Nieuwscentrum
PSV+

mrt 28, 2023

Lekkerder in je vel met leefstijl- en sportbegeleiding van PSV bij Philips

Gemiddelde leestijd: 2-4 minuten

“Als je verkeerde brandstof in een auto doet, gaat die kapot. Zo werkt het bij mensen ook. Goede voeding is belangrijk om je goed te voelen”, zegt Biniam (23). Het is een van de belangrijkste lessen die hij meeneemt uit het PSV+ programma. Samen met 24 collega’s krijgt hij in 12 weken begeleiding van PSV om zich fysiek en mentaal fitter te voelen. “Fijn dat we dit vanuit Philips mogen doen. Want als je niet fit bent, kun je ook niet goed werken.”

Het PSV+ programma is een leefstijlprogramma, waarin PSV-leefstijladviseurs medewerkers van Philips in 12 weken bewust maken van beweging, voeding, ontspanning en slaap. Het programma bevat een theorie- en een praktijkgedeelte in en rondom het Philips stadion. “Dat maakt het extra leuk, want ik heb alle hoeken van het stadion mogen zien. Je komt op plekken die je normaal niet ziet”, zegt Samuel (37) over de bijzondere locatie van het programma.

PSV+-programma

Goed eten én drinken

Beide heren werken bij Philips op de campus in Best. Ze kregen de mogelijkheid om deel te nemen aan het programma, nadat ze informatie kregen op hun locatie. Samuel twijfelde niet lang om zich op te geven. Samuel: “Ik dacht meteen: daar móét ik bij zijn. Niet alleen om mijn conditie te verbeteren, maar ook om meer te leren over goed eten en drinken. Als je veel water drinkt, heb je minder snel trek in slecht eten.”

Bewuster eten

In Samuels familie komt suikerziekte voor en hij moet dus ook goed opletten wat hij eet. Al bekent hij ook eerlijk dat hij voor het programma niet zo bewust was van goed of gezond eten. Voorheen at hij bijvoorbeeld drie bananen tegelijk op. Ongeacht het tijdstip. “Ik dacht altijd dat bananen gezond waren, maar als je er te veel eet, is het net zo slecht als cola drinken”, zegt hij. “Ik let nu ook beter op dat ik niet te laat eet, waardoor ik ook echt beter slaap.”

PSV+-programma

Groepsgevoel

Voor Biniam lag de reden om mee te doen net wat anders. Zijn gezondheid was altijd al wel goed. Hij sportte al regelmatig, at goed en kreeg voldoende slaap. Hij vond het vooral fijn om met meerdere mensen tegelijk te kunnen sporten en meldde zich daarom aan voor het programma. “Alleen sporten is een beetje saai, je leert meer als je met een groep bent. En het is ook gewoon gezelliger.”

Etiketten lezen

Hoewel hij zich al redelijk fit voelde, heeft het programma wel echt een meerwaarde voor hem. In de theorielessen leren ze over eten en hoe ze etiketten van producten moeten lezen. Dat maakt hem bewuster van wat hij echt binnenkrijgt. “En ik voel me natuurlijk ook gewoon echt fitter na het sporten”, vult hij aan. Hij zou het daarom ook echt aan iedereen aanraden om deel te nemen aan de nieuwe ronde. “Het is voor iedereen goed om zo lang mogelijk gezond te blijven.”

PSV+-programma

Enthousiast

Samuel is misschien nog wel enthousiaster over zijn deelname. Het programma heeft ervoor gezorgd dat hij nu bijna iedere dag 5 kilometer hardloopt, dat hij zich fitter voelt én dat hij al 3 kilo is afgevallen sinds de start. “Dat ik dit onder werktijd gratis mag doen, is ideaal. Ik ben Philips echt dankbaar hiervoor, want ik voel me goed en zelfverzekerd. Dat zien mijn collega’s ook en een aantal heeft al gezegd de volgende keer ook mee te willen doen.”

PSV+-programma

Leefstijl en sport

Biniam en Samuel zijn twee mooie voorbeelden van de kracht van het leefstijlprogramma. Ze voelen zich fitter en leren nieuwe zaken, zodat ze hun gedrag kunnen verbeteren. “Leefstijl en sport zijn gewoon erg belangrijk om jezelf goed te voelen”, licht Marjolein Janssen, Programma Manager Health & Wellbeing bij Philips, toe.

Marjolein: “Bij Philips vinden we het belangrijk onze collega’s hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen. We zijn natuurlijk blij met de resultaten van PSV+ en zetten daarnaast ook nog in op andere leefstijlinterventies om onze collega’s fysiek en mentaal fit te houden. Denk bijvoorbeeld aan de online V-miles coaching ‘een vitale leefstijl’, ‘Body & Brain in balans’ en de classroom V-miles workshop ‘Je Vitaliteitsprofiel.”

PSV+-programma

Feeling better about yourself with lifestyle and sports coaching from PSV at Philips

"If you put the wrong fuel in a car, it will break down. It works the same way with people. Good nutrition is important to feel good," says Biniam (23). It is one of the most important lessons he takes away from the PSV+ program. Together with 24 colleagues, he receives guidance from PSV in 12 weeks to feel physically and mentally fitter. "It's great that we are allowed to do this from Philips. Because if you're not fit, you can't work well either."

The PSV+ program is a lifestyle program, in which PSV lifestyle consultants make Philips employees aware of exercise, nutrition, relaxation and sleep in 12 weeks. The program includes a theoretical and a practical part in and around the Philips stadium. "That makes it extra fun, because I visited every corner of the stadium. You get to see places you don't normally see," Samuel (37) says of the program's special location.

PSV+-programma

Good food and drink

Both men work at Philips on the campus in Best. They were given the opportunity to participate in the program after receiving information at their location. Samuel did not hesitate for long to sign up. Samuel: "I immediately thought: I have to be there. Not only to improve my condition, but also to learn more about eating and drinking well. If you drink a lot of water, you are less likely to crave bad food."

Eating more consciously

Diabetes runs in Samuel's family, so he also must watch what he eats. Although he also honestly confesses that before the program he was not so aware of good or healthy eating. For example, he used to eat three bananas at once. Regardless of the time of day. "I always thought bananas were healthy, but if you eat too many, it's as bad as drinking Coke," he says. "I also pay better attention now to not eating too late, which actually helps me sleep better."

PSV+-programma

Social activity

For Biniam, the reason for joining was slightly different. His health had always been pretty good. He already exercised regularly, ate well, and got enough sleep. He especially liked being able to exercise with several people at once, which is why he signed up for the program. "Exercising alone is a bit boring, you learn more when you're with a group. And it's also just more sociable."

Reading labels

Although he already felt reasonably fit, the program really does add value for him. In the theory classes, they learn about food and how to read product labels. That makes him more aware of what he's really ingesting. "And, of course, I also just really feel fitter after exercising," he adds. He would therefore really recommend it to everyone to participate in the new round. "It's good for everyone to stay healthy for as long as possible."

PSV+-programma

Enthusiast

Samuel is perhaps even more enthusiastic about his participation. The program has ensured that he now runs 5 kilometers almost every day, that he feels fitter AND that he has already lost 3 kilograms since the start. "The fact that I can do this for free during working hours is ideal. I am grateful to Philips for this because I feel good and confident. My colleagues see that too and several have already said they want to join in next time too."

PSV+-programma

Lifestyle and sports

Biniam and Samuel are two great examples of the power of the lifestyle program. They feel fitter and learn new things so they can improve their behavior. "Lifestyle and sports are just very important to feel good about yourself," explains Marjolein Janssen, Program Manager Health & Wellbeing at Philips.

Marjolein: "At Philips, we think it's important to support our colleagues in this as much as possible. We are, of course, pleased with the results of PSV+ and are also focusing on other lifestyle interventions to keep our colleagues physically and mentally fit. Think for example of the online V-miles coaching 'a vital lifestyle', 'Body & Brain in balance' and the classroom V-miles workshop 'Your Vitality Profile."

Deel op social media

  • https://www.philips.nl/a-w/about/news/archive/standard/about/news/articles/2023/20230328-lekkerder-in-je-vel-met-leefstijl-en-sportbegeleiding-van-psv-bij-philips.html Link gekopieerd

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

(Meer) gerelateerd nieuws

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.