You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Terug naar boven

Philips Gebruiksvoorwaarden Product met Internetfunctionaliteit

Gefeliciteerd met uw aanschaf van een Philips-product met internetfunctionaliteit (hierna: het “Apparaat ” te noemen).

 

De internetfunctionaliteit biedt u toegang tot de diensten, content, software en producten van derden op het internet via de Philips-serviceportalen (hierna: het “Portaal”) alsmede toegang tot het open internet.

A. Gebruiksvoorwaarden.

 

1. Uw relatie met Philips


1.1 Uw gebruik van het Portaal en de producten, content (bijvoorbeeld webpagina’s, afbeeldingen, videocontentdiensten, muziekdiensten, enz.), software en diensten (hierna gezamenlijk “de Diensten” te noemen) die derden op of via het Portaal aan u leveren, worden beheerst door de voorwaarden van een overeenkomst tussen u en Philips (“Philips” betekent Philips Consumer Lifestyle B.V., High Tech Campus 37, 5656 AE, Eindhoven, Nederland).

 

1.2 Uw overeenkomst met Philips bestaat uit de volgende onderdelen (gezamenlijk: “de Gebruiksvoorwaarden” te noemen):

 

(A) Gebruiksvoorwaarden;

(B) Privacybeleid Philips;

(C) Auteursrechtbeleid Philips;

(D) Over ons.

 

1.3 De Gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en Philips inzake uw gebruik van het Portaal ter verkrijging van toegang tot de Diensten en het open internet. De Diensten worden door derden (niet door Philips!) aan u geleverd. Het is van belang dat u de tijd neemt om de Gebruiksvoorwaarden goed te lezen. U moet een lokale kopie van de Gebruiksvoorwaarden afdrukken of opslaan voor uw administratie. U krijgt toegang tot het betreffende document via www.philips.com/terms.

1.4 Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een aanvulling op, en dienen niet ter vervanging van, de voorwaarden, bepalingen of disclaimers die bij de aankoop van uw Apparaat zijn gesteld of gegeven. Al dergelijke voorwaarden, bepalingen en disclaimers blijven onverminderd van kracht.

2. Acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden


2.1 Om het Portaal te gebruiken en toegang te krijgen tot de Diensten, moet u eerst akkoord gaan met de Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, mag u geen gebruik maken van het Portaal en hebt u geen toegang tot de Diensten.

 

2.2 Door het gebruik van het Apparaat en de Diensten gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent door deze Gebruiksvoorwaarden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Philips uw gebruik van de Diensten vanaf dat moment als acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden aanmerkt. Wanneer u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, mag u het Apparaat terugbrengen naar het verkooppunt.

 

2.3 Om de uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeiende verantwoordelijkheden en verplichtingen te kunnen accepteren, moet u tenminste 18 jaar oud zijn. Als u jonger dan 18 bent, mag u het Apparaat niet gebruiken, tenzij een van uw ouders of uw wettelijk vertegenwoordiger de uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeiende verantwoordelijkheden en verplichtingen accepteert. Door het Apparaat te gebruiken, verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent of, wanneer u jonger bent dan 18, dat uw ouder of wettelijk vertegenwoordiger de uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeiende verantwoordelijkheden en verplichtingen heeft geaccepteerd.

3. Gebruik van het Serviceportaal

 

Het gebruik van het Portaal en de toegang tot de Diensten zijn afhankelijk van de installatie van een werkende internetaansluiting op uw Apparaat. Philips biedt het Portaal aan behoudens beschikbaarheid en “as is” (zoals het is). Philips behoudt zich het recht voor om het aanbieden van de internettoegang of het Portaal op enig tijdstip naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving te beperken of te beëindigen.

4. Restricties inzake het aanbrengen van veranderingen aan uw Apparaat

 

Uw Apparaat geeft u de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de Diensten op het internet via het Portaal. Als voorwaarde voor het verkrijgen van internettoegang via het Apparaat, gaat u ermee akkoord dat u:

 

a) niet met het Apparaat zult knoeien en niet op enige andere wijze veranderingen in het Apparaat zult aanbrengen of proberen aan te brengen (ook niet door het gebruik van software of door het aanbrengen van fysieke veranderingen aan het Apparaat);

b) de technologische maatregelen die gebruikt zijn ter regeling of beveiliging van de toegang tot of de rechten op enige content niet zult omzeilen of proberen te omzeilen;

c) het kopieerbeveiligingssysteem op geen enkele wijze zult omzeilen of proberen te omzeilen;

d) de cryptografische sleutels niet zult ontcijferen of proberen te ontcijferen en dat u de in het Apparaat toegepaste beveiligingsmaatregelen niet op andere wijze zult uitschakelen of proberen uit te schakelen;

e) het Apparaat niet voor ongeoorloofde doeleinden of in strijd met enige wet- of regelgeving zult gebruiken.

5. Disclaimers inzake de Diensten

 

De Diensten worden niet door Philips geregeld of geprogrammeerd, maar worden door derden geleverd. Uw Apparaat stelt u in staat om toegang te krijgen tot de Diensten via het internet en om deze te ontvangen. Aangezien die Diensten door derden worden geleverd:

 

a) HEEFT PHILIPS GEEN REDACTIONELE CONTROLE OVER ENIGE VAN DE VIA UW APPARAAT ONTVANGEN DIENSTEN EN IS PHILIPS DERHALVE NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE DIENSTEN OF DE INHOUD, AARD OF LEVERING DAARVAN;

b) WORDEN EVENTUELE MENINGEN DIE TOT UITING KOMEN IN DE VIA UW APPARAAT ONTVANGEN DIENSTEN NIET DOOR PHILIPS ONDERSCHREVEN;
c) WORDEN DE WAARHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID OF TIJDIGHEID VAN DE DIENSTEN NIET DOOR PHILIPS GEGARANDEERD;

d) GAAT U ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN HET EVENTUEEL DOOR U AFGAAN OP DIE DIENSTEN VOOR UW EIGEN RISICO ZIJN.

6. Beperkingen aan de toegang

 

Philips garandeert niet dat er toegang is tot het Portaal of een of meer van de Diensten. Philips mag geheel naar eigen goeddunken op enig tijdstip een bepaalde Dienst toevoegen of de toegang daartoe opheffen. Hoewel Philips streeft naar een goede selectie van Diensten, garandeert Philips niet dat er onafgebroken toegang tot een bepaalde Dienst is.

7. Rechten op de Content

 

De Diensten kunnen beschermd zijn door auteursrechtwetgeving of andere intellectuele eigendomswetgeving. In sommige situaties, zoals het gebruik van de Diensten in een commerciële omgeving, kan Philips van u verlangen dat u voor eigen rekening en risico, en op eigen verantwoordelijkheid, een licentie of andere autorisatie verkrijgt voor de toegang tot en het gebruik van die Dienst. U gaat ermee akkoord, wanneer een dergelijke licentie of autorisatie nodig is, dat het uw verantwoordelijkheid is om die licentie of autorisatie te verkrijgen. U gaat ermee akkoord dat alleen u aansprakelijk bent voor eventuele schade die u lijdt als gevolg van uw verzuim om de juiste licentie of autorisatie te verkrijgen voor het gebruik van de via het Apparaat toegankelijke Content. U gaat ermee akkoord dat Philips geen enkele aansprakelijkheid jegens u heeft inzake uw gebruik van de Content.

8. Wijzigingen in het Apparaat, het Portaal en/of de Gebruiksvoorwaarden


8.1 Philips mag geheel naar eigen goeddunken wijzigingen aanbrengen in de kenmerken van het Apparaat of het Portaal, bijvoorbeeld door toevoeging of verwijdering van kenmerken of Diensten aan c.q. van het Portaal. Sommige wijzigingen kunnen in dat geval van invloed zijn op deze Gebruiksvoorwaarden.

 

8.2 Philips kan de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. In geval van dergelijke wijzigingen stelt Philips de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden beschikbaar via haar website. U moet de Gebruiksvoorwaarden regelmatig controleren op wijzigingen.

 

8.3 U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wanneer u het Portaal gebruikt na de datum van wijziging van de Gebruiksvoorwaarden, Philips dit gebruik door u zal aanmerken als acceptatie van de geactualiseerde Gebruiksvoorwaarden.

9. Software en intellectuele eigendomsrechten


9.1 Het is mogelijk dat u bepaalde software moet gebruiken voor het gebruik van het Portaal en voor de toegang tot bepaalde Diensten. Misschien hebt u bij de aanschaf van uw Apparaat bepaalde software gekregen en krijgt u in de toekomst van tijd tot tijd nog andere software. De meeste software is of zal worden geïntegreerd in het Apparaat en is niet voor u toegankelijk. Een deel van die software is eigendom van Philips en een deel is eigendom van derden.

 

9.2 Uw gebruik van de software die eigendom is van Philips wordt beheerst door deze Gebruiksvoorwaarden en een eventueel van toepassing zijnde licentieovereenkomst. Uw gebruik van software die eigendom is van derden wordt beheerst door hun van toepassing zijnde licentieovereenkomsten.

 

9.3 Uw gebruik van de software doet de eigendom van of de eigendomsrechten met betrekking tot de software niet op u overgaan. Philips behoudt al haar rechten op de software en andere intellectuele eigendom, met inbegrip van auteursrechten, octrooien en rechten op handelsmerken en handelsnamen.

 

9.4 Door gebruik te maken van de software verplicht u zich om niet over te gaan tot het demonteren, decompileren, creëren van afgeleide werken, reverse-engineeren, veranderen of distribueren van de software of het geven van een sublicentie voor die software, en om de software niet voor enig ongeoorloofd doel of in strijd met enige wet- of regelgeving te gebruiken.

10. Garantie-uitsluitingen


10.1 PHILIPS GEEFT GEEN ENKELE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE DAT (I) HET APPARAAT, HET PORTAAL OF ENIGE DIENST AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN; (II) DAT HET GEBRUIK VAN HET PORTAAL ONONDERBROKEN, TIJDIG, STABIEL OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN.

 

10.2 PHILIPS GEEFT GEEN ENKELE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE TEN AANZIEN VAN DE INFORMATIE OF CONTENT WAARTOE VIA HET PORTAAL OF HET OPEN INTERNET TOEGANG WORDT VERKREGEN OF TEN AANZIEN VAN HET DOOR U AFGAAN OP, OF GEBRUIK MAKEN VAN, ENIGE INFORMATIE OF CONTENT WAARTOE VIA HET PORTAAL OF HET OPEN INTERNET TOEGANG WORDT VERKREGEN. BIJ DE AANSCHAF VAN UW APPARAAT HEBT U SPECIFIEKE GARANTIES GEKREGEN EN DIE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN EVENTUELE UITSLUITINGEN DAARVAN, BLIJVEN VAN KRACHT.

11. Aansprakelijkheidsbeperking

 

PHILIPS IS NIET JEGENS U OF EEN ANDERE PARTIJ AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, BIJKOMENDE, PUNITIEVE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN GEDERFDE WINST OF GEDERFDE BESPARINGEN) OF EEN GEGEVENSVERLIES OF BEDRIJFSSCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET UW GEBRUIK VAN HET APPARAAT, HET PORTAAL OF EEN DIENST, ONGEACHT OF DE SCHADECLAIM GEGROND WORDT OP ONRECHTMATIGE DAAD, EEN GARANTIE, EEN OVEREENKOMST OF EEN ANDERE JURIDISCHE LEER - ZELFS NIET WANNEER PHILIPS IN KENNIS IS GESTELD OF ZICH BEWUST IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJHEID VAN PHILIPS VOOR SCHADE (DOOR WELKE OORZAAK OOK) HET BEDRAG DAT U VOOR UW APPARAAT HEBT BETAALD, TE BOVEN GAAN.

 

De hierboven omschreven uitsluitingen gelden niet in geval van grove nalatigheid, opzet of schade aan leven, lichaam of gezondheid.

12. Algemene voorwaarden


12.1 De Gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en Philips en zijn van toepassing op uw gebruik van het Apparaat en het Portaal ter verkrijging van toegang tot de Diensten van derden.

 

12.2 U gaat ermee akkoord dat kennisgevingen, met inbegrip van kennisgevingen van wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden, door Philips aan u kunnen worden gedaan door deze op het Portaal te zetten.

 

12.3 U gaat ermee akkoord dat als Philips een in de Gebruiksvoorwaarden opgenomen recht of remedie (of een recht of remedie waarover Philips op grond van het toepasselijke recht beschikt) niet uitoefent of gebruikt, dit niet wordt opgevat als formele afstand van de rechten van Philips en dat die rechten of remedies nog steeds beschikbaar zijn voor Philips.

 

12.4 Indien een rechtbank die bevoegd is om over deze kwestie te beslissen besluit dat enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig is, dan wordt die bepaling uit de Gebruiksvoorwaarden verwijderd zonder dat dit van invloed is op de rest van de Gebruiksvoorwaarden. De overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht en afdwingbaar.

 

12.5 De Gebruiksvoorwaarden en uw relatie met Philips op grond van de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de wetten van het rechtsgebied waarin het Apparaat is verkocht en u verbindt zich hierbij om u te onderwerpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechters in het betreffende land. U gaat ermee akkoord dat Philips nog steeds gerechtigd is om in welk rechtsgebied dan ook een verbod of dwangbevel (of andere, gelijkwaardige vorm van spoedeisend redres) aan de rechter te vragen. Op deze Gebruiksvoorwaarden is het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken niet van toepassing; van de toepasselijkheid van dit Verdrag wordt hierbij uitdrukkelijk afstand gedaan.

B. Privacybeleid Philips.

 

Philips hecht sterk aan de bescherming van de persoonlijk identificeerbare informatie die u aan Philips verstrekt. Philips vindt het ook belangrijk om u te informeren over hoe uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt.

Ter verbetering van het Portaal kan Philips gebruik maken van “cookies” voor het verzamelen en opslaan van een deel van uw persoonlijke gegevens. Ook maakt Philips gebruik van zogenaamde Ad-Serving technologiebedrijven voor marketing- en reclamedoeleinden, zoals AdLINK. Deze Ad-Serving technologiebedrijven zullen ook gebruik maken van “cookies”.

 

Een "cookie" is een klein tekstbestand dat naar uw Apparaat wordt verzonden en dat Philips en de Ad-Serving technologiebedrijven in staat stelt om uw Apparaat bij uw volgende bezoek te herkennen, zonder dat u wordt lastig gevallen met een nieuw registratieverzoek. Indien u gebruik maakt van het Portaal, de Diensten en/of het open internet, verzamelt de cookie bepaalde “bezoekersinformatie” over u en slaat deze op, waaronder, echter zonder hiertoe beperkt te zijn, het Internet Protocol (IP) adres van het Apparaat, datum en tijdstip van uw gebruik van het Portaal, naam van de serviceprovider waartoe u via het Portaal toegang hebt verkregen en internetadres van de websites waartoe u via het open internet toegang hebt gekregen, doorgelinkt via het Portaal. De verzamelde en opgeslagen informatie wordt na enige tijd door Philips en/of de Ad-Serving technologiebedrijven verwijderd.

 

Raadpleeg voor meer informatie over cookies en het gebruik daarvan het helpbestand van uw browser. Philips adviseert u om het Privacybeleid van Philips te lezen voor meer informatie over het gebruik van uw persoonlijke gegevens verzameld door cookies die Philips naar uw Apparaat verzendt; dit beleid is toegankelijk via:

 

https://www.philips.com/privacypolicy/index.page

 

Philips adviseert u om het privacybeleid te lezen van de Ad-Serving technologiebedrijven die Philips voor marketing- en reclamedoeleinden gebruikt voor meer informatie over hun gebruik van uw persoonlijke gegevens verzameld door cookies die de Ad- Servingbedrijven naar uw Apparaat verzenden; dit privacybeleid is toegankelijk via:

 

http://www.adlink.net/company/privacy.php

C. Auteursrechtbeleid Philips.

 

Als u auteursrechthebbende bent of een vertegenwoordiger van een auteursrechthebbende en van mening bent dat het Portaal of een of meer van de Diensten die via het Portaal beschikbaar worden gesteld of waarnaar via het Portaal doorgelinkt wordt, inbreuk maakt/maken op uw auteursrecht, kunt u Philips een kennisgeving van inbreuk sturen met gebruikmaking van het volgende “format”:

een fysieke of elektronische handtekening van iemand die bevoegd is om op te treden namens de houder van een exclusief recht waarop beweerdelijk inbreuk wordt gemaakt;

identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop beweerdelijk inbreuk wordt gemaakt, of, wanneer één kennisgeving betrekking heeft op meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op één online site, een representatieve lijst van die werken op die site;

identificatie van materiaal waarvan beweerd wordt dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van de inbreukmakende activiteit en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden opgeheven, en informatie die redelijkerwijs toereikend is om de serviceprovider tot lokalisering van het materiaal in staat te stellen;

informatie die toereikend is om ons of de serviceprovider in staat te stellen om contact met u op te nemen: postadres, telefoonnummer, en indien beschikbaar, een e-mailadres;

een verklaring dat u te goeder trouw meent dat het gebruik van het materiaal op de gewraakte wijze niet door de auteursrechthebbende, diens agent of de wet is toegestaan, en

een verklaring dat de informatie in de kennisgeving accuraat is en dat u bevoegd bent tot handelen namens de houder van een exclusief recht waarop beweerdelijk inbreuk wordt gemaakt.

Kennisgevingen van een vermeende inbreuk kunnen worden verzonden naar: Philips Consumer Lifestyle B.V., High Tech Campus 37, 5656 AE, Eindhoven, Nederland, email: nettv@philips.com, fax: +31 40 27 37290.

 

U erkent dat wanneer u nalaat om aan alle bovenstaande eisen voor kennisgevingen van inbreuk te voldoen uw kennisgeving niet geldig is en zonder verdere kennisgeving kan worden verworpen.

 

Een ieder die met opzet en op wezenlijk onjuiste wijze beweert dat enig materiaal of de Diensten inbreuk maakt/maken op een auteursrecht en op grond van het onderhavige beleid een kennisgeving van inbreuk verzendt met als gevolg dat Philips het materiaal of de Diensten verwijdert of de toegang daartoe opheft, kan juridisch aansprakelijk zijn.

D. Over ons

 

Het Serviceportaal voor Net TV wordt ter beschikking gesteld door:

 

Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 37
5656 AE, Eindhoven
Nederland
Handelsregister 17066875
BTW-nummer NL009807184B01

 

Voor opmerkingen over deze website kunt u contact opnemen met: nettv@philips.com

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Terug naar boven

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.