wilt aanmaken in uw hoedanigheid van Professional (dus zakelijke klant, leverancier en/of zakenpartner van Philips), kunnen wij ook de volgende gegevens verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadres
 • Bedrijfstelefoonnummer
 • Soort organisatie
 • Functie/specialiteit
 • Klant rekeningnummer.


U kunt uw MyPhilips-account op elk moment verwijderen. Hiervoor dient u in te loggen en de verwijderknop in uw instellingen te vinden. Wij zullen dan uw MyPhilips-account en alle daaraan gekoppelde gegevens verwijderen (dit omvat ook gegevens die worden verwerkt in het kader van de andere hierboven genoemde Philips-diensten en die zijn gekoppeld aan uw MyPhilips-account), tenzij wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens te bewaren.


Wettelijke basis voor verwerking
De wettelijke basis waarop wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden die in deze sectie worden beschreven, is onze noodzaak om een contract met u aan te gaan of uit te voeren, of om op uw verzoek precontractuele stappen te ondernemen.

Online Philips-producten kopen

U kunt Philips-producten en -diensten online kopen in onze onlinewinkels.
Als consument kunt u uw MyPhilips-account gebruiken of afrekenen als gast (tenzij u diensten wilt afnemen, in dit geval heeft u een MyPhilips-account nodig).
Als beroepsbeoefenaar (als u bijvoorbeeld een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg of een distributeur bent en u onze zorgproducten wilt kopen in onze Philips-zorgwinkel), moet u een bedrijfs- of beroepsaccount aanmaken.


Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om uw bestellingen af te handelen en de betaling te verwerken. In deze context vewerken wij mogelijk uw persoonsgegevens om fraude en misbruik te ontdekken en voorkomen, en om de veiligheid van onze klanten, Philips, en anderen te beschermen. Wij gebruiken mogelijk ook scoringsmethoden om kredietrisico's te beoordelen en te beheren;
 • om de gekochte producten en diensten af te leveren op het door u opgegeven afleveradres. Hiervoor werken wij samen met onze distributiepartners die ons helpen om uw pakket voor te bereiden en correct te verwerken, en met onze logistieke partners die uw pakket op het gekozen adres bezorgen.
 • om u via e-mail op de hoogte te houden van de status van uw bestelling;
 • om via e-mail contact met u op te nemen voor transactionele en technische ondersteuning;
 • om u in staat te stellen uw bestelgeschiedenis te raadplegen, uw favoriete artikelen op te slaan of verlanglijsten op te stellen en uw eventuele abonnementen te beheren;
 • Om te voldoen aan wet- en regelgeving waaraan wij zijn onderworpen (bijv. zijn wij voor belastingdoeleinden verplicht om de gegevens van elke aankoop op te slaan).


Houd er rekening mee dat bepaalde Philips-producten en -diensten die beschikbaar zijn in onze Philips-onlineshop voor consumenten, aan u worden verkocht door één van onze partners, zoals aangegeven in de verkoopvoorwaarden die aan u worden getoond voordat u uw bestelling voltooit. Dit betekent dat als u een bestelling plaatst bij een van onze partners, wij uw persoonsgegevens (zoals uw naam en adres) met die partner delen zodat deze de door u gesloten overeenkomst kan uitvoeren. Daarmee kunnen onze partners uw bestelling uitvoeren en u de factuur opsturen. De partner kan uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling en om u de vereiste klantenondersteuning te bieden. Als u meer wilt weten over hoe onze partners uw persoonlijke gegevens zullen verwerken, nodigen wij u uit om de privacyverklaring te lezen, die wij u ter beschikking zullen stellen in onze online winkel.


Welke persoonsgegevens wij verwerken
Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Uw accountgegevens (in het geval u een product koopt met uw Philips-account);
 • Naam en e-mailadres (in het geval u een product als gast koopt);
 • Verzend- en factuuradres;
 • Informatie van de factuur/ontvangstbewijs, waaronder het gekochte product en de dienst;
 • Betaalgegevens (zoals uw creditcardnummer). Houd er rekening mee dat wij uw betalingsgegevens nooit opslaan. Wanneer u een betaling indient, worden uw betalingsgegevens rechtstreeks naar onze vertrouwde betalingsprovider gestuurd, die verbinding maakt met uw bank om de transactie te valideren.
 • Uw functie in uw bedrijf, uw bedrijfsnaam en -type, uw koopvoorkeuren, uw bedrijfsverzend- en factuuradres, als u onze producten of diensten afneemt in uw hoedanigheid van zorgverlener.


In bepaalde gevallen kunt u ervoor kiezen om uw telefoonnummer ook aan ons te verstrekken (optioneel) als u wilt dat onze vertrouwde verzendprovider telefonisch contact met u opneemt in geval van leveringsproblemen of als u wilt dat ons ondersteuningsteam telefonisch contact met u opneemt in het geval van problemen met uw bestelling.


Wettelijke basis voor verwerking
De wettelijke grondslagen waarop wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden die in deze sectie worden beschreven, zijn:

 • onze noodzaak om onze verkoopvoorwaarden met u uit te voeren, in het bijzonder onze contractuele verplichting om uw bestelling te beheren;
 • ons legitieme belang, in het bijzonder onze noodzaak om op een verantwoorde manier en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving zaken te doen, en om fundamentele rechten te beschermen, zoals het recht op verdediging, het recht op eigendom en de vrijheid om zaken te doen. Dit geldt wanneer we fraudecontroles uitvoeren;
 • onze noodzaak om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen. Dit is bijvoorbeeld van toepassing wanneer wij gegevens van uw aankoop voor belastingdoeleinden verwerken.


Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens
De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden die in dit gedeelte worden vermeld, is het Philips-gelieerde bedrijf dat wordt vermeld in onze verkoopvoorwaarden, die op onze website voor u beschikbaar zijn.
Als u een bestelling plaatst in onze Philips-winkel voor consumenten bij een van onze partners, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens: (i) Philips International B.V. voor het ophalen van uw bestelling en het verwerken van de betaling; en (ii) de relevante partner die wordt vermeld in hun verkoopvoorwaarden of in hun privacyverklaring, voor het uitvoeren van uw bestelling, het verzenden van de factuur en het verlenen van de gevraagde klantenondersteuning.

Interacties op sociale media over Philips

Als u actief over ons of onze merken communiceert op sociale media en andere openbare externe bronnen (bijvoorbeeld als u een opmerking over een Philips-product deelt of als u Philips tagt in uw bericht), kunnen wij persoonsgegevens over u verwerken die u openbaar beschikbaar maakt. Wij kunnen bijvoorbeeld openbaar beschikbare meningen of uitspraken die u over Philips doet, analyseren en monitoren.
 
Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw opmerkingen of berichten (die uw persoonlijke gegevens kunnen bevatten) voor de volgende doeleinden:
 • om op uw opmerkingen en vragen te reageren of u de nodige ondersteuning te bieden. Als uw vraag of opmerking betrekking heeft op een Philips-product dat is geproduceerd door een van onze merklicentiepartners, kunnen wij uw persoonlijke gegevens aan de relevante merklicentiepartner verstrekken, zodat zij uw vraag kunnen beantwoorden of u de gevraagde ondersteuning kunnen geven.
 • om een algemeen begrip te krijgen van wat mensen over ons en onze merken zeggen en daarom onze producten en diensten dienovereenkomstig te verbeteren.


Welke persoonsgegevens wij verwerken
Voor de hierboven beschreven doeleinden kunnen wij alle informatie over u verwerken die is opgenomen in opmerkingen of andere inhoud over Philips die u openbaar maakt op sociale media en andere openbare externe bronnen. Dit kan informatie bevatten zoals uw naam (of bijnaam), profielfoto, land.

Wettelijke basis voor verwerking
De wettelijke basis waarop wij vertrouwen om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor de doeleinden die in deze sectie worden beschreven, is ons legitieme belang, in het bijzonder onze noodzaak om op een verantwoorde manier en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving zaken te doen, en om ons grondrecht te beschermen een bedrijf te voeren.

Uw beoordelingen en recensies verstrekken aan Philips-producten

Als u wilt, kunt u ervoor kiezen om onze Philips-producten online te beoordelen en te reviewen. Dit helpt ons een open forum te creëren waar onze klanten waarheidsgetrouwe en zinvolle opmerkingen over onze producten kunnen vinden en uitwisselen.
 
Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • om te controleren of uw recensie in overeenstemming is met onze voorwaarden en dat deze geen misleidende of onjuiste beweringen bevat over de prestaties van het product (bijvoorbeeld off-label promotie of niet in overeenstemming met onze gebruiksaanwijzing);
 • om uw beoordeling en recensies online te publiceren en iedereen de kans te geven om te leren van uw ervaring met onze producten;
 • om een algemeen begrip te krijgen van wat mensen over ons en onze merken zeggen en daarom onze producten en diensten overeenkomstig te verbeteren;
 • om contact met u op te nemen en onze hulp aan te bieden in het geval dat uw recensie aangeeft dat u niet tevreden bent met ons product of onze service. Als een dergelijke beoordeling betrekking heeft op een Philips-product dat is geproduceerd door een van onze merklicentiepartners, kunnen wij uw persoonlijke gegevens aan de relevante merklicentiepartner verstrekken, zodat zij contact met u kunnen opnemen en hulp kunnen bieden.
 • om contact met u op te nemen in geval van gezondheids- en veiligheidskwesties of aansprakelijkheidskwesties.
   

Welke persoonsgegevens wij verwerken
Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens: e-mail, locatie, leeftijd, geslacht, aantal personen in uw huishouden, gebruiksperiode van ons Philips-product.
 

Houd er rekening mee dat wanneer u uw beoordeling geeft en een recensie schrijft, wij uw e-mailadres niet zichtbaar maken voor andere bezoekers. Wij zullen de andere informatie die u ons verstrekt zichtbaar maken, omdat dit ons helpt een open forum te creëren waar onze klanten waarheidsgetrouwe en zinvolle informatie over onze producten kunnen vinden en uitwisselen.
 

Om uw privacy te respecteren, raden wij u bovendien aan om een bijnaam op te geven en niet uw echte naam wanneer u uw recensie achterlaat.

Wettelijke basis voor verwerking
De rechtsgronden waarop wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden die in deze sectie worden beschreven, zijn:

 • onze noodzaak om onze Algemene voorwaarden uit te voeren;
 • ons legitieme belang, in het bijzonder onze noodzaak om op een verantwoorde manier en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving zaken te doen, en om fundamentele rechten te beschermen, zoals het recht op verdediging, het recht op eigendom en de vrijheid om zaken te doen. Dit is van toepassing wanneer wij uw persoonlijke gegevens verwerken om onze producten en diensten te verbeteren en wanneer we contact met u opnemen (of uw persoonlijke gegevens verstrekken aan onze merklicentiepartner zodat zij contact met u kunnen opnemen) om u te helpen.
 • onze noodzaak om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen. Dit is bijvoorbeeld van toepassing wanneer we contact met u opnemen voor gezondheids- en veiligheidskwesties.

Onze consumentenproducten testen

Als u een Philips-producttester wilt worden en ons wilt vertellen wat u van onze consumentenproducten vindt, kunt u dat doen door een Philips-account aan te maken (tenzij u er al een heeft), een test te selecteren waarin u geïnteresseerd bent, en u aan te melden.


Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om te beoordelen of u geselecteerd kunt worden om deel te nemen aan de test, op basis van uw antwoorden op onze vragen tijdens de selectieprocedure en op basis van onze voorwaarden.
 • (indien u bent geselecteerd) om uw deelname aan de test goed te beheren in overeenstemming met onze voorwaarden. Dit omvat activiteiten zoals u per e-mail informeren of u bent geselecteerd om deel te nemen aan de test, u ons product op te sturen naar het adres dat is opgegeven in het registratieproces, het ontvangen en analyseren van de feedback die u met ons deelt over het product, controleren of je online een recensie van ons product hebt gepubliceerd, en het product dat je hebt ontvangen terugvragen (bijvoorbeeld in het geval dat je de recensie niet binnen de opgegeven termijn schrijft).
 • om ons product te verbeteren en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.


Welke persoonsgegevens wij verwerken
Wanneer u zich aanmeldt om Philips-producttester te worden, verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Accountgegevens, zoals uw voornaam, achternaam en e-mailadres;
 • Informatie over u, die u ons verstrekt door te reageren op onze vragen tijdens de selectieprocedure.
 • Feedback over het product dat u met ons deelt;
 • Verzendings- of uitvoeringsgegevens, zoals uw huisadres en telefoonnummer;
 • Overzicht aan welke testen u heeft deelgenomen.


Wettelijke basis voor verwerking
De rechtsgronden waarop wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden die in deze sectie worden beschreven, zijn:

 • onze noodzaak om onze gebruiksvoorwaarden voor het Philips-producttestprogramma uit te voeren;
 • ons legitieme belang, in het bijzonder onze noodzaak om fundamentele rechten te beschermen, zoals het recht op eigendom en de vrijheid om zaken te doen. Dit is van toepassing wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken om onze producten en diensten te verbeteren.


Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens
De beheerder van uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden die in dit gedeelte worden vermeld, is het aan Philips gelieerde bedrijf dat wordt vermeld in onze gebruiksvoorwaarden voor het Philips-producttestprogramma, dat voor u beschikbaar is op onze website.

Deelnemen aan onze tevredenheidsonderzoeken

Wij werken er hard aan om onze diensten altijd te verbeteren en nog beter af te stemmen op wat onze klanten en partners willen. Daarom nodigen wij u mogelijk uit om deel te nemen aan onze NPS-enquête als u een relatie met ons hebt (bijvoorbeeld in uw hoedanigheid als zakelijke klant) of als u Philips-producten koopt of diensten ontvangt van Philips of een merklicentiepartner van Philips. Als u besluit deel te nemen en de enquête in te vullen, zal uw feedback worden gebruikt om te begrijpen hoe tevreden u bent met de recente service-ervaring die u hebt ontvangen van Philips of Philips' merklicentiepartner of, meer in het algemeen, met uw relatie met Philips. Op basis van uw feedback zullen wij statistieken verzamelen die ons zullen helpen onze diensten te verbeteren.
 
Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • om u ons klanttevredenheidsonderzoek te sturen;
 • [als u online een product koopt of diensten van Philips ontvangt] om te begrijpen en te meten hoe tevreden u bent met de recente service-ervaring die u van Philips heeft ontvangen;
 • [als u een product online koopt of diensten ontvangt van een Philips-merklicentiepartner] om te begrijpen en te meten hoe tevreden u bent met de recente service-ervaring die u heeft ontvangen van de Philips-merklicentiepartner;
 • om uw tevredenheid over Philips te verbeteren op basis van uw feedback;
 • [als u een zakelijke klant bent] om te begrijpen en te meten hoe tevreden u bent met uw relatie met Philips;
 • om contact met u op te nemen via telefoon of e-mail om te begrijpen hoe wij onze relatie met u kunnen verbeteren.


Welke persoonsgegevens wij verwerken
Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Contactgegevens, zoals uw naam en e-mailadres;
 • [als u een zakelijke klant bent] Professionele informatie, zoals uw functie, de naam van uw bedrijf, telefoonnummer;
 • Uw feedback.

Wettelijke basis voor verwerking
Tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving, is de wettelijke basis waarop we ons baseren om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor de doeleinden die in deze sectie worden beschreven ons legitieme belang, in het bijzonder onze noodzaak om fundamentele rechten te beschermen, zoals het recht op eigendom en de vrijheid van handelen een bedrijf. 

Wie is de beheerder van uw gegevens
Als u online een product koopt of diensten ontvangt van een Philips-merklicentiepartner, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke gegevens: (i) de relevante Philips-merklicentiepartner die wordt geïdentificeerd in hun privacyverklaring (aan u beschikbaar gesteld wanneer uw persoonlijke gegevens in eerste instantie worden verzameld), voor het verzamelen van uw persoonlijke gegevens, het meten van hoe tevreden u bent met uw recente service-ervaring, en voor het verbeteren van uw tevredenheidsniveau; en (ii) Philips International B.V. voor het verzenden van de enquête naar u.

Als u een product online koopt of diensten ontvangt van Philips of als u een zakelijke klant van Philips bent, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens voor de in deze sectie genoemde doeleinden Philips International B.V. en het Philips-gelieerde bedrijf waarmee u een commerciële relatie heeft.

Philips-evenementen bijwonen

Wij organiseren regelmatig fysieke en digitale evenementen, zoals seminars, workshops of beurzen, vergaderingen, webinars of live uitzendingen. Als u één van onze evenementen wilt bijwonen, zullen wij u vragen om uw persoonsgegevens (zoals uw contactgegevens) te verstrekken.
Houd er rekening mee dat wij geen deelnemerslijsten voor onze evenementen publiceren, maar in uitzonderlijke gevallen kunnen uw contactgegevens wellicht zichtbaar zijn voor de andere deelnemers.
Soms worden onze evenementen opgenomen. Als wij aan het opnemen zijn, en u bent een presentator, dan wordt uw presentatie met beeld en geluid vastgelegd in de opname. Als u een deelnemer bent, kunt u in sommige gevallen besluiten om uw beeld en geluid tijdens de sessie te delen, bijvoorbeeld als u ervoor kiest om te communiceren in een vraag en antwoord (Q&A) sessie. Voor sommige evenementen publiceren wij soms de opname op onze website of sociale mediakanalen.
 
Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • om het evenement te organiseren, te faciliteren, en u een acceptabele dienst aan te bieden. Dit kan activiteiten omvatten zoals contact met u opnemen over de logistiek van het evenement, het afhandelen van eventuele dieetwensen of toegangsvoorzieningen die u mogelijk nodig heeft (als wij dit doen, delen wij deze informatie niet op een identificeerbare manier met de locatie van het evenement, en verwijderen wij deze na het evenement), u toegang verlenen tot de inhoud van het evenement (bijvoorbeeld een link naar de opname nadat het evenement is afgelopen);
 • om na het evenement contact met u op te nemen voor commerciële mogelijkheden over Philips-producten of -diensten.


Welke persoonsgegevens wij verwerken
Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Contactgegevens, zoals uw naam en e-mailadres, land;
 • Professionele informatie, zoals uw bedrijfsnaam, functie, specialiteit, functie.
 • Product/dienstem interesse

Wettelijke basis voor verwerking
Tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving, is de wettelijke basis waarop wij ons baseren om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor de doeleinden die in deze sectie worden beschreven ons legitieme belang, in het bijzonder onze noodzaak om fundamentele rechten te beschermen, zoals het recht op eigendom en de vrijheid van handelen een bedrijf.

Tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving, verzamelen wij informatie over dieetwensen of andere toegangsvereisten alleen met uw toestemming, aangezien dit soort informatie wordt beschouwd als een speciale categorie van persoonlijke gegevens.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens
De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke gegevens is het Philips-gelieerde bedrijf van het land waar u onze vestigingen hebt bezocht, in onze gebruiksvoorwaarden (zie de voettekst) aangegeven als de beheerder van deze website.

Deelnemen aan onze marketinginitiatieven

Als u wilt, kunt u deelnemen aan onze marketinginitiatieven en op de hoogte blijven van Philips producten, diensten en acties. Hieronder geven wij een overzicht van onze marketinginitiatieven en leggen wij voor per initiatief uit hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Promotionele e-mails
Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken en welke persoonsgegevens wij verwerken
U kunt ervoor kiezen om promotionele e-mails van Philips te ontvangen en op de hoogte te blijven van de producten en diensten van Philips en Philips-merklicentiepartners en van onze evenementen. Dit betekent dat als u ons toestemming geeft, wij u promotionele e-mails zullen sturen – of als u een zakelijke klant bent, wij met u in gesprek gaan over commerciële kansen – die relevant en interessant voor u zijn. Hier volgen een paar concrete voorbeelden.
 • Als u de categorie gerichte advertentiecookies hebt geaccepteerd tijdens het browsen op onze website, volgen wij uw interacties met onze websites en mobiele apps, om te zien welke interesses u heeft. Als u ons ook uw toestemming geeft om promotionele communicatie te ontvangen, zullen wij de gegevens over uw interactie met onze websites en mobiele apps gebruiken om promotionele communicatie te sturen die relevant en interessant voor u is. Als u bijvoorbeeld een bepaald product op onze website hebt bezocht, kunnen wij u promotionele e-mails sturen over dat product of dergelijke producten.
 • Als u ons toestemming geeft om promotionele e-mails te ontvangen, sturen wij u dergelijke promotionele e-mails. Wij houden bij of je de inhoud van de promotionele e-mail die je van ons hebt ontvangen opent, leest of erop klikt. Als u bijvoorbeeld op een bepaald product klikt (in de promotie-e-mail die u hebt ontvangen), kunnen wij u promotionele e-mails sturen over dat product of dergelijke producten.
 • Als u ons toestemming geeft om promotionele communicatie te ontvangen terwijl u een MyPhilips-account aanmaakt of een product of dienst koopt in onze online winkel met een MyPhilips-account, zullen wij bepaalde gegevens gebruiken die u ons verstrekt (zoals informatie die is gekoppeld aan uw account of op uw bestelling of informatie die u ons verstrekt, bijvoorbeeld uw geboortedatum) om u promotionele communicatie te sturen die relevant en interessant voor u is. Als u bijvoorbeeld een scheerapparaat in onze online winkel heeft gekocht met uw MyPhilips-account, kunnen we uw online aankoopgegevens gebruiken om u te laten weten dat we kortingen hebben op scheeraccessoires of soortgelijke producten.
 • Als u ons uw toestemming geeft om promotionele communicatie te ontvangen via onze speciale formulieren die op onze websites of sociale media-pagina's zijn gepubliceerd, zullen we de gegevens gebruiken die u ons via deze formulieren verstrekt (zoals uw naam en e-mailadres, uw functie of bedrijfsnaam, specialiteit of zorggebied in het geval u zich abonneert via de klantformulieren gericht op professionals of klantenvertegenwoordigers), evenals informatie over uw land om u promotionele berichten te sturen die relevant en interessant voor u zijn. Als wij bijvoorbeeld merken dat u regelmatig onze scheerapparaten uit een bepaald land bekijkt, kunnen wij u promotionele berichten sturen over scheerapparaten of soortgelijke producten in de taal van dat land.
 • Als u ons uw toestemming geeft om promotionele communicatie te ontvangen terwijl u communiceert met ons support team, zullen we bepaalde gegevens gebruiken die u ons verstrekt (zoals uw e-mailadres en het type product/service waarvoor u om hulp heeft gevraagd) om u promotionele berichten te sturen die relevant en interessant voor u zijn. Als u bijvoorbeeld om hulp bij een scheerapparaat hebt gevraagd, kunnen wij u promotionele berichten sturen over scheerapparaten of soortgelijke producten.


Houd er rekening mee dat wij de gegevens die we over u verzamelen uit de hierboven genoemde Philips-bronnen kunnen combineren en deze in één of meer segmenten (groepen die bepaalde kenmerken gemeen hebben) kunnen plaatsen om onze promotionele e-mails af te stemmen op uw interesses.

Wettelijke basis voor verwerking
De rechtsgronden waarop wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden die in deze sectie worden beschreven, zijn:

 • Uw toestemming; als algemene regel zullen wij u alleen promotionele berichten sturen als u uw voorafgaande toestemming hebt gegeven; Uiteraard kunt u deze toestemming voor het ontvangen van onze promotionele e-mails die op u persoonlijk zijn afgestemd op elk moment intrekken. U kunt dit doen door op de uitschrijfknop te klikken onderaan de promotie-e-mail die u van Philips heeft ontvangen en u wordt automatisch uitgeschreven.
 • Ons legitieme belang, in het bijzonder onze noodzaak om fundamentele rechten te beschermen, zoals de vrijheid om zaken te doen.


Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens

De beheerder van uw persoonlijke gegevens is het Philips-gelieerde bedrijf van het land waar u zich heeft aangemeld om promotionele e-mails te ontvangen (in onze gebruiksvoorwaarden - zie de footer - als de beheerder van de website) en Philips International B.V.

Adverteren op sociale media
Wij gebruiken sociale media om u op de hoogte te houden van nieuwe en bestaande Philips-producten en -diensten en om een commerciële relatie met u op te bouwen.

Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken en welke persoonsgegevens wij verwerken
Zoals hierboven vermeld, verwerken wij uw persoonsgegevens om u - via sociale media - te kunnen bereiken met promotionele communicatie of advertenties over nieuwe en bestaande Philips-producten en -diensten en over onze evenementen.Als u bijvoorbeeld de gerichte advertentiecookies op onze website hebt geaccepteerd, kunnen wij uw gebruik van onze websites volgen (zoals de acties die u op onze website hebt ondernomen) en u relevante Philips-advertenties laten zien op uw sociale media.
Als u ons uw toestemming geeft voor het ontvangen van promotionele communicatie (bijvoorbeeld via onze speciale formulieren die op onze websites zijn gepubliceerd), kunnen wij uw persoonlijke gegevens (zoals uw e-mailadres) verstrekken aan aanbieders van sociale media om u relevante Philips-advertenties op dergelijke sociale media te tonen.
Als u een vertegenwoordiger bent van een bestaande of potentiële Philips-klant of zakelijke partner, kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om met u in contact te komen - via sociale media (bijv. LinkedIn) - voor commerciële mogelijkheden.

Wettelijke basis voor verwerking
De rechtsgronden waarop wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden die in deze sectie worden beschreven, zijn:

 • Uw toestemming; dit is van toepassing wanneer voordat wij uw gedrag op de website verzamelen en de relevante cookies en vergelijkbare technologieën op uw apparaat plaatsen; en wanneer wij uw toestemming gebruiken om marketingcommunicatie te ontvangen om u via onze Partners op sociale media te targeten.;
 • ons legitieme belang, in het bijzonder onze noodzaak om fundamentele rechten te beschermen, zoals het recht op eigendom en de vrijheid om zaken te doen. Dit is van toepassing wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken om uw (potentiële) klantprofiel op te bouwen en via sociale media met u in contact te komen voor commerciële kansen.


Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens
De beheerder van uw persoonlijke gegevens is het Philips-gelieerde bedrijf van het land waar u zich heeft aangemeld om promotionele e-mails te ontvangen (in onze gebruiksvoorwaarden - zie de footer - als de beheerder van de website) en Philips International BV

Deelnemen aan onze promoties

Wij publiceren verschillende promoties op onze producten en diensten waarvan u kunt profiteren, zoals cashback-acties, verlengde garantie, couponacties, verwijs-een-vriend-programma's, sweepstakes, prijsvragen of seizoens- of andere promoties en kunnen u zelfs een geschenk sturen bij aankoop van een product. Om deze acties te kunnen leveren, verwerken wij uw persoonsgegevens.
Deze promoties kunnen onderhevig zijn aan aanvullende privacyverklaringen.
Er zijn verschillende manieren om deel te nemen. Bijvoorbeeld door een speciaal formulier op onze website in te vullen, door een MyPhilips-account aan te maken, door in te schrijven om onze promotionele communicatie te ontvangen via de speciale formulieren die beschikbaar zijn op onze website of op social media-pagina's, of door onze producten te beoordelen en te beoordelen in onze website.
 
Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken en welke persoonsgegevens wij verwerken
Over het algemeen verzamelen wij de informatie die nodig is om u in staat te stellen deel te nemen aan de promotie, u te identificeren, te beoordelen of u voldoet aan de voorwaarden van de promotie en te voldoen aan de contractuele voorwaarden van de promotie:
 • Accountgegevens, zoals uw voornaam, achternaam en e-mailadres; dit betekent dat uw deelname wordt gekoppeld aan uw MyPhilips-account.
 • Informatie die u ons verstrekt (zoals uw naam en e-mailadres), voor het geval u deelneemt door in the schrijven om onze promotionele communicatie te ontvangen.
 • Aankoopbewijs van product- en andere gegevens waarmee wij kunnen controleren of u voldoet aan de voorwaarden van de actie en de winnaar van de competitie kunnen selecteren (op basis van de regels die u accepteert wanneer u besluit deel te nemen).
 • E-mail- en adresgegevens (als u bent geselecteerd als winnaar) om u te informeren dat u als winnaar bent geselecteerd, om onze prijs te verzenden naar het adres dat is opgegeven in het registratieproces en om te controleren of u voldoet aan de voorwaarden van de wedstrijd om vervolgens de juiste acties te ondernemen.
 • Bankrekeningnummer voor cashback-acties waarbij we het in de actie beloonde bedrag storten.
 • Materiaal of inhoud die door u is gegenereerd en geleverd en waarmee u kunt deelnemen aan de sweepstake, wedstrijd, spel of andere competitie.


Wettelijke basis voor verwerking
De wettelijke basis waarop wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden die in deze sectie worden beschreven, is onze noodzaak om een contract met u aan te gaan of uit te voeren, of om precontractuele stappen op uw verzoek te nemen, met name om de gebruiksvoorwaarden van de betreffende promotie.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens
De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke gegevens is het aan Philips gelieerde bedrijf dat wordt vermeld in de gebruiksvoorwaarden van de relevante promotie, die u op onze website ter beschikking worden gesteld.

Onze websites bezoeken

Wanneer u onze websites bezoekt, plaatsen wij cookies en andere vergelijkbare technologieën op uw browser of apparaat die ons helpen om het technische en functionele beheer van onze websites mogelijk te maken (inclusief het waarborgen van informatiebeveiliging), om het ontwerp, en de prestaties van onze websites te verbeteren en om een beter inzicht te krijgen in het bezoekersgedrag op onze pagina's. Deze cookies en andere vergelijkbare technologieën kunnen gegevens verzamelen zoals uw IP-adres, uw besturingssysteem, uw browsertype en uw apparaattype (bijv. pc, smartphone).

Sommige cookies zijn altijd ingeschakeld wanneer u onze websites bezoekt en u kunt ze niet uitschakelen, tenzij u uw browserinstellingen wijzigt. We noemen dit “strikt noodzakelijke cookies”. Zonder deze cookies kunnen de diensten waar u om vraagt niet functioneren zoals bedoeld. Wij gebruiken deze cookies om ervoor te zorgen dat onze websites correct werken en voldoen aan de behoeften en interesses van het publiek. We gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om te controleren wanneer een website niet beschikbaar is of om de veiligheid van onze websites te waarborgen. De rechtsgronden waarop wij ons baseren om uw persoonlijke gegevens in deze context te verwerken, zijn ons legitieme belang, in het bijzonder onze noodzaak om fundamentele rechten te beschermen, zoals het recht van verdediging, het recht op eigendom en de vrijheid om zaken te doen.

Wij gebruiken prestatiecookies (zoals analyses) om geaggregeerde statistische informatie te verzamelen over hoe onze website presteert en om de prestatie van onze website dienovereenkomstig te verbeteren. U kunt deze op elk moment in- of uitschakelen. Wij gebruiken ze alleen als u daarmee akkoord bent gegaan. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om een algemeen beeld te krijgen van hoe bezoekers onze websites gebruiken (d.w.z. welke webpagina's u het vaakst bezoekt, het aantal bezoekers van de verschillende onderdelen van een website) of om gebruikersonderzoeken op onze website in het algemeen uit te voeren of op specifieke onderdelen van onze website.

Wij gebruiken ook functionele cookies om onze websites aan uw behoeften aan te passen door keuzes die u maakt te onthouden. U kunt deze op elk moment in- of uitschakelen. Wij gebruiken ze alleen als u daarmee akkoord bent gegaan. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om u te herinneren aan uw instellingen op onze website (zoals uw gebruikersnaam, taal of de regio waarin u zich bevindt) en om meer verbeterde, persoonlijke functies te bieden. Deze cookies verzamelen geen informatie over u dat voor reclamedoeleinden zal worden gebruikt. De rechtsgronden waarop wij ons baseren om uw persoonsgegevens in deze context te verwerken, is uw toestemming.

Tot slot gebruiken wij advertentie- en sociale media cookies om uw surfgedrag op onze website bij te houden en u gepersonaliseerde advertenties te tonen die relevant zijn voor u en uw interesses. Indien u ons uw toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van promotionele communicatie, zullen wij ook de informatie die uit deze cookies is verzameld gebruiken om u communicatie te sturen die is afgestemd op uw voorkeuren. Deze cookies kunnen door derden worden geplaatst en worden gekoppeld aan de sitefunctionaliteit die door dergelijke derden wordt aangeboden. Dit heeft dus invloed op de inhoud en berichten die u ziet op andere websites die u bezoekt. U kunt deze op elk moment in- of uitschakelen. Wij gebruiken ze alleen als u daarmee akkoord bent gegaan. Als u bijvoorbeeld een artikel leest over een Philips-product, kunnen wij u advertenties over dit product laten zien op onze website of op de website van derden. De rechtsgronden waarop wij ons baseren om uw persoonsgegevens in deze context te verwerken, is uw toestemming.

Lees onze tool voor toestemming voor cookies voor meer informatie over de specifieke cookies die we gebruiken.
U kunt uw cookie-instellingen op elk moment aanpassen via onze cookie-toestemmingstool.

Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

Als fabrikant van medische hulpmiddelen zijn wij onderworpen aan wettelijke verplichtingen met betrekking tot het op de markt brengen, op de markt aanbieden of in gebruik nemen van medische hulpmiddelen voor menselijk gebruik en accessoires voor dergelijke hulpmiddelen. Daarom verwerken wij voortdurend persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen als fabrikant van medische hulpmiddelen.

Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • het melden van ernstige incidenten aan gezondheidsautoriteiten, nadat zij het oorzakelijk verband tussen dat incident en het hulpmiddel hebben vastgesteld, of waar een dergelijk oorzakelijk verband redelijkerwijs mogelijk bestaat;
 • het analyseren en rapporteren over een statistisch significante toename (zowel in frequentie of ernst) van niet-ernstige incidenten of bijwerkingen die de risico-batenanalyse van het apparaat kunnen beïnvloeden;
 • het analyseren, onderzoeken en nemen van corrigerende acties in het veld waar nodig, met betrekking tot ernstige incidenten.


Welke persoonsgegevens wij verwerken
Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Logboek bestanden
 • Contactgegevens met betrekking tot melders van incidenten
 • Informatie over patiënten/andere personen in het incident, klacht, of andere feedback.
 • Logbestanden of medische beelden, die patiëntgegevens kunnen bevatten, zoals leeftijd, geslacht, gewicht.


Houd er rekening mee dat wij geen toegang hebben tot direct identificeerbare informatie over patiënten, omdat deze vertrouwelijk worden gehouden door de relevante zorgaanbieder en niet vereist zijn voor de verwerkingen die wij ondernemen.
 

Wettelijke basis voor verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting waaraan Philips is onderworpen wanneer we (a) ongewenste voorvallen melden aan bevoegde autoriteiten, en (b) trends van statistisch significante toename (in frequentie/ernst) van niet-ernstige incidenten, en wanneer wij klachten behandelen;

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een activiteit die wordt uitgevoerd in het algemeen belang wanneer we incidenten onderzoeken om de oorzaak te achterhalen en preventieve, corrigerende maatregelen voor de veiligheid in de praktijk nodig hebben; trends van statistisch significante toename detecteren (in frequentie/ernst) van niet-ernstige incidenten.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren
Philips is als fabrikant verplicht om de technische documentatie van hun apparaten actueel en beschikbaar te houden voor de bevoegde autoriteiten gedurende een periode van ten minste 10 (implanteerbare apparaten 15) jaar nadat het laatste apparaat waarop dezelfde conformiteitsverklaring van toepassing is, is geplaatst op de markt.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens
De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is het aan Philips gelieerde bedrijf dat de fabrikant is van het medische apparaat zoals aangegeven op het reglementaire label van het betreffende apparaat.

Klinische onderzoeken uitvoeren

Wij voeren klinische onderzoeken uit om de veiligheid of prestaties van onze medische hulpmiddelen te beoordelen. In dit kader verwerken wij persoonsgegevens van personen.


Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om een klinische evaluatie uit te voeren om de veiligheid en prestaties van onze medische hulpmiddelen te bevestigen voordat ze op de markt worden gebracht;
 • om klinische onderzoeken uit te voeren die gericht zijn op: (i) het vaststellen van de geschiktheid van het ontwerp, de fabricage en de verpakking van ons medische hulpmiddel voor het beoogde doel onder normale gebruiksomstandigheden; en (ii) om de klinische voordelen van het medische hulpmiddel voor patiënten vast te stellen en te verifiëren en om de klinische veiligheid van het hulpmiddel vast te stellen en te verifiëren; en (iii) om ongewenste bijwerkingen vast te stellen en te beoordelen of die risico's aanvaardbare risico's zijn wanneer ze worden afgewogen tegen de gezondheidsvoordelen van het medische hulpmiddel.
 • om de klinische evaluatie van het medische hulpmiddel uit te voeren en bij te werken en om post-market surveillance uit te voeren.


Welke persoonsgegevens wij verwerken
Wij verwerken de volgende categorieën (retrospectieve) gegevens:

 • Algemene informatie over patiënten (zoals leeftijd, categorie, geslacht);
 • Gegevens over gezondheid, afhankelijk van het type medisch hulpmiddel dat het onderwerp was van het klinisch onderzoek.


Houd er rekening mee dat wij geen toegang hebben tot direct identificeerbare informatie over patiënten, omdat deze vertrouwelijk worden gehouden door de relevante zorgaanbieder en niet vereist zijn voor de verwerkingen die we ondernemen.


Wettelijke basis voor verwerking
Tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving:

 • Wanneer wij klinische onderzoeken uitvoeren met als doel te voldoen aan de verplichtingen van de fabrikant van medische hulpmiddelen (bijvoorbeeld bij het beoordelen van de veiligheid, prestaties en kwaliteit van onze medische hulpmiddelen), doen wij dit om een activiteit van algemeen belang uit te voeren.
 • Wanneer wij klinisch onderzoek doen met als doel betere producten te maken die de gezondheidszorg verbeteren, doen wji dat om een activiteit van algemeen belang uit te voeren.
 • Wanneer wij ernstige ongewenste voorvallen melden die plaatsvinden tijdens een klinisch onderzoek, doen wij dit om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting waaraan Philips is onderworpen.


Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens
De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is de aan Philips gelieerde onderneming die de fabrikant is van het medische hulpmiddel of die de sponsor is van het klinische onderzoek, zoals aangegeven in de onderzoeksdocumentatie of in andere relevante documentatie die door de zorgaanbieder wordt verstrekt.

In sommige gevallen worden klinische onderzoeken gezamenlijk uitgevoerd door het aan Philips gelieerde bedrijf dat de fabrikant is van het medische hulpmiddel (aangegeven in de onderzoeksdocumentatie of in andere relevante documentatie van de zorgaanbieder) samen met de Philips gelieerde bedrijven die in Nederland zijn gevestigd ( Philips Electronics Netherlands BV of Philips International BV), Frankrijk (Philips France Commercial SAS) en Duitsland (Philips GmbH).

Klinische studies uitvoeren

We voeren klinische onderzoeken uit voor verschillende doeleinden, zoals het voldoen aan de verplichtingen van onze fabrikant van medische hulpmiddelen of om de (veiligheid of) prestaties van het medische hulpmiddel te ontwikkelen en te verbeteren, waardoor de gezondheidszorg wordt verbeterd. In dit kader verwerken wij persoonsgegevens van personen.


Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om klinische onderzoeken uit te voeren over het medische hulpmiddel op basis van wettelijke verplichtingen waaraan Philips is onderworpen;
 • om de klinische evaluatie van het medische hulpmiddel uit te voeren en bij te werken en om post-market surveillance uit te voeren.
 • om de (veiligheids- of) prestaties van ons medische hulpmiddel te evalueren, beoordelen, testen, ontwikkelen, verbeteren met als doel betere producten te maken die de gezondheidszorg verbeteren.


Welke persoonsgegevens wij verwerken
Wij verwerken de volgende categorieën (retrospectieve) gegevens:

 • Algemene informatie over patiënten (zoals leeftijd, categorie, geslacht);
 • Gegevens over gezondheid, afhankelijk van het type medisch hulpmiddel dat het onderwerp was van het klinisch onderzoek.


Houd er rekening mee dat we geen toegang hebben tot direct identificeerbare informatie over patiënten, omdat deze vertrouwelijk worden gehouden door de relevante zorgaanbieder en niet vereist zijn voor de verwerkingen die we ondernemen.


Wettelijke basis voor verwerking
Tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving:

 • Wanneer we klinische onderzoeken uitvoeren met het doel om te voldoen aan de verplichtingen van de fabrikant van medische hulpmiddelen (bijvoorbeeld bij het beoordelen van de veiligheid, prestaties en kwaliteit van onze medische hulpmiddelen), doen we dit om een activiteit van algemeen belang uit te voeren.
 • Wanneer we ernstige ongewenste voorvallen melden die plaatsvinden tijdens een klinische studie, doen we dit om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting waaraan Philips is onderworpen.
 • Wanneer we klinische studies uitvoeren met als doel het evalueren, beoordelen, testen, ontwikkelen, verbeteren van de (veiligheid of) prestaties van medische hulpmiddelen met als doel betere producten te maken die de gezondheidszorg verbeteren, doen we dat op basis van de vrijstelling voor wetenschappelijk onderzoek of, waar nodig, op basis van op toestemming.
   

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens
De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is het aan Philips gelieerde bedrijf dat de fabrikant is van het medische hulpmiddel of die de sponsor is van het klinische onderzoek, zoals aangegeven in de onderzoeksdocumentatie of in andere relevante documentatie die door de zorgaanbieder wordt verstrekt.

In sommige gevallen worden klinische onderzoeken gezamenlijk uitgevoerd door het aan Philips gelieerde bedrijf dat de fabrikant is van het medische hulpmiddel (aangegeven in de onderzoeksdocumentatie of in andere relevante documentatie van de zorgaanbieder) samen met de Philips gelieerde bedrijven die in Nederland zijn gevestigd ( Philips Electronics Netherlands BV of Philips International BV), Frankrijk (Philips France Commercial SAS) en Duitsland (Philips GmbH).

Uw commerciële relatie met ons beheren

Als u een commerciële relatie met Philips heeft – als (potentiële) leverancier, zakelijke klant of partner – willen wij ervoor zorgen dat onze relatie met u gebaseerd is op transparantie, duidelijke verantwoording en vertrouwen. Om deze relatie met u te beheren en om naleving van de toepasselijke wetgeving te garanderen, verwerken wij mogelijk persoonsgegevens.


Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om met u te communiceren, bijvoorbeeld door uw verzoeken te beantwoorden of transactieberichten te verzenden;
 • om onze (contractuele) relatie met de klant, leverancier of zakenpartner die u vertegenwoordigt te initiëren, plannen en onderhouden, bijvoorbeeld door contracten af te sluiten, betalingen te verwerken, boekhouding/facturering, het beheren van kredieten, het beheren van verzendingen en leveringen, het afhandelen van reparaties;
 • [indien u een zakelijke klant bent] om u het gevraagde product en de gevraagde diensten te leveren, zoals het bieden van technische ondersteuning;
 • [indien u een zakelijke klant bent] om u toegang te geven tot ons Klantenserviceportaal.
 • om u of uw vertegenwoordigers trainingen of demosessies te geven;
 • [indien u een zakelijke klant bent] om op uw verzoek krediet aan u te verlenen.
 • om te zorgen voor naleving van onze Algemene Bedrijfsprincipes en andere toepasselijke wet- en regelgeving waaraan we zijn onderworpen, zoals het uitvoeren van screenings om te beoordelen welke naleving en (commerciële of krediet) risico's zijn verbonden aan potentiële zakelijke relaties of het verzamelen/reageren op kwaliteitsklachten met betrekking tot onze medische hulpmiddelen.


Welke persoonsgegevens wij verwerken
Om onze zakelijke relatie met u te beheren en ervoor te zorgen dat de toepasselijke wetgeving wordt nageleefd, verwerken we de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • contactgegevens, zoals volledige naam, functie, zakelijke e-mail, zakelijk adres, zakelijk telefoonnummer;
 • betalingsinformatie, zoals gegevens die nodig zijn om betalingen te verwerken;
 • Openbaar beschikbare gegevens, zoals informatie met betrekking tot eigenaren, meerderheidsaandeelhouders en topmanagement of leidinggevenden van onze leveranciers en zakenpartners verzameld uit vertrouwde, openbaar beschikbare bronnen;
 • Gegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u communiceert met een vertegenwoordiger van Philips;
 • Informatie over personen die bijwerkingen melden of kwaliteitsklachten indienen, inclusief medische professionals, zoals naam, e-mailadres, postadres.
 • Apparaatgegevens, zoals logbestanden.


Wettelijke basis voor verwerking
De wettelijke grondslagen waarop wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden die in deze sectie worden beschreven, zijn:

 • onze noodzaak om een contract waaraan u onderworpen bent uit te voeren, of om op uw verzoek precontractuele stappen te ondernemen.
 • ons legitieme belang, in het bijzonder onze noodzaak om op een verantwoorde manier en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving zaken te doen, en om fundamentele rechten te beschermen, zoals het recht op verdediging, het recht op eigendom en de vrijheid om zaken te doen.
 • onze noodzaak om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen.

Andere juridische en zakelijke doeleinden bereiken

Voor zover nodig kunnen wij de noodzaak hebben om andere wettelijke en zakelijke doeleinden te vervullen.
In dit kader kunnen wij persoonsgegevens verwerken.


Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

 • Uitvoering van bedrijfsprocessen en intern beheer. Dit doel omvat activiteiten zoals het uitvoeren van (interne) audits en onderzoeken, het beheren van allianties, ventures, fusies, overnames en desinvesteringen, reorganisaties of desinvesteringen en integratie met kopers.
 • Ontwikkeling en verbetering van applicaties, producten en/of diensten.Dit doel omvat activiteiten zoals de ontwikkeling en verbetering van Philips producten, systemen en/of diensten.
 • Beveiliging en bescherming van belangen en/of activa van Philips.Dit doel omvat activiteiten die verband houden met de beveiliging en bescherming van de belangen en/of activa van Philips en haar klanten, zakelijke klanten en zakelijke partners, waaronder het waarborgen van de veiligheid en integriteit van hun bedrijfssector. Het omvat in het bijzonder activiteiten zoals het opsporen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van (pogingen tot) crimineel of aanstootgevend gedrag gericht tegen Philips, haar werknemers of andere personen, activiteiten zoals die op het gebied van gezondheid en veiligheid, authenticatie van de status van onze klanten, leveranciers of zakenpartners, en toegangsrechten en activiteiten zoals het inzetten en onderhouden van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.
 • Bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van Philips. Dit doel omvat activiteiten zoals het indienen en beheren van intellectuele eigendomsrechten van Philips en het kan de verwerking van persoonsgegevens van uitvinders en andere personen vereisen.
 • Het maken en openbaarmaking van promotiemateriaal. Dit doel omvat activiteiten zoals het gebruik van foto's en video's (die gegevens over personen kunnen bevatten) in promotiemateriaal, dat aan klanten kan worden bekendgemaakt of online beschikbaar kan worden gesteld.
 • Naleving van wettelijke verplichtingen.Dit doel omvat de Verwerking van Persoonsgegevens in verband met de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Philips is onderworpen, waaronder het verstrekken van Persoonsgegevens aan overheidsinstellingen of toezichthoudende autoriteiten, waaronder belastingautoriteiten en andere bevoegde autoriteiten voor de sector waarin Philips actief is.
 • Verdediging van juridische claims.

Dit doel omvat activiteiten zoals het voorkomen van, het voorbereiden op of deelnemen aan geschillenbeslechting.


Welke persoonsgegevens wij verwerken
Afhankelijk van het specifieke doel verwerken we verschillende categorieën persoonsgegevens (zoals contactgegevens en alle andere informatie die nodig is om de bovenstaande doeleinden te vervullen).


Wettelijke basis voor verwerking
De wettelijke grondslagen waarop wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden die in deze sectie worden beschreven, zijn:

 • onze noodzaak om een contract waaraan u onderworpen bent uit te voeren, of om op uw verzoek precontractuele stappen te ondernemen.
 • ons legitieme belang, in het bijzonder onze noodzaak om op een verantwoorde manier en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving zaken te doen, en om fundamentele rechten te beschermen, zoals het recht op verdediging, het recht op eigendom en de vrijheid om zaken te doen.
 • onze noodzaak om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen.
 • de toestemming van de betrokken personen;
 • Elke andere rechtsgrond die hoe dan ook is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Houd er rekening mee dat, tenzij wij uw persoonsgegevens nodig hebben om te voldoen aan wet- en regelgeving, u niet verplicht bent om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als u ervoor kiest dit niet te doen, kunnen we u uiteraard in veel gevallen niet de door u gevraagde producten of diensten leveren, of reageren op eventuele verzoeken.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen


Wij gebruiken organisatorische, technische en fysieke maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Hierbij houden wij rekening met de aard van de persoonsgegevens en de verwerking, zowel als de mogelijke bedreigingen. Wij werken voortdurend aan het verbeteren van deze maatregelen om uw persoonlijke gegevens veilig te houden.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens tussen landen overdragen

Vanwege ons wereldwijde karakter kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan, of geopend door, Philips-gelieerde bedrijven of door Philips vertrouwde derde partijen over de hele wereld. Wanneer hier sprake van is, zorgen wij er natuurlijk voor dat we de wetten inzake de overdracht van persoonsgegevens tussen landen naleven.

Wanneer wij persoonsgegevens overdragen vanuit de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland naar:
 

 • Bij Philips gelieerde bedrijven die dergelijke persoonsgegevens in andere landen verwerken, zijn dergelijke overdrachten onderworpen aan de Philips-privacyregels (de zogenaamde bindende bedrijsvoorschriften);
 • Philips vertrouwde derde partijen die dergelijke persoonlijke gegevens verwerken in andere landen die niet door de Europese Commissie worden erkend als een adequaat niveau van gegevensbescherming, dergelijke overdrachten worden beheerst door demodelcontractbepalingen.
Klik hier voor meer informatieKlik hier voor minder informatie

Uw privacyrechten


Afhankelijk van onze reden voor het verwerken van uw persoonsgegevens en de toepasselijke wetgeving, heeft u bepaalde rechten op uw persoonsgegevens. Hier willen wij u bewust maken welke privacyrechten voor u van toepassing zijn.

 • U heeft het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens. Dit betekent dat u bij ons kopieën kunt opvragen van, of informatie over, de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
 • U heeft het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat, als u denkt dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist zijn, u ons kunt vragen deze te corrigeren. Als u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens corrigeren, verzoeken wij u vriendelijk om uitleg te geven over welke gegevens onjuist zijn, en hoe wij deze voor u kunnen corrigeren.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevenste laten verwijderen. Dit betekent dat u ons kunt vragen de persoonsgegevens die wij van u verwerken te wissen. Houd er rekening mee dat er gevallen kunnen zijn (bijvoorbeeld wanneer wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens te bewaren) waarin wij uw persoonlijke gegevens mogelijk niet kunnen wissen.
 • U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u ons kunt vragen om de gegevens over jou (die u direct aan ons hebt gegeven) over te dragen aan een andere organisatie, of aan u te geven. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is in bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld als wij uw persoonlijke gegevens met geautomatiseerde middelen en op basis van uw toestemming verwerken).
 • U heeft het recht om onze verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. Dit betekent dat u ons in bepaalde omstandigheden kunt vragen om ons gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u onder omstandigheden bezwaar kunt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals deze door ons wordt uitgevoerd.


Houd er rekening mee dat er situaties kunnen zijn waarin wij het recht behouden om uw privacyrechten te weigeren of te beperken, bijvoorbeeld wanneer Philips deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter ervan.
Bij Philips streven wij ernaar om u controle te geven over uw persoonlijke gegevens. Daarom kunt u, afhankelijk van de activiteit, uw persoonlijke gegevens beheren en uw privacyrechten en -keuzes zelf uitoefenen, bijvoorbeeld door in te loggen op uw Philips-account en uw persoonlijke gegevens bij te werken, te wijzigen of te verwijderen, of door u af te melden voor onze promotionele communicatie door middel van de link om u af te melden onderaan onze promotionele communicatie (afmeldingsknop).


In alle andere gevallen kunt u contact met ons opnemen via ons privacy-contactformulier om uw privacyrechten uit te oefenen, om een privacyklacht in te dienen, of om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.


Wij zullen ons best doen om uw verzoek tijdig en kosteloos te behandelen. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat wij aan u vragen om uw identiteit te bevestigen voordat we gevolg geven aan uw verzoek.Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw verzoek hebben behandeld, kunt u natuurlijk een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor uw land of regio.

Klik hier voor meer informatieKlik hier voor minder informatie

Met wie delen wij uw persoonsgegevens


Tenzij anders vermeld in deze privacyverklaring, zijn dit de categorieën van derden met wie wij uw persoonlijke gegevens kunnen delen:

 • Onze Philips-gelieerde bedrijven. Vanwege ons wereldwijde karakter kunnen uw persoonlijke gegevens worden bekendgemaakt aan andere bij Philips gelieerde bedrijven. Uiteraard zullen wij ervoor zorgen dat toegang tot uw persoonlijke gegevens wordt verleend op een 'need-to-know'-basis. Houd er bovendien rekening mee dat onze Philips-gelieerde bedrijven verplicht zijn om met uw persoonlijke gegevens om te gaan in overeenstemming met onze Philips-privacyregels. Dit zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens door Philips worden verwerkt volgens dezelfde normen voor gegevensbescherming.
 • Onze dienstverleners. Wij werken mogelijk samen met externe dienstverleners (bijvoorbeeld IT-providers, klantenserviceproviders) en vragen deze om bepaalde verwerkingen namens ons uit te voeren, zoals het opslaan van persoonlijke gegevens. Wanneer wij dit doen, zorgen we ervoor dat deze dienstverleners contractueel verplicht zijn om uw persoonsgegevens niet te gebruiken voor andere doeleinden dan door ons gevraagd of wettelijk verplicht.
 • Onze zakenpartners: soms werken wij samen met onze zakenpartners om diensten aan u te verlenen, en in deze context kunnen wij uw persoonsgegevens met hen delen. Als u bijvoorbeeld een product koopt in onze e-shop, delen wij uw gegevens met betalingsdienstaanbieders om de betalingen te verwerken.
 • Derden in verband met zakelijke transacties: soms kunnen wij betrokken zijn bij een fusie, overname, faillissement, joint venture, reorganisatie, verkoop van activa of andere vervreemding van het geheel of een deel van ons bedrijf, onze activa of aandelen. In deze gevallen kunnen wij uw persoonlijke gegevens delen met de derde partij die betrokken is bij die zakelijke transactie.
 • Anderen: om juridische redenen kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook delen met anderen (zoals openbare en overheidsinstanties, professionele adviseurs) als wij vaststellen dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is om: 1) te voldoen aan toepasselijke wetgeving en voorschriften, of afdwingbare verzoeken van de overheid; 2) te onderzoeken, voorkomen, of acties te ondernemen met betrekking tot vermoedelijke of daadwerkelijke illegale activiteiten, of om overheidshandhavingsinstanties bij te staan; 3) onze algemene voorwaarden te handhaven; 4) te onderzoeken en onszelf te verdedigen tegen een rechtsvordering of beschuldigingen; 5) de veiligheid of integriteit van onze diensten te beschermen; 6) de rechten en veiligheid van Philips, onze Philips-klanten, -personeel of anderen uit te oefenen of te beschermen.
Klik hier voor meer informatieKlik hier voor minder informatie

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren


Wij verwijderen persoonlijke gegevens wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven.

In ieder geval, tenzij anders aangegeven in deze privacyverklaring, zijn de criteria die we gebruiken om onze bewaartermijnen te bepalen: (i) of wij uw persoonlijke gegevens nodig hebben om ons legitieme belang te beschermen, om een contract uit te voeren waaraan u onderworpen bent, of om uw vragen te beantwoorden, of de gevraagde service of ondersteuning aan te bieden; (ii) of er een wettelijke verplichting is waaraan wij zijn onderworpen; of (iii) of bewaring raadzaam is in het licht van onze rechtspositie (bijvoorbeeld met betrekking tot toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of onderzoeken door regelgevende instanties).

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.