1
Producten

Gebruiksvoorwaarden voor de uGrow-app

Deze toepassing (de 'App') wordt u aangeboden door Philips Consumer Lifestyle B.V. (met het adres Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam, Nederland) ('Philips').

 

Wanneer u deze App downloadt en gebruikt, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

 

Wat deze App voor u doet

Deze App helpt u bij het volgen van de ontwikkeling van uw baby, voor een betere verstandhouding met en ondersteuning van uw kind.

 

Met deze App kunt u het volgende bijhouden: voeden, kolven, lichaamstemperatuur, groei, gewicht, huilen en slaap.

 

De App maakt het mogelijk om de gegevens van alle handmatige trackers en uw verbonden apparaten van Philips (Philips Avent uGrow slimme oorthermometer en uGrow slimme babyfoon) aan ons door te geven, die wij gebruiken om u te voorzien van inzichten, persoonlijke berichten, tips en unieke content voor de ontwikkeling van uw baby.

 

Met de gegevens van uw handmatige trackers en verbonden apparaten van Philips kunt u de ontwikkeling van uw baby volgen en krijgt u inzicht, persoonlijke berichten, tips en unieke content voor de ontwikkeling van uw baby, zodat u meer gerichte ondersteuning kunt bieden.

 

Via de App hebt u ook toegang tot functies zoals het vastleggen van speciale momenten (foto's), het bijhouden van mijlpalen en het opslaan van notities.

 

Als u deze App niet wilt downloaden en gebruiken, hebt u geen toegang tot alle functies van de verbonden apparaten van Philips.

 

We zijn blij dat u deze App gaat gebruiken. Er zijn slechts enkele regels en beperkingen waarmee we u vragen rekening te houden. We raden u aan verder te lezen.

 

Voorzorgsmaatregelen

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT PHILIPS GEEN ZORGVERLENER IS EN NIET BETROKKEN IS BIJ HET STELLEN VAN DIAGNOSES OF ONDERZOEK NAAR OF DE BEHANDELING VAN MEDISCHE AANDOENINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK. DE APP IS SLECHTS EEN HULPMIDDEL EN GEEN VERVANGING VOOR HET PROFESSIONELE OORDEEL VAN EEN ZORGVERLENER.

 

De verbonden apparaten van Philips zijn in combinatie met deze app bedoeld voor het volgen van gezonde baby's/kinderen.

We adviseren u om altijd een arts te raadplegen voor vragen over een medische aandoening.

 

Een account maken

Om volledig gebruik te kunnen maken van de functies van deze App en uw verbonden apparaten van Philips, dient u een account te maken voor het gebruik van deze App en moet u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.

 

Uw gedrag

In verband met uw gebruik van de App, gaat u ermee akkoord het volgende niet te doen:

(i) het reproduceren, dupliceren of kopiëren voor commerciële of onwettige doeleinden van de App of enig deel daarvan;

(ii) het zonder toestemming openen, wijzigen, beschadigen of verstoren van het volgende:

a) enig onderdeel van de App;

b) enige apparatuur of enig netwerk waarop de App is opgeslagen;

c) enige software die wordt gebruikt bij het aanbieden van de App; of

d) enige apparatuur of software of enig netwerk die worden beheerd of gebruikt door derden.

(iii) het kopiëren of gebruiken van materiaal van de App, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het kopiëren naar andere websites of andere mobiele toepassingen; of

(iv) het weergeven van een schermafbeelding van de App op uw eigen website of mobiele toepassing of de website of mobiele toepassing van iemand anders;

(v) het delen met derden van een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie die aan u is verstrekt als onderdeel van de veiligheidsprocedures van Philips. Als u hier niet aan voldoet, heeft Philips het recht om op elk gewenst moment elke gebruikerscode of elk wachtwoord te wijzigen.

 

Licentie

Philips verleent u een niet-overdraagbaar, niet-exclusief recht (zonder het recht tot sublicentie) om de App uitsluitend te installeren en gebruiken op aangewezen handheld mobiele apparaten (bijv. iPhone of Android-smartphone) met als enige doel het ondersteunen en uitbreiden van de functionaliteit van de verbonden apparaten van Philips. Het recht om deze App te gebruiken omvat geen recht of licentie voor het gebruiken, verspreiden of creëren van afgeleide producten van de software op een manier die de software zou kunnen onderwerpen aan bepalingen van licenties die direct of indirect (1) verplichtingen voor Philips tot gevolg (kunnen) hebben met betrekking tot de software of afgeleide werken daarvan; of (2) derden rechten of ontheffingen (kunnen) verlenen met betrekking tot intellectueel eigendom of vermeldingen met betrekking tot eigendomsrechten in de software of afgeleide werken daarvan.

 

Jailbreakapparaten

Deze app is niet bedoeld voor gebruik op apparaten waarvan het besturingssysteem niet meer overeenkomt met de standaard ('Jailbreakapparaten'). U gaat ermee akkoord dat u niet probeert om de app te installeren of te gebruiken op een jailbreakapparaat. Iedere poging om de app te installeren of te gebruiken op een jailbreakapparaat is in strijd met deze voorwaarden en kan resulteren in het stopzetten van uw account, zonder restitutie, naar eigen inzicht van Philips. Philips is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van de app op jailbreakapparaten.

 

Eigendom en IP in de App

Philips is eigenaar van de auteursrechten, handelsmerken, servicemerken en de bedrijfsstijlrechten op al het materiaal en alle inhoud van de App. Het reproduceren, wijzigen, maken van afgeleide producten, weergeven, afbeelden, uitvoeren, publiceren, distribueren, verspreiden, verzenden, uitzenden of in roulatie brengen voor/aan derden (inclusief het weergeven of distribueren van het materiaal met behulp van een website van derden) van dit materiaal of deze inhoud is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Philips. U mag de App alleen gebruiken voor het beoogde doel. Indien u een opmerking, suggestie of enig ander materiaal ('Feedback') opstuurt naar Philips met betrekking tot de App (met uitzondering van onwettige inhoud), wordt deze Feedback eigendom van Philips. U erkent dat wij het recht hebben dergelijke Feedback op elke gewenste manier en zonder beperking te gebruiken en te implementeren, zonder enige verplichting tot vertrouwelijkheid, toekenning of compensatie jegens u, of verleent Philips een licentie om de Feedback te gebruiken zonder beperkingen voor zover het voorgaande ineffectief wordt geacht.

 

Beperkte garantie op de App

De App wordt 'as is' geleverd. Uw gebruik van de App is op eigen risico. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, geeft Philips geen garanties van welke aard ook, expliciet of impliciet en zonder beperking, waaronder impliciete garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en eventuele impliciete garanties van niet-inbreukmakendheid. Philips garandeert niet dat de functies in de App aan al uw vereisten voldoen, dat de App foutloos of ononderbroken werkt, dat gebreken of fouten in de App zullen worden gecorrigeerd of dat de App compatibel is met alle platforms.

 

Garantie op verbonden apparaten van Philips

Het gebruik van de verbonden apparaten van Philips wordt bepaald door de garantie en gebruiksinstructies die zijn geleverd bij het desbetreffende apparaat.

 

Garantie in het algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan uw wettelijke rechten op garantie als klant in het land waar u woont.

 

Automatische software-updates

Philips mag de App bijwerken of wijzigen ter verbetering van de diensten zonder u daarvan in kennis te stellen. Als het nodig is, mogen wij toegang tot de App opschorten of onbeperkt beëindigen. Updates of wijzigingen zijn mogelijk onderhevig aan bijgewerkte gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met dergelijke updates, is de enige oplossing om te stoppen met het gebruik van de App.

 

Diensten van derden

Deze App is exclusief mobiele apparaten of andere benodigdheden voor het gebruik van de App. Voor het gebruik van de App hebt u een internetverbinding en de daarvoor bestemde telecommunicatieverbindingen nodig. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor telefoonkosten of andere kosten die u maakt of kosten die u worden opgelegd door derden. Wanneer u de App gebruikt, is het mogelijk dat u daarnaast gebruikmaakt van een dienst, software downloadt of goederen of diensten koopt die worden geleverd door een derde. Deze diensten en goederen van derden zijn mogelijk onderhevig aan hun eigen regels en beperkingen, los van deze gebruiksvoorwaarden, en u dient zich aan deze regels te houden met betrekking tot deze derden.

 

Websites en Apps van derden

Mogelijk bevat de App links of verwijzingen naar websites en Apps die door derden worden beheerd. Philips houdt geen toezicht op dergelijke websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, functionaliteit of praktijken van dergelijke websites. Als u deze websites van derden (via deze App) opent, doet u dit op eigen risico. We raden u aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid op de websites van deze derden door te nemen. U gaat ermee akkoord dat Philips niet aansprakelijk is voor enige schade of verlies van welke aard dan ook die het gevolg is van uw gebruik van een website van derden.

 

Open source-software

De App bevat mogelijk onderdelen die onderhevig zijn aan open source-voorwaarden. U kunt deze open source-software downloaden en gebruiken onder de voorwaarden vermeld in de desbetreffende licentievoorwaarden.

 

Privacy

Philips respecteert en hecht veel waarde aan uw privacy. Persoonlijke gegevens die zijn verzameld via de App worden gebruikt in overeenstemming met de Privacyverklaring. Wij raden u aan de Privacyverklaring te lezen.

 

Aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaardt Philips geen aansprakelijkheid voor schade die eventueel wordt opgelopen als gevolg van uw gebruik van de App. In geen enkel geval zullen Philips of een eigenaar of licentiegever van de App, de auteur van de App of diegenen die aan de App hebben bijgedragen, aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, morele schade of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, de aankoop van vervangende goederen of diensten; verlies van gebruik, gegevens of winst; of onderbreking van de bedrijfsvoering) ongeacht de oorzaak en op welke theorie van aansprakelijkheid van een overeenkomst of onrechtmatige daad dan ook (met inbegrip van nalatigheid of anderszins) die op enige wijze voortvloeit uit het gebruik van de App, zelfs als is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade. De gezamenlijke aansprakelijkheid van Philips met betrekking tot haar verplichtingen krachtens deze gebruiksvoorwaarden of anderszins in verband met deze App is niet hoger dan het bedrag van 100 (honderd) euro. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toegestaan, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing. Als een beperking op schadevergoeding, schade of aansprakelijkheid wordt verboden of beperkt door de wet, behoudt Philips haar recht op de maximale afwijzingen en beperkingen die verkrijgbaar zijn krachtens deze gebruiksvoorwaarden en de wet.

 

U VRIJWAART PHILIPS EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN VOLLEDIG EN STELT PHILIPS EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN SCHADELOOS VOOR EVENTUELE VERLIEZEN OF AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE APP VOOR MEDISCHE DIAGNOSE OF BEHANDELING. U GAAT ERMEE AKKOORD OM OP VRIJWILLIGE BASIS EN OP EIGEN RISICO TE HANDELEN MET BETREKKING TOT ALLE GEBEURTENISSEN OF ACTIVITEITEN DIE U HEBT VERNOMEN VIA DEZE APP.

 

Jurisdictie

Voor zover wettelijk is toegestaan, is op deze gebruiksvoorwaarden het recht van uw land van toepassing, zonder inachtneming van diens collisiebepalingen.

 

Scheidbaarheid

Als een van deze voorwaarden als onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard als gevolg van de wetgeving van een staat of land waarin deze voorwaarden zijn bedoeld om te gelden, dan zal deze voorwaarde in de mate dat en binnen de jurisdictie waarin de voorwaarde onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar is, worden verwijderd en zullen de resterende gebruiksvoorwaarden blijven bestaan, onverminderd van kracht blijven en bindend en afdwingbaar blijven.

 

Anti-boycot VS

U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land waarvoor door de regering van de VS een embargo is ingesteld vanwege 'terrorismeondersteunende activiteiten'; en (ii) dat u niet wordt vermeld op enige lijst van de regering van de VS met verboden of beperkte partijen. Ook geeft u Apple en Google onherroepelijk het recht (waarvan wordt aangenomen dat dit recht is geaccepteerd) om als andere begunstigde toe te zien op deze verklaring en garantie.

 

Enig contactpunt

Geen enkele derde partij is verantwoordelijk voor de App, noch voor de content ervan. U dient dan ook contact op te nemen met Philips via www.philips.nl/c-m/consumenten-ondersteuning als u vragen hebt, ondersteuning wenst, productclaims en/of claims inzake intellectueel eigendom van derden met betrekking tot deze App, deze gebruiksvoorwaarden en eventuele aangesloten apparaten van Philips die gegevens overdragen naar deze App, wilt indienen.

 

We wensen u veel plezier met de App.