house rules masthead

Huisregels

In het belang van de collectie en veiligheid gelden tijdens bezoek van het Philips Museum de volgende bezoekvoorwaarden: 

Algemene bezoekersvoorwaarden van het Philips Museum

 

1.      Algemene bepalingen: Definities

1.1 Het Philips Museum: is gevestigd aan de Emmasingel 31 (5611 AZ te Eindhoven – KvKnummer 17008551) te die krachtens haar doelstelling bezoekers op museale wijze het verhaal van Philips laat ervaren. 

1.2 Het Philips Museumgebouw: de voor het publiek opengestelde ruimten in het Philips Museumgebouw aan de Emmasingel 31 te Eindhoven.  

1.3 Bezoeker: eenieder die het Philips Museumgebouw betreedt voor het bezichtigen van een tentoonstelling of op uitnodiging een receptie, congres, lezing of soortgelijke bijeenkomst bijwoont in het Philips Museumgebouw.  

1.4 Gezelschap: Mensen die gezamenlijk een huishouden voeren of een sociale eenheid vormen, zoals een gezin, partners of huisgenoten.

1.5 Entreeticket: een ticket dat bezoeker tijdens reguliere openingstijden de toegang verschaft tot de expositieruimten in het Philips Museum.  

1.6 Goederen: alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldwaarden en geldwaardige papieren.  

1.7 Functionarissen van het Philips Museum: alle natuurlijke personen die werkzaam zijn in en om het Philips Museumgebouw in opdracht van het Philips Museum.  

1.8 Gezondheidsklachten:

a) Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius).

b) Verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid.

In dit geval vragen wij het hele gezin om thuis te blijven.

 

2. Toepasselijkheid 

2.1 Deze voorwaarden gelden voor alle bezoekers aan het Philips Museumgebouw en tevens voor alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen waarvan het Philips Museum in het kader van haar doelstelling gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt.  

2.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, in het geval van exclusieve ontvangsten.  

2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.  

 

3. Toegang Philips Museum 

3.1 Bezoekers kunnen bij de balie een entreeticket kopen. Bezoekers kunnen vooraf hun kaartje en tijdslot (online) reserveren. Dit e-ticket is dan alleen geldig voor de dag en het tijdslot (vaststaande starttijd) waarop geboekt is.  

3.2 Bezoeker is uitsluitend gerechtigd het Philips Museum te betreden op vertoon van een geldig toegangsbewijs. 

3.3 Bezoeker wordt de (verdere) toegang tot het Philips Museum ontzegd indien blijkt dat het toegangsbewijs niet is verstrekt door het Philips Museum of een daartoe door het Philips Museum bevoegd verklaarde instantie.  

3.4 Bezoeker zal op eerste verzoek het toegangsbewijs tonen aan functionarissen van het Philips Museum, bij gebreke waarvan het Philips Museum de bezoeker de toegang tot het Philips Museum kan ontzeggen.  

3.5 Bezoeker verkrijgt geen restitutie van de toegangsprijs in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs/entreeticket voordat hij/zij het Philips Museum heeft betreden.  

3.6 Een vooraf gekocht entreeticket wordt ongeldig door het verloop van de op het entreeticket vermelde datum en/of tijd.  

3.7 Een toegangsbewijs/entreeticket kan niet worden geruild. 

3.8 Alleen met Corona-gerelateerde gezondheidsklachten kan een vooraf gekocht entreeticket worden omgeruild voor een ticket voor een andere datum en tijd.

3.9 Het Philips Museum is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet) of, in het geval van een werkelijke calamiteit, aan een noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van het Philips Museum. Een dergelijke aanpassing van de reguliere openingstijd geeft bezoeker geen recht op restitutie van een eventueel betaalde toegangsprijs.  

3.10 Bij aankoop van een ticket voor een virtuele tour gelden dezelfde voorwaarden als voor een regulier museumticket. Annuleren en geld terugkrijgen is niet mogelijk, bij technische storingen is er wel mogelijkheid om een vrijkaart te krijgen voor een volgende virtuele tour. Als dit het geval is, mail dan naar info-museum@philips.com.

 

4. Verblijf in het Philips Museumgebouw 

4.1 Het verblijf van bezoeker in het Philips Museumgebouw is voor eigen rekening en risico.  

4.2 Bezoeker zal zich tijdens het verblijf in het Philips Museumgebouw gedragen in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, de openbare orde, en overige met betrekking tot museumbezoek geldende regels. Bezoeker is voorts verplicht de door, als zodanig herkenbare, functionarissen van het Philips Museum gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het oordeel van deze functionaris een bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze voorschriften, normen, aanwijzingen en instructies handelt, kan hem of haar de verdere toegang tot het Philips Museumgebouw worden ontzegd zonder dat het Philips Museum tot vergoeding van enige schade zal zijn gehouden.  

4.3 Het meenemen van (rug-)tassen, paraplu's, kinderdraagzakken op de rug, kinderwagens (m.u.v. buggy’s) en het dragen van andere grote objecten is niet toegestaan. Voor objecten tot een omvang van formaat A4-tas en niet uitvouwbaar dient de bezoeker gebruik te maken van de kluisjes. Objecten van een grotere omvang kan het Philips Museum weigeren te bewaren. Het Philips Museum aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies van goederen die door bezoeker in bewaring zijn gegeven.  

4.4 Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die wordt aangericht door een (soortgelijk) object, dat hij/zij in strijd met het bepaalde in bepaling 4.3 heeft meegenomen in het Philips Museumgebouw.

4.5 Het Philips Museum is gerechtigd bezoekers die tijdens een of meer vorige bezoeken aan het Philips Museumgebouw c.q. aan andere musea een voorwerp door schuld, grove schuld en/of opzet heeft beschadigd, of wanneer op andere wijze de vrees voor beschadiging door bezoeker wordt gewettigd, de toegang tot het Philips Museumgebouw voorgoed of voor bepaalde tijd te ontzeggen. Het Philips Museum  kan in ieder geval deze bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in lid 6 van dit artikel 4. Het besluit tot ontzegging van de toegang wordt bezoeker onverwijld bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.  

4.6 In geval van calamiteiten, bijvoorbeeld de plotselinge verdwijning van een collectiestuk, een terroristische aanslag of geweld van een andere orde, is het Philips Museum gerechtigd de deuren te sluiten en aanwezige bezoekers vervolgens een voor een naar buiten te leiden.
Bezoeker kan alsdan worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en dergelijke door of namens de staf van het Philips Museum. Bezoeker kan eveneens worden verzocht toestemming te verlenen voor fouillering. De bezoeker die zijn medewerking aan visitatie en/of fouilleren weigert zal worden verzocht om overlegging van een identiteitsbewijs alvorens hij het Philips Museumgebouw verlaat.  

 

5. Aankoop tickets en boeking rondleidingen 

5.1 Alle prijzen zijn in Euro. Prijzen zijn de prijzen die op deze website zijn gepubliceerd op het moment dat u de bestelling plaatst. De prijzen die op de website zijn gepubliceerd, zijn inclusief btw. 

5.2 Entreetickets kunnen vooraf worden aangeschaft via www.philips-museum.com. De overeenkomst tussen de besteller en het Philips Museum komt tot stand op het moment dat het Philips Museum per e-mail een bevestiging heeft verzonden aan de besteller.

5.3 Artikel 11.2 (privacy, opt-in regeling) is van toepassing op alle online aankopen.

5.4 Online aangeschafte tickets moeten worden gescand bij binnenkomst, via telefoon of uitgeprint ticket.

5.5 Het Philips Museum is niet verplicht tot restitutie van een niet-gebruikt entreeticket of boeking van een rondleiding.

 

6. Voorwaarden rondleiding

6.1 Een rondleiding dient vooraf geboekt en betaald te worden via de website van het Philips Museum of via de medewerkers van de afdeling Boekingen.

6.2 Een rondleiding dient minimaal twee weken van tevoren te worden geboekt.

6.3 Wijziging van de datum van een geboekte rondleiding is niet mogelijk, tenzij het Philips Museum een wijzigingsverzoek schriftelijk honoreert. Een dergelijk verzoek dient minimaal zeven dagen voor aanvang van de geboekte rondleiding te worden gedaan door een e-mail te sturen aan boekingen-museum@philips.com met vermelding van de naam van de aanvrager, de oorspronkelijke datum en de gewenste datum. Beoordeling van het verzoek hangt af van de tijdigheid van het verzoek, zulks ter beoordeling van het Philips Museum en de beschikbaarheid op de gewenste datum.

6.4 Annulering van een reeds geboekte rondleiding door de deelnemers is slechts mogelijk in het geval van evidente overmacht, bijvoorbeeld Corona-gerelateerde klachten. Zulks ter beoordeling aan het Philips Museum. Laatkomers hebben geen recht op restitutie.

 

7. Gedragscode 

7.1 Bezoeker zal in het Philips Museumgebouw:  

a) Zich houden aan de basisafspraken rondom Corona: niet langskomen met klachten, vaak handenwassen, hoesten en niezen in de elleboog. We houden waar mogelijk zoveel mogelijk afstand van andere bezoekers en/of medewerkers.

b) Geen goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos verschaffen; 

c) Andere bezoekers niet hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door hen langdurig het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren of door het veroorzaken van geluidsoverlast (waaronder gebruik van mobiele telefoons en overige geluidsapparatuur); 

d) Geen (huis-)dieren meenemen, uitgezonderd wanneer het (blinden)geleidehonden betreft; 

e) Niet roken; 

f) Geen etenswaren nuttigen, uitgezonderd in het café/restaurant. Het is niet toegestaan om in het museum zelf meegebrachte etenswaren te nuttigen; 

g) Geen tentoongestelde objecten aanraken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan; ouders dan wel docenten of begeleiders dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarige(n), individuen of groepen.

h) Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het museum alleen onder begeleiding bezoeken;

7.2 Ouders dan wel docenten of begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarigen, individuen of groepen.  

7.3 In het Philips Museumgebouw gemaakte foto's, video- en/of filmopnamen mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Philips Museum.

 

8. Restitutie  

8.1 De hiernavolgende omstandigheden leiden nimmer tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden of overige schadevergoeding door het Philips Museum aan bezoeker:  

a) Het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van het Philips Museum;

b) Het gedeeltelijk gesloten zijn van het Philips Museumgebouw, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen; 

c) Overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag (onder andere molest), diefstal; 

d) Schade veroorzaakt door andere bezoekers; 

e) Overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes; 

f) Overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het Philips Museumgebouw.

8.2 Bij annulering ten gevolge van corona-gerelateerde klachten kunnen er toegangskaarten worden opgestuurd. Deze toegangskaarten kunnen worden gebruikt om online een nieuwe datum te reserveren. Restitutie van het aankoopbedrag is niet mogelijk.  

 

9. Aansprakelijkheid  

9.1 Het Philips Museum is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de bezoeker lijdt die een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van het Philips Museum en wel  

a) Tot maximaal het door de verzekeraar van het Philips Museum aan het Philips Museum ter zake van de schade uitgekeerde bedrag, dan wel 

b) De ter zake van de schade door een derde aan het Philips Museum uitgekeerde
vergoeding.  

9.2 Aansprakelijkheid van Het Philips Museum voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst c.q. loon, gemiste besparingen etc., is te allen tijde uitgesloten.  

9.3 Voor publieksactiviteiten waarbij expliciet vermeld staat dat deelname geschiedt op eigen risico, aanvaardt het museum geen aansprakelijkheid voor schade. 

 

10. Overmacht  

10.1 Als overmacht voor het Philips Museum, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het Philips Museum niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door het Philips Museum zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.  

10.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het Philips Museum gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemde.  

 

11. Gevonden voorwerpen  

11.1 Door bezoeker in het Philips Museumgebouw gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven hetzij bij een medewerker, dan wel bij de garderobe of de informatiebalie van het Philips Museum.  

11.2 Het Philips Museum zal gevonden voorwerpen in bewaring nemen en, in het geval van waardevolle voorwerpen, deze overdragen aan de politie in Eindhoven.  

11.3 In geval de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar zich deugdelijk te kunnen legitimeren. Bij twijfel aan de zijde van het Philips Museum over de status van de vermeende eigenaar is het Philips Museum gerechtigd een eigendomsbewijs te verlangen.  

 

12. Privacy

12.1 Mailadressen worden zonder uw toestemming niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

13. Klachtenregeling  

13.1 In geval van klachten kan de bezoeker deze kenbaar maken door een daartoe bestemd formulier in te vullen dat verkrijgbaar is bij de informatiebalie in het Philips Museumgebouw of door een e-mail te sturen aan info-museum@philips.com.  

13.2 De klacht van de bezoeker zal worden onderzocht en binnen 30 dagen schriftelijk worden beantwoord.  

 

14. Overige voorwaarden en toepasselijk recht  

14.1 De toepasselijkheid van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere contractuele voorwaarden en/of regelingen van het Philips Museum.  

14.2 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen bezoeker en het Philips Museum is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en het Philips Museum voortvloeien worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Eindhoven.

 

Deze bezoekvoorwaarden zijn vastgesteld door de directie van het Philips Museum, op 20 oktober 2021, te Eindhoven.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Toegankelijkheid

Het Philips Museum is toegankelijk voor rolstoel en scootmobiel.

Geleidehonden toegestaan

Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP)

Voor het afgeven van oude Philips-producten kun je terecht bij de Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP) via www.philips-historische-producten.nl of mail naar sbhp@kpnmail.nl.
Historische foto’s, brieven, documenten en brochures van Philips kun je doneren aan ons museum.

Contact

Philips Museum
Emmasingel 31

5611 AZ Eindhoven


Algemeen receptie Philips Museum:
+31 (0)40 235 90 30
info-museum@philips.com


Boekingen en Sales:
+31 (0)6 – 29 12 30 86
boekingen-museum@philips.com

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.