1
Producten

Servicevoorwaarden voor de Avent connected Babyfoon en App

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor de uGrow slimme babyfoon van Philips Avent ("Connected Product")


Uw Connected Product voorziet u van tal van Services voor het beheer en onderhoud van uw Connected Product.

Het Connected Product geeft video en audio weer op uw eigen mobiele apparaat. Wanneer u het Connected Product gebruikt, worden live geluid en videobeelden gestreamd. Het Connected Product meet ook de temperatuur en luchtvochtigheid in de kamer. Wanneer uw Connected Product is aangesloten op het Philips-netwerk, kan dit bepaalde informatie naar Philips verzenden, waaronder codes voor activiteiten en fouten. Philips gebruikt deze gegevens om u te voorzien van de bijbehorende meldingen en andere verwante Services (alle samen "Services van Connected Product").

Daarnaast kunt u bepaalde toepassingen van het Connected Product van Philips gebruiken op uw mobiele apparaat (zoals uw mobiele telefoon, tablet of een ander verbonden apparaat) om uw Connected Product op afstand te beheren, evenals andere functies (de "App").

U moet het volgende doen om de aan het Philips Connected Product gerelateerde Services en de app van Philips Consumer Lifestyle B.V., Amstelplein 2, Amsterdam, Nederland ("Philips") (samen de "Services") te kunnen gebruiken:

a. Download de App en ga akkoord met de voorwaarden en bepalingen voor gebruik van de Services zoals hieronder beschreven (de "Voorwaarden");

b. Bevestig dat de App een formeel communicatiekanaal van Philips naar u toe is, bijvoorbeeld. met betrekking tot wijzigingen in de Services of voorwaarden van deze Services ("Formele communicatie");

c. Erken dat de Services afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de infrastructuur/systeemvereisten en Services van derden (zoals ISP, mobiele aanbieder, etc.), waarmee u of Philips een overeenkomst heeft.

Klantenservice: als u vragen hebt of bezorgd bent over de Connected Producten, de Services of deze Voorwaarden, neem dan contact op met http://www.support.philips.com/support.

 

Deze Voorwaarden zijn een bindende juridische overeenkomst en door uw gebruik van de Diensten gaat u ermee akkoord u te houden aan deze Voorwaarden. Het gebruik van de Diensten voor het Connected Product is onderhevig aan deze Voorwaarden.

Overzicht

 

Uw aankoop van een Connected Product valt onder de beperkte garantie van dat Connected Product ("Beperkte garantie"). De software van het Connected Product (en eventuele updates) en de App (en eventuele updates) worden gebruikt onder licentie en zijn onderhevig aan de Voorwaarden.

 

Opschorting, beëindiging en verbreking

 

Deze Voorwaarden blijven onverminderd van kracht zolang u toegang hebt tot of gebruikmaakt van de Diensten, of tot deze worden beëindigd in overeenstemming met de bepalingen van deze Voorwaarden. Philips kan op elk gewenst moment (a) uw rechten voor toegang tot of gebruik van de Diensten opschorten of beëindigen, of (b) deze Voorwaarden ten opzichte van u eenzijdig opzeggen indien Philips in goede trouw gelooft dat u bij het gebruik van de Diensten deze Voorwaarden hebt geschonden. Bij beëindiging bent u niet meer geautoriseerd voor toegang tot of gebruik van de Diensten.

 

Philips behoudt zich het recht voor om de Services of een onderdeel ervan te allen tijde te wijzigen, op te schorten of te staken, met of zonder voorafgaande kennisgeving. U gaat ermee akkoord dat Philips niet aansprakelijk is ten opzichte van u of van derden voor de uitoefening van het bovengenoemde recht.

Toegang en gebruik

 

Philips verleent u een niet-overdraagbaar, niet-exclusief recht (zonder het recht op sublicentie) om toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van de Services door het installeren en gebruiken van de App uitsluitend op bepaalde draagbare mobiele apparaten (bijv. een iPhone, iPad of Android-smartphone) en op basis van de Voorwaarden.

 

In geval van verlies van uw draagbare mobiele apparaat of apparaten of als u vermoedt dat onbevoegden toegang hebben tot uw Connected Product, verzoeken we u de camera te resetten, de verbinding van alle App-accounts met het Connected Product te verbreken en het wachtwoord van uw account te wijzigen.

 

Houd er rekening mee dat het uw verantwoordelijkheid is - en niet die van Philips - dat uw kind te allen tijde wordt verzorgd en niet alleen wordt gelaten. Dit apparaat is niet bedoeld om uw kind fysiek onbewaakt achter te laten.

 

Naleving van de Voorwaarden en overdracht of verkoop van het Connected Product:

 

U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van deze Voorwaarden, evenals voor de naleving door alle gebruikers van uw Connected Product, met of zonder uw toestemming.

 

Automatische software-updates

 

Philips mag de software voor probleemloze Services op afstand bijwerken of wijzigen zonder u hiervan in kennis te stellen. Updates of wijzigingen vallen ook onder de Voorwaarden.
 

Bepaalde beperkingen

 

U stemt ermee in om (a) de Services niet te gebruiken in strijd met enig(e) wet, regelgeving of gerechtelijk bevel, of voor enig onwettig doel of misbruik; (b) de Services alleen te gebruiken zoals Philips ze heeft bedoeld; (c) de Services niet te gebruiken op een manier die schadelijk kan zijn voor Philips, zijn dienstverleners of een derde; (d) geen deel van de Services verder te publiceren, te vermenigvuldigen, te distribueren, weer te geven, te posten of verzenden, en (e) u te zullen houden aan andere redelijke eisen of beperkingen die door Philips worden verzocht of opgelegd.

 

Derden en kosten in rekening gebracht door derden

 

Tijdens het gebruik van de Services kan het voorkomen dat u ook gebruik maakt van een service, software downloadt of goederen koopt van derden. Voor die services en producten van derden gelden mogelijk specifieke regels en beperkingen, los van onderhavige Voorwaarden. U dient zich daaraan te houden ten opzichte van de derden.

 

U erkent dat u (en niet Philips) verantwoordelijk bent voor alle kosten die in rekening worden gebracht door derden, zoals uw ISP of mobiele aanbieder. Deze zullen u specifieke vereisten verstrekken om gebruik te kunnen maken van de Services.

Eigendom en intellectueel eigendom

Philips is eigenaar van de auteursrechten, handelsmerken, servicemerken en de bedrijfsstijlrechten op al het materiaal en alle inhoud van de Diensten. Het reproduceren, wijzigen, maken van afgeleide producten, weergeven, van een kader voorzien, uitvoeren, publiceren, distribueren, verspreiden, verzenden, uitzenden of in roulatie brengen voor/aan derden (inclusief het weergeven of distribueren van het materiaal met behulp van een website van derden) van dit materiaal of deze inhoud is u niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Philips. U mag de Diensten alleen gebruiken voor hun beoogde doel. Philips behoudt zich verder alle rechten voor die niet uitdrukkelijk worden vermeld in deze Voorwaarden.

 

Indien u een opmerking, suggestie of ander materiaal ("Feedback") opstuurt naar Philips met betrekking tot de Diensten (met uitzondering van onwettige inhoud), wordt deze Feedback eigendom van Philips. U erkent dat wij het recht hebben dergelijke Feedback op elke gewenste manier en zonder beperking te gebruiken en te implementeren, zonder enige verplichting tot vertrouwelijkheid, toekenning of compensatie jegens u, of verleent Philips een licentie de Feedback te gebruiken zonder beperkingen voor zover het voorgaande ineffectief wordt geacht.

Uitsluiting van garantie
 

ZONDER BEPERKING OP HET BOVENSTAANDE WORDT DE APP GELEVERD “IN DE HUIDIGE VORM”. HET GEBRUIK VAN DE APP IS VOOR UW RISICO. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN SLUIT PHILIPS ALLE GARANTIES VAN ENIGE AARD UIT, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER ZONDER BEPERKING IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN ALLE IMPLICIETE GARANTIE VAN AFWEZIGHEID VAN INBREUKEN OP RECHTEN. PHILIPS GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES VAN DE SOFTWARE VOLDOEN AAN EVENTUELE VEREISTEN OF BEHOEFTEN VAN U, NOCH DAT DE SOFTWARE FOUTLOOS OF ZONDER ONDERBREKINGEN WERKT, NOCH DAT FOUTEN IN DE SOFTWARE WORDEN VERHOLPEN, NOCH DAT DE SOFTWARE COMPATIBEL IS MET EEN BEPAALD PLATFORM. IN SOMMIGE JURISDICTIES IS DE AFSTANDSVERKLARING OF UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN. MOGELIJK GELDEN BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN DAAROM NIET VOOR U.
 

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT PHILIPS ZICH NIET BEZIGHOUDT MET DE UITOEFENING VAN GENEESKUNDE EN DAT DE APP SLECHTS EEN HULPMIDDEL IS EN GEEN VERVANGING IS VOOR HET PROFESSIONELE OORDEEL VAN EEN ZORGVERLENER IN HET DIAGNOSTICEREN EN BEHANDELEN VAN PATIËNTEN. U VRIJWAART PHILIPS VOLLEDIG EN STELT PHILIPS SCHADELOOS TEGEN VERLIEZEN OF AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET ENIGE CLAIM DIE VOORTKOMT UIT UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE TEN BEHOEVE VAN DIAGNOSE OF BEHANDELING.
 

Aansprakelijkheidsbeperking

 

IN GEEN ENKEL GEVAL ZULLEN PHILIPS OF EEN EIGENAAR OF LICENTIEGEVER VAN, OF DE AUTEUR VAN DE APP OF DIEGENEN DIE ERAAN HEBBEN BIJGEDRAGEN, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, MORELE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING; OF PERSOONLIJK LETSEL OF DOOD) ONGEACHT DE OORZAAK EN OP WELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN OVEREENKOMST OF ONRECHTMATIGE DAAD DAN OOK (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE OP ENIGE WIJZE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE APP, ZELFS ALS IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE GEZAMENLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN PHILIPS MET BETREKKING TOT HAAR VERPLICHTINGEN KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST OF ANDERSZINS MET BETREKKING TOT DE APP OF ANDERSZINS, IS NIET HOGER DAN HET BEDRAG VAN DE LICENTIEVERGOEDING DIE U HEBT BETAALD VOOR DE APP.

 

Philips neemt de nodige commercieel redelijke technische, fysieke en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beveiligen tegen misbruik of abusievelijke, illegale of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, overname of toegang. PHILIPS IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR MISBRUIK OF ABUSIEVELIJKE, ONWETTIGE OF ONBEVOEGDE VERNIETIGING, VERLIES, WIJZIGING, OPENBAARMAKING, OVERNAME OF TOEGANKELIJKHEID DIE VOORTKOMEN UIT ONJUIST GEBRUIK OF ONZORGVULDIG GEBRUIK VAN DE APP OF HET MOBIELE APPARAAT DOOR DE GEBRUIKER, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ONBEHEERD ACHTERLATEN VAN HET MOBIELE APPARAAT, VERLIES VAN HET MOBIELE APPARAAT, ONBEVOEGDE TOEGANG TOT HET MOBIELE APPARAAT, TOEGANG VAN DERDEN TOT HET MOBIELE APPARAAT.

 

Officiële communicatie

Mogelijk werken we deze Voorwaarden van tijd tot tijd bij. In dat geval doen we dit via Officiële Communicatie, en maken we melding van de datum waarop de wijzigingen werden doorgevoerd en/of wanneer ze van kracht worden. Als u na zo'n melding niets onderneemt of gebruik blijft maken van de Services, of wijzigingen waarvoor we uw toestemming nodig hebben accepteert, betekent dit voor ons dat u instemt met de wijzigingen.

 

Toepasselijk recht

 

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing, zonder inachtneming van diens collisiebepalingen.

 

Enig contactpunt: http://www.support.philips.com/support met eventuele vragen, voor ondersteuning en claims ten aanzien van het intellectueel eigendomsrecht van derden met betrekking tot deze App.
 
Geen derde partij (waaronder Apple en Google) is verantwoordelijk voor de App of de inhoud ervan. We verzoeken u dan ook contact op te nemen met Philips via

 

Tot slot: u verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land waarvoor door de regering van de VS een embargo is ingesteld vanwege 'terrorisme ondersteunende activiteiten'; en (ii) dat u niet wordt vermeld op enige lijst van de regering van de VS met verboden of beperkte partijen. Ook geeft u Apple of Google (naargelang van toepassing) onherroepelijk het recht (waarvan wordt aangenomen dat dit recht is geaccepteerd) om als andere begunstigde toe te zien op de naleving van deze voorwaarden.