Medisch Perspectief

Early Warning Score geeft veiliger gevoel aan patiënt en verpleegkundige


De wereld van de ziekenhuizen is in volle transitie. Digitalisering, netwerkgerichte patiëntenzorg en hogere kwaliteits- en veiligheidsvereisten leggen de lat steeds hoger, terwijl anderzijds de overheidsfinanciering onder druk staat. “Elke keuze die je maakt, wordt voor een stuk bepaald door economische redenen. Maar je kan niet anders dan een nog betere kwaliteit van zorg voor de patiënt vooropstellen”, vertellen Erik Vlaminck en Carl Haentjens van het AZ Nikolaas. Het is één van de verklaringen waarom het ziekenhuis als één van de eerste in België investeert in een digitaal concept van de Early Warning Score.

AZ Nikolaas telt ruim 850 bedden en meer dan 2000 medewerkers, verspreid over 5 campussen. Daarmee is het ziekenhuis één van de grootste bedrijven in het Waasland. Vorig jaar besliste het om een digitale versie van de Early Warning Score (EWS) in te voeren. Dat is een gestandaardiseerde procedure om een reeks klinische parameters zoals bloeddruk, hartslag, ademhalingsfrequentie en temperatuur te meten. Op basis daarvan wordt een score berekend, en die geeft een indicatie over de toestand van de patiënt.
 

“In het kader van patiëntveiligheid en accreditatie worden steeds hogere eisen gesteld rond registratie en opvolging van patiënten. Het is nodig om meer zaken te registreren en sommige parameters ook intensiever op te volgen”, legt Carl Haentjens, verpleegkundig specialist en CPR-coördinator uit. “Maar de werklast in de verpleging is al groot. Daarom wilden wij van het manuele registreren af. Een digitaal systeem helpt om de bijkomende metingen vlot en accuraat uit te voeren. Het voorkomt ook fouten.”
 

AZ Nikolaas startte een jaar geleden een proefproject op de afdelingen gastro-enterologie en abdominale heelkunde, waar in samenwerking met Philips een systeem voor EWS werd opgestart. “Vooraf zijn we op de markt gaan kijken welke systemen er beschikbaar waren. Bij de keuze speelde het totale kostenplaatje, de kwaliteitscomponent, de omkaderingsaspecten en de servicegraad van de leverancier een rol. Het weerhouden concept voldoet aan de behoeften van de zorg en gebruiker, en komt dus ten goede aan de kwaliteitszorg en patiëntveiligheid”, vertelt Erik Vlaminck, diensthoofd Investerings- en Exploitatiebeleid. 

De objectieve meet-methodiek biedt een houvast over vervolgstappen en acties, zodat er snel en adequaat gereageerd wordt. Zo kan een levensbedreigende situatie vermeden of meteen behandeld worden.”

Carl Haentjens

Verpleegkundig CPR-coördinator

Betere, objectievere zorg

Één van de doorslaggevende argumenten binnen het kwaliteitsluik was het feit dat de toestellen van Philips over een pod beschikken die elektronisch de ademhalingsfrequentie meet en die draadloos communiceert. Carl Haentjens: “Dit is een belangrijke parameter, die we nu veel objectiever kunnen meten en die bovendien minder tijd vergt. Terwijl de meting gebeurt, kan de verpleegkundige immers andere parameters manueel bekijken en/of opnemen.”

Tegelijkertijd zorgt het EWS-systeem ook voor een objectievere en dus nog hoogwaardigere zorgverstrekking. Erik Vlaminck: “Er is in de voorbereidende fase veel aandacht besteed aan de communicatie en afspraken tussen verpleegkundigen en artsen. We hebben protocols en zorgpaden uitgewerkt om de Early Warning Score in te bedden in onze werking. Voor de verpleegkundigen geeft dit duidelijk aan wat ze moeten doen bij welke score. De risicoberekening betekent meteen ook een advies over de te zetten stappen.”

 

“Dat objectiveert bijv. de beslissing om in het midden van de nacht al dan niet een behandelend arts op te bellen. Of je hier nu twee maanden werkt of jarenlang ervaring hebt als verpleegkundige doet er niet meer toe: iedereen handelt op dezelfde manier. De onderliggende procedure ondersteunt dus enerzijds een gestandaardiseerde communicatie tussen de verschillende zorgactoren over de toestand van de patiënt, en anderzijds biedt de objectieve meet-methodiek een houvast over vervolgstappen en acties, zodat er snel en adequaat gereageerd wordt. Zo kan een levensbedreigende situatie vermeden of meteen behandeld worden.”
 

Het Wase ziekenhuis besteedde dan ook heel wat aandacht aan de opleiding rond EWS. “Enerzijds is er natuurlijk het technische aspect, waarbij onze mensen met het toestel leren werken. Maar we hebben ook een extra opleiding voorzien om de zorgactoren bewust te maken over het belang hiervan. Je moet je medewerkers meekrijgen in dit zorgconcept. Niet alleen rond het meten, maar ook rond de hele methodiek die we hebben uitgewerkt”, stelt Carl Haentjens. “Ook de richtlijnen rond ziekenhuishygiëne werden bijvoorbeeld aangescherpt, aangezien de EWS-monitor van patiënt naar patiënt gaat, meerdere keren per dag. Daarbij moeten we erop toezien dat er zich geen bacteriën gaan verspreiden.”

Early Warning Score geeft veiliger gevoel aan patiënt en verpleegkundige

De verpleging is enthousiast

De Early Warning Score vraagt dus toch een extra inspanning van de verpleegkundigen. Carl Haentjens: “Maar onze mensen zijn inmiddels overtuigd over het nut ervan. Toen we tijdens een evaluatie vroegen hoe ze zouden reageren als we het toestel opnieuw zouden wegnemen, was men unaniem: het moest blijven! De verpleging is dus enthousiast, zelfs al brengt het weer wat extra werk met zich mee. Verpleegkundigen geven aan dat het een houvast is, zowel voor hen als voor de patiënt. Zij vinden de extra zorg en het intense contact met de patiënt belangrijk. De patiënten zelf geven aan dat het een veilig gevoel geeft.”
 

De behandelende artsen van hun kant krijgen extra informatie. “We registreren de parameters een eerste keer op de spoedafdeling. Vervolgens bepaalt het systeem hoe vaak er gemeten moet worden op de afdeling. De arts krijgt een historiek te zien tijdens de volledige duur van de opname: hoe evolueert zijn patiënt? En hij kan die gegevens ook van thuis uit raadplegen, bijvoorbeeld wanneer een verpleegkundige belt om zijn advies te vragen”, aldus Haentjens.
 

De ervaringen van AZ Nikolaas zijn positief. Inmiddels is beslist om het digitale EWS-systeem verder uit te rollen via een multidisciplinaire project-approach waarbij ook de ICT-dienst, de technische dienst netwerken en anderen een belangrijke rol hebben. Erik Vlaminck: “We kozen voor een gefaseerde aanpak en niet voor een big bang. Dat heeft ons toegelaten om ervaring op te doen met het systeem, onze werking te evalueren en bij te stellen waar nodig. Na de positieve feedback van de twee pilootafdelingen, is het startschot gegeven voor een uitbreiding naar andere heelkundige en interne afdelingen. We zullen tegen midden 2018 een 16-tal afdelingen uitgerust hebben met dit geïntegreerde systeem.”
 

Het ziekenhuis is dus overtuigd over de meerwaarde. “We hebben de keuze gemaakt om de patiënt centraal te stellen en waardengedreven te omkaderen. Door de EWS kunnen we vroegtijdig opsporen wat er aan de hand is en zullen patiënten minder onverwachte behandelingen nodig hebben, waardoor ook de plotse reanimaties en opnames op de afdeling intensieve zorgen teruggedrongen kunnen worden. We zijn ervan overtuigd dat dit finaal zorgt voor meer kwaliteitsvolle zorg met minder complicaties en lagere mortaliteit. En daar heeft iedereen belang bij: de patiënt, de zorgactoren, het ziekenhuis en uiteindelijk ook de maatschappij”, besluiten Carl Haentjens en Erik Vlaminck. 

Wilt u meer informatie over Early Warning Score met Guardian? 

Gerelateerde artikelen

Geen silo's.
Geen grenzen.

 

Wij verbinden data, technologie en mensen met elkaar. Naadloos.

Contactinformatie

* Dit veld is verplicht

*

Contact details

*
*
*

Bedrijfsgegevens

*
*
*

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.