PN

Privacyverklaring voor
Actie van Philips-luchtzuiveraar

Deze Privacyverklaring is het laatst gewijzigd in oktober 2020.

Philips Consumer Lifestyle BV, gevestigd te High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, Nederland ('Philips', 'onze', 'wij/we' of 'ons'), wil dat u op de hoogte bent van de manier waarop we persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken.

 

Met de Actie van de Philips-luchtzuiveraar kunt u uw Philips Connect-producten beheren en informatie over de luchtkwaliteit verkrijgen via Google Assistant. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de informatie en persoonsgegevens die we verwerken wanneer u de Actie gebruikt.

1. Welke informatie en persoonsgegevens verzamelen wij en voor welk doeleinden?

We verzamelen persoonsgegevens wanneer u de Actie gebruikt zoals hieronder nader gespecificeerd. We koppelen uw persoonsgegevens aan unieke identificatiemiddelen.

account data

Uw registratiegegevens

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer u een account aanmaakt. U kunt zich aanmelden bij de Actie met een Mijn Philips-account of via uw socialmediaprofiel, met inbegrip van uw Apple-account.

 

  • De persoonsgegevens die we verzamelen kunnen uw naam, e-mailadres, land, taal en wachtwoord omvatten. We verwerken ook sessie-, aanmeld- en verificatiegegevens, die we gebruiken om uw account te beheren.

 

  • Wanneer u inlogt via social media verzamelen we onder andere uw openbare basisprofiel (bijv. volledige/korte naam, profielfoto, identificatiemiddel, geslacht, de URL van uw profiel, geboortedatum, homepage en locatie) en uw e-mailadres, dat we gebruiken voor authenticatiedoelen. In dit geval kan de provider van social media informatie verzamelen over het feit dat u de Actie gebruikt en zich aanmeldt met uw socialmedia-account. Lees de privacyverklaring van de provider van social media zorgvuldig door (bijv. Facebook, Google, Apple). Hierin staat informatie over hun privacybeleid, inclusief welke persoonsgegevens ze verzamelen en hoe ze deze gebruiken, verwerken en beschermen.

 

  • Wij gebruiken uw Accountgegevens om uw account te maken en beheren en persoonlijke services te bieden. U kunt uw account gebruiken om u veilig aan te melden bij de Actie. Als u een Mijn Philips-account maakt om u bij de Actie aan te melden, sturen wij u een welkomstmail om uw gebruikersnaam en wachtwoord te verifiëren, met u te communiceren naar aanleiding van uw vragen, u aankondigingen uitsluitend over de dienstverlening te sturen dan wel directmarketingberichten als u zich daarvoor hebt aangemeld. U kunt uw Mijn Philips-account ook gebruiken om producten of diensten van Philips te bestellen, deel te nemen aan een actie of spel, deel te nemen aan een socialmedia-activiteit gerelateerd aan een Philips-aanbieding (bijvoorbeeld klikken op 'Vind ik leuk' of 'Delen') en deel te nemen aan producttests of enquêtes.
Klik hier voor meer informatieKlik hier voor minder informatie

Devices data

Uw gegevens voor Actie-opdrachten

Wanneer u de Actie inschakelt, kunt u uw Google-account koppelen aan het Philips-account waarmee u zich aanmeldt bij uw Philips-apps. Om u te kunnen identificeren en uw opdrachten te kunnen verzenden, deelt Philips account-id's met Google.

 

Wanneer u met Google Assistant spreekt, stuurt Google een geschreven versie van uw spraakopdrachten naar Philips, samen met een unieke identificatie. We verwerken deze informatie om uw opdrachten uit te voeren en een antwoord te geven in overeenstemming met deze Privacyverklaring. We delen onze schriftelijke reactie met Google, zodat Google u kan informeren over de uitkomst van uw opdracht in overeenstemming met de Privacyverklaring en Gebruiksvoorwaarden van Google. Philips en Google kunnen ook informatie uitwisselen over de apparaten die u via de Actie wilt beheren, bijvoorbeeld wanneer u een apparaat bijwerkt, wijzigt of verwijdert.

 

U begrijpt dat uw opdrachten en de antwoorden die Philips deelt met Google, neerkomen op persoonsgegevens. U begrijpt ook dat Google u haar eigen spraakservices biedt en dat u door toestemming te geven ons opdraagt uw persoonsgegevens te delen met Google. Google kan uw persoonsgegevens verwerken in landen buiten het land waarin u woont en deze landen bieden mogelijk geen toereikende bescherming voor persoonsgegevens. Lees de Privacyverklaring [link] en Gebruiksvoorwaarden [link] van Google voor meer informatie.

 

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de Actie uit te schakelen. 

Klik hier voor meer informatieKlik hier voor minder informatie

Combined data

Uw gegevens voor klantenondersteuning

Wij beheren en verstrekken onze Actie-diensten, waaronder het bieden van klantenondersteuning en het verbeteren, herstellen en aanpassen van onze Diensten. U kunt ons informatie verstrekken met betrekking tot uw gebruik van de Actie, waaronder uw interactie met Philips en hoe wij contact met u kunnen opnemen, zodat wij u klantenondersteuning kunnen bieden. We gebruiken uw gegevens ook om te reageren wanneer u contact met ons opneemt.

Permissions

De rechtsgrondslagen die worden gebruikt om uw persoonsgegevens te verwerken

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw uitdrukkelijke toestemming of voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent wanneer we onze services leveren. We kunnen uw gegevens ook verwerken voor de legitieme belangen van Philips om consumenten-/klantenondersteuning te bieden. We verwerken uw gegevens alleen voor de legitieme belangen van Philips als we tot de conclusie zijn gekomen dat de verwerking niet zwaarder weegt dan uw privacyrechten en -belangen. We kunnen uw gegevens ook verwerken om te voldoen aan een verplichting uit wet- of regelgeving waaraan Philips onderworpen is, bijvoorbeeld als we door een overheidsinstantie worden verzocht uw gegevens openbaar te maken voor controledoeleinden of wanneer u besluit uw keuzes en/of rechten uit te oefenen.

With whom are Personal Data shared?

2. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Philips kan uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan externe dienstverleners, zakelijke partners of andere derde partijen conform deze Privacyverklaring en/of de toepasselijke wetgeving.

 

Dienstverleners

Wij werken samen met andere dienstverleners om ons te helpen onze Diensten te beheren, te bieden, te verbeteren, te begrijpen, aan te passen, te ondersteunen en op de markt te brengen. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de volgende dienstverleners:

 

  • IT- en cloudproviders

Deze dienstverleners verzorgen de benodigde hardware, software, netwerken, opslag, transactiediensten en/of gerelateerde technologie voor het gebruik van de App of het verzorgen van de Diensten.

 

Philips eist van zijn dienstverleners dat zij een toereikende bescherming van uw persoonlijke gegevens bieden, vergelijkbaar met het niveau dat wij zelf bieden. Wij verplichten onze dienstverleners uw persoonlijke gegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met onze instructies en voor de specifieke doeleinden die hierboven staan vermeld, om toegang te hebben tot de minimale hoeveelheid gegevens die zij nodig hebben voor het leveren van een specifieke dienst, en om uw persoonlijke gegevens te beveiligen.

 

Andere derde partijen

Philips kan ook samenwerken met derde partijen die uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden verwerken. Lees hun privacyverklaringen zorgvuldig door. Hierin staat informatie over hun privacybeleid, inclusief welke persoonlijke gegevens ze verzamelen, en hoe ze deze gebruiken, verwerken en beschermen.

 

Als Philips persoonlijke gegevens deelt met een derde partij die uw persoonlijke gegevens wil gebruiken voor haar eigen doeleinden, zal Philips u conform de toepasselijke wetgeving hierover informeren en/of om uw toestemming hiervoor vragen voordat wij uw persoonlijke gegevens delen.

 

Soms verkoopt Philips een (deel van een) bedrijf aan een ander bedrijf. Met een dergelijke eigendomsoverdracht worden mogelijk uw persoonlijke gegevens ook overgedragen aan de koper als deze gegevens rechtstreeks verband houden met dat bedrijf. Al onze rechten en plichten uit hoofde van onze Privacyverklaring kunnen door Philips vrij worden toegewezen aan onze gelieerde ondernemingen in verband met een fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa, of door de werking van de wet of anderszins, en wij kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan onze gelieerde ondernemingen, hun opvolgers of nieuwe eigenaar.

 

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de volgende derde partijen:

 

  • Derden. Google Assistant, in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Deze derden kunnen u hun eigen diensten bieden. Wij kunnen op uw verzoek en/of in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, uw persoonsgegevens delen met derden.

 

Internationale overdracht

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we gevestigd zijn of waar we samenwerken met dienstverleners, en met uw gebruikmaking van de Diensten gaat u akkoord met de overdracht van gegevens (indien van toepassing) naar landen buiten uw eigen land, waar andere regels inzake gegevensbescherming kunnen gelden dan in uw eigen land. In bepaalde gevallen hebben rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of veiligheidsautoriteiten in die andere landen mogelijk recht op inzage in uw persoonlijke gegevens.

 

Als u in een EER-land woont, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan onze gelieerde ondernemingen of dienstverleners in niet-EER-landen waarvan de Europese Commissie erkent dat zij over een toereikende gegevensbescherming beschikken volgens de EER-normen (de volledige lijst van deze landen vindt u hier [http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm]. Voor overdrachten vanuit de EER naar landen waar de gegevensbescherming volgens de Europese Commissie niet toereikend is, zoals de Verenigde Staten, nemen wij adequate maatregelen, zoals onze Bindende bedrijfsregels met betrekking tot gegevens van klanten, leveranciers en zakenpartners en/of door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Een kopie van deze maatregelen kunt u verkrijgen via de bovenstaande link of door hier contact met ons op te nemen.

 

U begrijpt dat Google u haar eigen spraakservices biedt en dat u door toestemming te geven ons opdraagt uw persoonsgegevens te delen met Google. Google kan uw persoonsgegevens verwerken in landen buiten het land waarin u woont en deze landen bieden mogelijk geen toereikende bescherming voor persoonsgegevens. Lees de Privacyverklaring [link] en Gebruiksvoorwaarden [link] van Google voor meer informatie.

Klik hier voor meer informatieKlik hier voor minder informatie

Amazon Alexa

3. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

 

Wij zullen uw persoonlijke gegevens bewaren voor zolang nodig of toegestaan in het licht van het doeleinde of de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Onze criteria voor het bepalen van onze bewaartermijnen zijn: (i) de duur van uw gebruik van de App en Diensten; (ii) of we zijn onderworpen aan een wettelijke verplichting; of (iii) of bewaring wenselijk is in het licht van onze rechtspositie (zoals met betrekking tot de toepasselijke verjaringstermijnen, geschillenprocedures of inspecties door toezichthoudende instanties).

Klik hier voor meer informatieKlik hier voor minder informatie

Special information for parents

4. Welke rechten en keuzes hebt u?

Indien u een verzoek wilt indienen om de door u verstrekte persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, of om de verwerking van deze gegevens te beperken, dan wel bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens, of indien u een elektronische kopie van uw persoonsgegevens wilt ontvangen om deze naar een ander bedrijf over te dragen (voor zover dit recht op gegevensoverdraagbaarheid is toegestaan door de toepasselijke wetgeving), dan kunt u hier contact met ons opnemen. Wij zullen op uw verzoek reageren conform de toepasselijke wetgeving.

 

In uw verzoek dient u duidelijk te maken welke persoonlijke gegevens u wilt inzien, corrigeren of verwijderen, of van welke persoonlijke gegevens u de verwerking wilt beperken, dan wel tegen welke verwerking u bezwaar wilt maken. Voor uw bescherming kunnen we alleen verzoeken doorvoeren met betrekking tot de persoonlijke gegevens die gekoppeld zijn aan uw account, uw e-mailadres of andere accountgegevens die u gebruikt om ons uw aanvraag toe te sturen en wij moeten mogelijk uw identiteit controleren voordat wij uw verzoek doorvoeren. We proberen uw verzoek zo snel mogelijk uit te voeren als redelijkerwijs haalbaar is.

 

We zijn afhankelijk van uw toestemming om persoonlijke gegevens te mogen verzamelen en/of verwerken. Daarom kunt u uw toestemming te allen tijde weer intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die zijn verricht voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.

 

We proberen uw verzoek(en) zo snel mogelijk uit te voeren als redelijkerwijs haalbaar is.

Klik hier voor meer informatieKlik hier voor minder informatie

Contact

5. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

 

 Mocht u vragen hebben over deze Privacyverklaring of over de manier waarop Philips uw persoonsgegevens gebruikt, neem hier dan contact met ons op (met inbegrip van onze functionaris voor gegevensbescherming). U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie in uw land of regio.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.