1
Producten

Garantievoorwaarden

Zo werkt de garantie :

 

U kunt uw Xenon LongerLife-lampen registreren binnen 30 dagen na aankoopdatum. De garantie is geldig gedurende ten hoogste 7 jaar of een afstand van maximaal 150.000 km, wat als eerste komt. Garantie is alleen geldig voor niet-commercieel gebruik. Philips is niet verantwoordelijk voor de montage, noch voor verzending van de defecte lamp, zelfs als het defect optreedt tijdens de garantieperiode. Bewaar uw garantiecertificaat en aankoopbewijs gedurende de volledige garantieperiode.

Hoe u aanspraak maakt op uw garantie

Ga terug naar uw dealer of neem contact op met het Philips Consumer Care-team op 00800-7445 4775. U krijgt dan een nieuwe lamp geleverd die technisch gelijkwaardig is aan een Xenon LongerLife-lamp.

Als u een product wilt terugsturen via de consumentenhotline, verstuur de defecte lamp dan in een beschermende verpakking om beschadiging tijdens transport te voorkomen. Vergeet niet uw aankoopbewijs mee te sturen en de juiste porto te betalen voor het contactadres in uw land.

 

Algemene Garantievoorwaarden

 

 • De garantie vangt aan op de datum van aankoop zoals vermeld op uw aankoopnota.
 • Vervanging wordt aangeboden naar goeddunken van Philips en de garantie gaat voort vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.
 • De Philips-garantie is van kracht ervan uitgaande dat het product correct is gehanteerd en gemonteerd voor het doel waarvoor het bestemd is, in overeenstemming met de gebruiksinstructies en in een automobielomgeving.
 • Deze Philips-garantie heeft geen invloed op uw statutaire consumentenrechten die gelden onder de van toepassing zijnde wetgeving.

 

Wat is uitgesloten?


De garantie dekt geen vervolgschade en is niet geldig indien:
 

 • Het aankoopbewijs op enigerlei wijze is veranderd of onleesbaar gemaakt.
 • Het modelnummer, het serienummer of de productiedatumcode op het product is veranderd, verwijderd of onleesbaar gemaakt.
 • Reparaties of productmodificaties zijn uitgevoerd door onbevoegde serviceorganisaties of personen.
 • Het product werd gebruikt voor commerciële doeleinden.
 • Het defect is veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het product of door omgevingsomstandigheden die niet in overeenstemming zijn met het aanbevolen gebruik van het product.
 • De unit beschadigd is, inclusief maar niet beperkt tot beschadiging door dieren, bliksem, abnormale spanning, water of vuur, natuurrampen of transport.
 • Het product defect is ten gevolge van slijtage van onderdelen waarvan bekend is dat ze aan slijtage onderhevig zijn of van verbruiksonderdelen.
 • Het product niet correct functioneert doordat het oorspronkelijk niet was ontworpen, gefabriceerd, goedgekeurd en/of geautoriseerd voor het land waarin u het product gebruikt, hetgeen kan voorkomen in situaties waarin het product is gekocht in een ander land dan het land waarin het beoogd werd gebruikt te worden.
 • Het product niet correct functioneert ten gevolge van problemen die veroorzaakt worden door verbindingen met de voertuigelektronica of door onprofessionele of niet geëigende montage.


Service nodig?

De garantie dekt geen vervolgschade en is niet geldig indien:

Om onnodig ongemak te voorkomen, adviseren we u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen en/of de ondersteuningspagina's van deze website te raadplegen voordat u contact opneemt met Philips of uw dealer. Neem om binnen de garantieperiode service te verkrijgen a.u.b. contact op met het Philips Consumer Contact Centre via chat, telefoon of e-mail. De contactgegevens van Philips zijn te vinden op deze website. Wanneer uw product niet langer onder de garantie valt, kunt u rechtstreeks contact opnemen met het dichtstbijzijnde bevoegde Philips Service Centre.


Om u efficiënt te kunnen helpen als u contact opneemt met Philips dient u het volgende bij de hand te hebben:

 

 • De originele aankoopnota of kassabon, waarop zijn aangeduid de aankoopdatum, de naam van de dealer en het modelnummer van het product
 • Het serienummer van uw product zoals aangeduid op het product.