1
Producten

Philips SleepMapper App
– Terms of Use

Gebruikersovereenkomst - Nederland


BELANGRIJK -- LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE SOFTWARETOEPASSING OPENT OF GEBRUIKT. DOOR HET OPENEN OF GEBRUIKEN VAN DEZE SOFTWARETOEPASSING BEVESTIGT U DAT U DEZE LICENTIEOVEREENKOMST HEBT GELEZEN, DAT U DEZE BEGRIJPT EN ERMEE AKKOORD GAAT GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN ERVAN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST, MOET U DEZE PAGINA ONMIDDELLIJK VERLATEN ZONDER DE SOFTWARETOEPASSING TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN.


1. Licentieverlening

 

Onder de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de betaling van alle toepasselijke kosten, verleent Respironics, Inc., ('LICENTIEGEVER') u, gedurende de duur van deze Overeenkomst, een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, zonder het recht tot sublicentie, om het programma en de documentatie waarmee deze Licentieovereenkomst wordt gedistribueerd (de 'Softwaretoepassing') te gebruiken op een mobiel iOS-apparaat of een mobiel Android-apparaat waarvan u de eigenaar bent of waarover u beschikt. De Softwaretoepassing zal alleen door u worden gebruikt en alleen voor uw eigen, niet commerciële gebruik.

 

2. Eigendom

 

U hebt geen eigendomsrechten in de Softwaretoepassing. In plaats daarvan, beschikt u over een beperkte licentie om de Softwaretoepassing te openen en te gebruiken zolang deze Licentieovereenkomst volledig van kracht blijft. Behalve voor de beperkte licentie die hieronder is verleend, behoudt LICENTIEGEVER alle rechten en aanspraken op en alle belangen in de Softwaretoepassing en alle intellectuele eigendomsrechten daarop, en het eigendom blijft te allen tijde bij de LICENTIEGEVER. Eventuele toegang tot of gebruik van de Softwaretoepassing door een andere persoon, bedrijf, onderneming, overheidsorganisatie of een andere entiteit is streng verboden en is een schending van deze Licentieovereenkomst. De Softwaretoepassing mag niet aan iemand worden overgedragen zonder de schriftelijke toestemming van de LICENTIEGEVER.

 

3. Intellectueel eigendom

 

De Softwaretoepassing bevat materiaal dat is beschermd door wetgeving op intellectueel eigendom, met inbegrip van maar zonder enige beperking, het auteursrecht. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend, zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan de LICENTIEGEVER. U gaat ermee akkoord om geen eigendomsrechtvermeldingen, labels of merktekens van de LICENTIEGEVER van een kopie van de Softwaretoepassing te verwijderen en u staat ook niet toe dat deze door anderen wordt verwijderd.

 

4. Beperkingen

 

U gaat ermee akkoord dat u de Softwaretoepassing of enig deel daarvan niet zult publiceren, weergeven, openbaar maken, verhuren, leasen, weggeven, verkopen, in sublicentie geven, overdragen, kopiëren, reproduceren, wijzigen, uitlenen of distribueren en dat u niet op basis hiervan afgeleide werken zult maken. U gaat ermee akkoord om de Softwaretoepassing niet te gebruiken om gegevens voor derden te verwerken of om de Softwaretoepassing te gebruiken of te laten gebruiken om op te treden als servicebureau. U gaat er ook mee akkoord om de Softwaretoepassing of enig deel daarvan niet aan reverse-engineering te onderwerpen, te decompileren, te vertalen, aan te passen of te disassembleren en u gaat ermee akkoord dat u niet probeert om de Softwaretoepassing tot de broncode te herleiden. U gaat er mee akkoord om de softwaretoepassing niet te verzenden via een netwerk of tussen apparaten, behalve voor het maken van een backup van de gegevens op uw mobiele apparaat.

 

5. Open source-software

 

De Softwaretoepassing kan vergezeld gaan van softwarecomponenten die onderhevig zijn aan open source-licentievoorwaarden, inclusief en zonder beperking de softwarecomponenten die worden vermeld in Bijlage 1. Deze Licentieovereenkomst is niet van toepassing op softwarecomponenten die onderhevig zijn aan open source-licentievoorwaarden.

 

Uw licentierechten onder deze Licentieovereenkomst omvatten geen recht of licentie voor het op enigerlei wijze gebruiken, distribueren of maken van afgeleide werken van de Softwaretoepassing waardoor de Softwaretoepassing onderhevig zou zijn aan open source-licentievoorwaarden.

 

'Open source-licentievoorwaarden' zijn voorwaarden in een licentie die als voorwaarde voor het gebruik, de wijziging en/of distributie van een werk vereisen

 

a. dat de broncode of ander materiaal waaraan de voorkeur wordt gegeven voor wijzigingen beschikbaar wordt gemaakt, of

b. dat er toestemming wordt verleend voor het maken van afgeleide werken, of

c. voor de reproductie van bepaalde kennisgevingen of licentievoorwaarden in afgeleide werken of begeleidende documentatie, of

d. dat er een royaltyvrije licentie wordt verleend aan een willekeurige partij onder de intellectuele eigendomsrechten betreffende het werk en/of het eventuele werk dat het werk bevat, met het werk wordt gecombineerd, het werk vereist of op een andere manier op het werk is gebaseerd.

 

6. Toestemming voor gebruik van gegevens

 

U gaat ermee akkoord dat de LICENTIEGEVER technische gegevens en gerelateerde informatie kan verzamelen en gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot technische informatie over uw apparaat, systeem- en applicatiesoftware en randapparatuur, die periodiek wordt verzameld om de verstrekking van eventuele software-updates, productondersteuning en andere services met betrekking tot de Softwaretoepassing aan u te vergemakkelijken. LICENTIEGEVER kan deze informatie gebruiken, zolang dit in een vorm is waarmee u niet persoonlijk kan worden geïdentificeerd, om haar producten te verbeteren of services of technologieën aan u te leveren.

 

7. Disclaimer

 

DE LICENTIEGEVER EN AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE SCHADE OF VERLIES DAT VOORTKOMT UIT EEN BEPAALD GEBRUIK VAN DE SOFTWARETOEPASSING (INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING OP EEN MOBIEL APPARAAT OF VIA DE WEBSITE VAN DE LICENTIEGEVER), INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, EVENTUEEL LETSEL, MEDISCHE COMPLICATIES, OVERLIJDEN, KOSTEN OF ANDERE SCHADE DIE HET GEVOLG KAN ZIJN VAN HET GEBRUIKEN VAN OF HET NIET GEBRUIKEN VAN (I) DE SOFTWARETOEPASSING OF (II) DE GEGEVENS DIE DOOR U OF EEN ANDER IN DE SOFTWARETOEPASSING ZIJN INGEVOERD. U ERKENT UITDRUKKELIJK DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR GEGEVENS (ZOWEL WAT BETREFT DE NAUWKEURIGHEID ALS DE INHOUD) DIE WORDEN INGEVOERD IN EEN BEPAALD VELD IN DE SOFTWARETOEPASSING.

 

ZONDER BEPERKING VAN HET VOORAFGAANDE, WORDT DE SOFTWARETOEPASSING 'IN DE HUIDIGE VORM' GELEVERD. ELK GEBRUIK DOOR U VAN DE SOFTWARETOEPASSING GEBEURT OP EIGEN RISICO. TOT HET BIJ WET MAXIMAAL TOEGELATENE, WIJST DE LICENTIEGEVER ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN NIET-SCHENDING VAN RECHTEN. LICENTIEGEVER GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE FUNCTIES IN DE SOFTWARETOEPASSING VOLDOEN AAN ALLE VEREISTEN OF BEHOEFTEN DIE U KUNT HEBBEN OF DAT DE SOFTWARETOEPASSING FOUTLOOS, OF OP EEN ONONDERBROKEN MANIER, ZAL WERKEN, OF DAT ALLE DEFECTEN OF FOUTEN IN DE SOFTWARETOEPASSING WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DE SOFTWARETOEPASSING COMPATIBEL IS MET EEN BEPAALD PLATFORM. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE AFSTANDSVERKLARING OF HET UITSLUITEN VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN EN DAAROM GELDEN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN WELLICHT NIET VOOR U.

 

U BEGRIJPT EN AANVAARDT DAT DE LICENTIEGEVER NIET WERKZAAM IS IN DE MEDISCHE PRAKTIJK EN DAT DE SOFTWARETOEPASSING SLECHTS EEN INFORMATIEMIDDEL IS EN GEEN VERVANGING VAN EEN PROFESSIONEEL OORDEEL VAN MEDISCHE ZORGVERLENERS AANGAANDE HET DIAGNOSTICEREN EN BEHANDELEN VAN PATIËNTEN. U ZULT DE LICENTIEGEVER EN AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN VOLLEDIG SCHADELOOSSTELLEN VOOR EN DE LICENTIEGEVER EN AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN VRIJWAREN VAN EVENTUELE VERLIEZEN OF AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT ELKE CLAIM DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARETOEPASSING VOOR DIAGNOSE- EN BEHANDELINGSDOELEINDEN.

 

DE SOFTWARETOEPASSING IS NIET BEDOELD OM IN EEN MEDISCH NOODGEVAL TE WORDEN GEBRUIKT.

 

8. Beperking van aansprakelijkheid

 

IN GEEN GEVAL ZAL DE LICENTIEGEVER OF EEN VAN DE AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, OF EEN AUTEUR VAN OF IEMAND DIE BIJDRAAGT AAN DE SOFTWARETOEPASSING, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR OM HET EVEN WELKE DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE DAN WEL SCHADEVERGOEDING (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERWERVING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN; BEDRIJFSONDERBREKING; OF PERSOONLIJK LETSEL OF OVERLIJDEN) ONGEACHT HOE DEZE IS VEROORZAAKT EN ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID WAAROP DEZE IS GEBASEERD, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS), DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARETOEPASSING, ZELFS INDIEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN LICENTIEGEVER EN AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN MET BETREKKING TOT DE VERPLICHTINGEN VAN DE LICENTIEGEVER ONDER DEZE OVEREENKOMST OF ANDERSZINS MET BETREKKING TOT DE SOFTWARETOEPASSING OF ANDERSZINS ZAL NIET HOGER ZIJN DAN HET TOTALE BEDRAG VAN DE LICENTIEKOSTEN (INDIEN VAN TOEPASSING) DIE DOOR U VOOR DE SOFTWARETOEPASSING ZIJN BETAALD. IN SOMMIGE STATEN IS HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOEGESTAAN EN DAAROM GELDEN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN WELLICHT NIET VOOR U.

 

9. Exportbeperkingen

 

DEZE LICENTIEOVEREENKOMST IS UITDRUKKELIJK ONDERHEVIG AAN WETTEN, REGELGEVING, BESLUITEN OF ANDERE BEPERKINGEN OP DE EXPORT VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA VAN DE SOFTWARETOEPASSING OF INFORMATIE OVER EEN DERGELIJKE SOFTWARETOEPASSING DIE VAN TIJD TOT TIJD KUNNEN WORDEN OPGELEGD DOOR DE REGERING VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA. U ZULT DE SOFTWARETOEPASSING OF INFORMATIE OVER DE SOFTWARETOEPASSING NIET EXPORTEREN ZONDER DE VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE LICENTIEGEVER, EN U BENT UITSLUITEND ZELF VERANTWOORDELIJK EN AANSPRAKELIJK VOOR DE NALEVING VAN DERGELIJKE WETTEN, REGELGEVING, BESLUITEN OF ANDERE BEPERKINGEN.

 

10. Beëindiging

 

Deze Licentieovereenkomst is van kracht tot deze wordt beëindigd. U kunt deze Licentieovereenkomst op elk moment beëindigen door de Softwaretoepassing van uw mobiele apparaat te verwijderen. Deze Licentieovereenkomst zal automatisch worden beëindigd zonder kennisgeving van de LICENTIEGEVER als u niet voldoet aan een van de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst. U gaat ermee akkoord dat u bij beëindiging alle kopieën van de Softwaretoepassing zult verwijderen die u in uw bezit of onder beheer hebt. Bij beëindiging van deze Licentieovereenkomst om wat voor reden dan ook, zal de licentie die hieronder is verleend onmiddellijk worden beëindigd. Alle andere algemene voorwaarden van deze Licentieovereenkomst zullen blijven voortbestaan na de beëindiging van deze Licentieovereenkomst en u blijft gebonden aan alle voortbestaande algemene voorwaarden met inbegrip van maar zonder enige beperking, de voorwaarden met betrekking tot eigendom, disclaimer en de beperking van aansprakelijkheid.

 

11. Andere overeenkomsten

 

Mogelijk hebt u een kopie van de Softwaretoepassing verkregen in de Apple Store of de Android Market, en in dat geval bent u wellicht al akkoord gegaan met de voorwaarden van een andere gebruikersovereenkomst met betrekking tot de Softwaretoepassing (hierna de 'Andere gebruikersovereenkomst' genoemd). Deze Licentieovereenkomst vervangt en beëindigt een dergelijke Andere gebruikersovereenkomst. Deze Licentieovereenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en de LICENTIEGEVER met betrekking tot de Softwaretoepassing.

Wellicht beschikt u over overeenkomsten met derden met betrekking tot het gebruik van het apparaat waarop de Softwaretoepassing wordt uitgevoerd (een 'Overeenkomst met derden'). U gaat ermee akkoord om te voldoen aan de voorwaarden van een dergelijke Overeenkomst met derden wanneer u de Softwaretoepassing gebruikt. Daarnaast kunnen bepaalde aanbieders van mobiele telefonie kosten berekenen met betrekking tot e-mailberichten en inkomende of uitgaande SMS- (of tekst)berichten of voor streamingvideo's zoals de video's op YouTube, die voortvloeien uit uw gebruik van de Softwaretoepassing. Deze kosten staan los van de beperkte licentie die hieronder aan u is verleend en de betaling van dergelijke kosten is volledig uw eigen verantwoordelijkheid.

 

12. Erkenningen met betrekking tot Apple

 

U kunt een kopie van de Softwaretoepassing hebben aangeschaft in de Apple Store die wordt gehost door Apple Inc. ('Apple'), en in dat geval gaan u en de LICENTIEGEVER akkoord met het volgende:

        

        a. dat deze Licentieovereenkomst alleen tussen u en de LICENTIEGEVER is afgesloten, en niet met Apple,

 

        b. dat alleen de LICENTIEGEVER, niet Apple, verantwoordelijk is voor de Softwaretoepassing en de inhoud ervan,

 

        c. dat Apple geen enkele verplichting heeft om enig onderhoud te leveren of services te ondersteunen met betrekking tot de Softwaretoepassing,

 

        d. dat Apple geen enkele garantieverplichting heeft met betrekking tot de Softwaretoepassing,

 

        e. dat Apple geen verplichtingen heeft, en op geen andere manier verantwoordelijk is, in het geval van een claim door u of een derde met betrekking tot de Softwaretoepassing of uw bezit en/of         gebruik van de Softwaretoepassing, inclusief maar niet beperkt tot (i) claims ten aanzien van productaansprakelijkheid, (ii) elke claim dat de Softwaretoepassing niet voldoet aan van toepassing         zijnde vereisten ten aanzien van wet- en regelgeving, en (iii) claims die voortkomen uit consumentenbescherming of vergelijkbare wetgeving, en dat u uitsluitend de LICENTIEGEVER zult         benaderen voor een oplossing, in het geval van een dergelijke claim (onderhevig aan de algemene voorwaarden van deze Licentieovereenkomst inclusief, zonder beperking, alle disclaimers en         beperkingen van de aansprakelijkheid),

 

        f. dat Apple geen verplichtingen heeft, en op geen andere manier verantwoordelijk is, in het geval van een claim van een derde, dat de Softwaretoepassing of uw bezit van en/of gebruik van de         Softwaretoepassing inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van die derde, en dat u uitsluitend de LICENTIEGEVER zult benaderen voor een oplossing, in het geval van een         dergelijke claim van een derde (onderhevig aan de algemene voorwaarden van deze Licentieovereenkomst inclusief, zonder beperking, alle disclaimers en beperkingen van de aansprakelijkheid),         en

 

        g. dat Apple en haar dochterbedrijven derden-begunstigden zijn van deze Licentieovereenkomst en dat, nadat u akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden van de         Licentieovereenkomst, Apple het recht heeft, en geacht zal worden dat recht te hebben aanvaard, om die Licentieovereenkomst ten opzichte van u te handhaven.

 

 

13. Naleving van de wetgeving

 

U verklaart en garandeert dat (i) u niet gevestigd bent in een land waar een embargo van de regering van de Verenigde Staten geldt, of dat door de regering van de VS is aangewezen als een land dat 'terroristen ondersteunt'; en (ii) dat u niet bent opgenomen in een lijst met verboden of beperkte partijen zoals die door de regering van de VS is opgesteld.

 

14. Contactinformatie LICENTIEGEVER

 

Als u vragen, klachten of claims hebt met betrekking tot de Softwaretoepassing, moet u zich richten tot de LICENTIEGEVER, wiens contactinformatie hieronder wordt weergegeven.

 

Respironics, Inc.
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668
Telefoon: 1 (844) 669-9935

 

15. Algemeen

 

Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, zal deze Licentieovereenkomst worden opgesteld, geïnterpreteerd en beheerst conform de wetgeving van het Gemenebest van Pennsylvania (VS) zonder inachtneming van de bepalingen ten aanzien van de strijdigheid met wettelijke regels daarvan. Uw wettelijke rechten onder wetgeving inzake consumentenbescherming in uw land blijven wellicht onaangetast door deze wetkeuze. Geschillen voortkomend uit of met betrekking tot deze Licentieovereenkomst zullen exclusief worden ingediend bij en worden vervolgd door een bevoegde rechtbank in het Gemenebest van Pennsylvania. Hierbij stemt u in met de jurisdictie die dergelijke rechtbanken over u hebben en stemt u in met het gemak, de efficiëntie en het eerlijke verloop van de procedure in dergelijke rechtbanken, en belooft u geen bezwaar te maken tegen het verloop van de procedure in dergelijke rechtbanken op basis van het vermeende ongemak, inefficiëntie of oneerlijkheid van dergelijke rechtbanken. Iedere verklaring van afstand ten aanzien van deze Licentieovereenkomst is alleen van kracht als deze schriftelijk is en door u en de LICENTIEGEVER is ondertekend. LICENTIEGEVER behoudt zich het recht voor om deze Licentieovereenkomst op elk moment aan te passen of te wijzigen. Als enig onderdeel van deze Licentieovereenkomst ongeldig of onuitvoerbaar wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, zal het resterende deel van deze Licentieovereenkomst zodanig worden geïnterpreteerd dat het de intentie van de betrokken partijen duidelijk weergeeft. De partijen komen bij deze overeen dat het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken niet van toepassing zal zijn op deze gebruiksvoorwaarden.

 

Voor de toepassing van deze Licentieovereenkomst (maar niet voor de toepassing van algemene voorwaarden die worden genoemd in Bijlage 1), betekent de term 'Gelieerde onderneming' met betrekking tot een partij elke wettelijke entiteit die direct of indirect: (i) eigendom is van of wordt bestuurd door die partij; (ii) die partij bezit of bestuurt; of (iii) eigendom is van of wordt bestuurd door de wettelijke entiteit die de partij bezit of bestuurt, echter elke wettelijke entiteit dient uitsluitend als een gelieerde onderneming te worden beschouwd zolang deze eigendom of dit bestuur bestaat. Ten behoeve van deze definitie wordt een wettelijke entiteit geacht te worden bestuurd indien: (i) meer dan 50% (vijftig procent) van zijn aandelen eigendom is van de besturende entiteit; of (ii) de besturende entiteit in staat is om de bedrijfsactiviteiten te besturen of de meerderheid van de directeuren van een dergelijke wettelijke entiteit te benoemen.

 

-Het laatst herzien op 09/19/2017 v2

Gebruikersovereenkomst - Nederland


BELANGRIJK -- LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE SOFTWARETOEPASSING OPENT OF GEBRUIKT. DOOR HET OPENEN OF GEBRUIKEN VAN DEZE SOFTWARETOEPASSING BEVESTIGT U DAT U DEZE LICENTIEOVEREENKOMST HEBT GELEZEN, DAT U DEZE BEGRIJPT EN ERMEE AKKOORD GAAT GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN ERVAN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST, MOET U DEZE PAGINA ONMIDDELLIJK VERLATEN ZONDER DE SOFTWARETOEPASSING TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN.


1. Licentieverlening

 

Onder de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de betaling van alle toepasselijke kosten, verleent Respironics, Inc., ('LICENTIEGEVER') u, gedurende de duur van deze Overeenkomst, een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, zonder het recht tot sublicentie, om het programma en de documentatie waarmee deze Licentieovereenkomst wordt gedistribueerd (de 'Softwaretoepassing') te gebruiken op een mobiel iOS-apparaat of een mobiel Android-apparaat waarvan u de eigenaar bent of waarover u beschikt. De Softwaretoepassing zal alleen door u worden gebruikt en alleen voor uw eigen, niet commerciële gebruik.

 

2. Eigendom

 

U hebt geen eigendomsrechten in de Softwaretoepassing. In plaats daarvan, beschikt u over een beperkte licentie om de Softwaretoepassing te openen en te gebruiken zolang deze Licentieovereenkomst volledig van kracht blijft. Behalve voor de beperkte licentie die hieronder is verleend, behoudt LICENTIEGEVER alle rechten en aanspraken op en alle belangen in de Softwaretoepassing en alle intellectuele eigendomsrechten daarop, en het eigendom blijft te allen tijde bij de LICENTIEGEVER. Eventuele toegang tot of gebruik van de Softwaretoepassing door een andere persoon, bedrijf, onderneming, overheidsorganisatie of een andere entiteit is streng verboden en is een schending van deze Licentieovereenkomst. De Softwaretoepassing mag niet aan iemand worden overgedragen zonder de schriftelijke toestemming van de LICENTIEGEVER.

 

3. Intellectueel eigendom

 

De Softwaretoepassing bevat materiaal dat is beschermd door wetgeving op intellectueel eigendom, met inbegrip van maar zonder enige beperking, het auteursrecht. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend, zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan de LICENTIEGEVER. U gaat ermee akkoord om geen eigendomsrechtvermeldingen, labels of merktekens van de LICENTIEGEVER van een kopie van de Softwaretoepassing te verwijderen en u staat ook niet toe dat deze door anderen wordt verwijderd.

 

4. Beperkingen

 

U gaat ermee akkoord dat u de Softwaretoepassing of enig deel daarvan niet zult publiceren, weergeven, openbaar maken, verhuren, leasen, weggeven, verkopen, in sublicentie geven, overdragen, kopiëren, reproduceren, wijzigen, uitlenen of distribueren en dat u niet op basis hiervan afgeleide werken zult maken. U gaat ermee akkoord om de Softwaretoepassing niet te gebruiken om gegevens voor derden te verwerken of om de Softwaretoepassing te gebruiken of te laten gebruiken om op te treden als servicebureau. U gaat er ook mee akkoord om de Softwaretoepassing of enig deel daarvan niet aan reverse-engineering te onderwerpen, te decompileren, te vertalen, aan te passen of te disassembleren en u gaat ermee akkoord dat u niet probeert om de Softwaretoepassing tot de broncode te herleiden. U gaat er mee akkoord om de softwaretoepassing niet te verzenden via een netwerk of tussen apparaten, behalve voor het maken van een backup van de gegevens op uw mobiele apparaat.

 

5. Open source-software

 

De Softwaretoepassing kan vergezeld gaan van softwarecomponenten die onderhevig zijn aan open source-licentievoorwaarden, inclusief en zonder beperking de softwarecomponenten die worden vermeld in Bijlage 1. Deze Licentieovereenkomst is niet van toepassing op softwarecomponenten die onderhevig zijn aan open source-licentievoorwaarden.

 

Uw licentierechten onder deze Licentieovereenkomst omvatten geen recht of licentie voor het op enigerlei wijze gebruiken, distribueren of maken van afgeleide werken van de Softwaretoepassing waardoor de Softwaretoepassing onderhevig zou zijn aan open source-licentievoorwaarden.

 

'Open source-licentievoorwaarden' zijn voorwaarden in een licentie die als voorwaarde voor het gebruik, de wijziging en/of distributie van een werk vereisen

 

a. dat de broncode of ander materiaal waaraan de voorkeur wordt gegeven voor wijzigingen beschikbaar wordt gemaakt, of

b. dat er toestemming wordt verleend voor het maken van afgeleide werken, of

c. voor de reproductie van bepaalde kennisgevingen of licentievoorwaarden in afgeleide werken of begeleidende documentatie, of

d. dat er een royaltyvrije licentie wordt verleend aan een willekeurige partij onder de intellectuele eigendomsrechten betreffende het werk en/of het eventuele werk dat het werk bevat, met het werk wordt gecombineerd, het werk vereist of op een andere manier op het werk is gebaseerd.

 

6. Toestemming voor gebruik van gegevens

 

U gaat ermee akkoord dat de LICENTIEGEVER technische gegevens en gerelateerde informatie kan verzamelen en gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot technische informatie over uw apparaat, systeem- en applicatiesoftware en randapparatuur, die periodiek wordt verzameld om de verstrekking van eventuele software-updates, productondersteuning en andere services met betrekking tot de Softwaretoepassing aan u te vergemakkelijken. LICENTIEGEVER kan deze informatie gebruiken, zolang dit in een vorm is waarmee u niet persoonlijk kan worden geïdentificeerd, om haar producten te verbeteren of services of technologieën aan u te leveren.

 

7. Disclaimer

 

DE LICENTIEGEVER EN AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE SCHADE OF VERLIES DAT VOORTKOMT UIT EEN BEPAALD GEBRUIK VAN DE SOFTWARETOEPASSING (INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING OP EEN MOBIEL APPARAAT OF VIA DE WEBSITE VAN DE LICENTIEGEVER), INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, EVENTUEEL LETSEL, MEDISCHE COMPLICATIES, OVERLIJDEN, KOSTEN OF ANDERE SCHADE DIE HET GEVOLG KAN ZIJN VAN HET GEBRUIKEN VAN OF HET NIET GEBRUIKEN VAN (I) DE SOFTWARETOEPASSING OF (II) DE GEGEVENS DIE DOOR U OF EEN ANDER IN DE SOFTWARETOEPASSING ZIJN INGEVOERD. U ERKENT UITDRUKKELIJK DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR GEGEVENS (ZOWEL WAT BETREFT DE NAUWKEURIGHEID ALS DE INHOUD) DIE WORDEN INGEVOERD IN EEN BEPAALD VELD IN DE SOFTWARETOEPASSING.

 

ZONDER BEPERKING VAN HET VOORAFGAANDE, WORDT DE SOFTWARETOEPASSING 'IN DE HUIDIGE VORM' GELEVERD. ELK GEBRUIK DOOR U VAN DE SOFTWARETOEPASSING GEBEURT OP EIGEN RISICO. TOT HET BIJ WET MAXIMAAL TOEGELATENE, WIJST DE LICENTIEGEVER ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN NIET-SCHENDING VAN RECHTEN. LICENTIEGEVER GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE FUNCTIES IN DE SOFTWARETOEPASSING VOLDOEN AAN ALLE VEREISTEN OF BEHOEFTEN DIE U KUNT HEBBEN OF DAT DE SOFTWARETOEPASSING FOUTLOOS, OF OP EEN ONONDERBROKEN MANIER, ZAL WERKEN, OF DAT ALLE DEFECTEN OF FOUTEN IN DE SOFTWARETOEPASSING WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DE SOFTWARETOEPASSING COMPATIBEL IS MET EEN BEPAALD PLATFORM. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE AFSTANDSVERKLARING OF HET UITSLUITEN VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN EN DAAROM GELDEN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN WELLICHT NIET VOOR U.

 

U BEGRIJPT EN AANVAARDT DAT DE LICENTIEGEVER NIET WERKZAAM IS IN DE MEDISCHE PRAKTIJK EN DAT DE SOFTWARETOEPASSING SLECHTS EEN INFORMATIEMIDDEL IS EN GEEN VERVANGING VAN EEN PROFESSIONEEL OORDEEL VAN MEDISCHE ZORGVERLENERS AANGAANDE HET DIAGNOSTICEREN EN BEHANDELEN VAN PATIËNTEN. U ZULT DE LICENTIEGEVER EN AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN VOLLEDIG SCHADELOOSSTELLEN VOOR EN DE LICENTIEGEVER EN AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN VRIJWAREN VAN EVENTUELE VERLIEZEN OF AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT ELKE CLAIM DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARETOEPASSING VOOR DIAGNOSE- EN BEHANDELINGSDOELEINDEN.

 

DE SOFTWARETOEPASSING IS NIET BEDOELD OM IN EEN MEDISCH NOODGEVAL TE WORDEN GEBRUIKT.

 

8. Beperking van aansprakelijkheid

 

IN GEEN GEVAL ZAL DE LICENTIEGEVER OF EEN VAN DE AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, OF EEN AUTEUR VAN OF IEMAND DIE BIJDRAAGT AAN DE SOFTWARETOEPASSING, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR OM HET EVEN WELKE DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE DAN WEL SCHADEVERGOEDING (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERWERVING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN; BEDRIJFSONDERBREKING; OF PERSOONLIJK LETSEL OF OVERLIJDEN) ONGEACHT HOE DEZE IS VEROORZAAKT EN ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID WAAROP DEZE IS GEBASEERD, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS), DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARETOEPASSING, ZELFS INDIEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN LICENTIEGEVER EN AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN MET BETREKKING TOT DE VERPLICHTINGEN VAN DE LICENTIEGEVER ONDER DEZE OVEREENKOMST OF ANDERSZINS MET BETREKKING TOT DE SOFTWARETOEPASSING OF ANDERSZINS ZAL NIET HOGER ZIJN DAN HET TOTALE BEDRAG VAN DE LICENTIEKOSTEN (INDIEN VAN TOEPASSING) DIE DOOR U VOOR DE SOFTWARETOEPASSING ZIJN BETAALD. IN SOMMIGE STATEN IS HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOEGESTAAN EN DAAROM GELDEN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN WELLICHT NIET VOOR U.

 

9. Exportbeperkingen

 

DEZE LICENTIEOVEREENKOMST IS UITDRUKKELIJK ONDERHEVIG AAN WETTEN, REGELGEVING, BESLUITEN OF ANDERE BEPERKINGEN OP DE EXPORT VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA VAN DE SOFTWARETOEPASSING OF INFORMATIE OVER EEN DERGELIJKE SOFTWARETOEPASSING DIE VAN TIJD TOT TIJD KUNNEN WORDEN OPGELEGD DOOR DE REGERING VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA. U ZULT DE SOFTWARETOEPASSING OF INFORMATIE OVER DE SOFTWARETOEPASSING NIET EXPORTEREN ZONDER DE VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE LICENTIEGEVER, EN U BENT UITSLUITEND ZELF VERANTWOORDELIJK EN AANSPRAKELIJK VOOR DE NALEVING VAN DERGELIJKE WETTEN, REGELGEVING, BESLUITEN OF ANDERE BEPERKINGEN.

 

10. Beëindiging

 

Deze Licentieovereenkomst is van kracht tot deze wordt beëindigd. U kunt deze Licentieovereenkomst op elk moment beëindigen door de Softwaretoepassing van uw mobiele apparaat te verwijderen. Deze Licentieovereenkomst zal automatisch worden beëindigd zonder kennisgeving van de LICENTIEGEVER als u niet voldoet aan een van de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst. U gaat ermee akkoord dat u bij beëindiging alle kopieën van de Softwaretoepassing zult verwijderen die u in uw bezit of onder beheer hebt. Bij beëindiging van deze Licentieovereenkomst om wat voor reden dan ook, zal de licentie die hieronder is verleend onmiddellijk worden beëindigd. Alle andere algemene voorwaarden van deze Licentieovereenkomst zullen blijven voortbestaan na de beëindiging van deze Licentieovereenkomst en u blijft gebonden aan alle voortbestaande algemene voorwaarden met inbegrip van maar zonder enige beperking, de voorwaarden met betrekking tot eigendom, disclaimer en de beperking van aansprakelijkheid.

 

11. Andere overeenkomsten

 

Mogelijk hebt u een kopie van de Softwaretoepassing verkregen in de Apple Store of de Android Market, en in dat geval bent u wellicht al akkoord gegaan met de voorwaarden van een andere gebruikersovereenkomst met betrekking tot de Softwaretoepassing (hierna de 'Andere gebruikersovereenkomst' genoemd). Deze Licentieovereenkomst vervangt en beëindigt een dergelijke Andere gebruikersovereenkomst. Deze Licentieovereenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en de LICENTIEGEVER met betrekking tot de Softwaretoepassing.

Wellicht beschikt u over overeenkomsten met derden met betrekking tot het gebruik van het apparaat waarop de Softwaretoepassing wordt uitgevoerd (een 'Overeenkomst met derden'). U gaat ermee akkoord om te voldoen aan de voorwaarden van een dergelijke Overeenkomst met derden wanneer u de Softwaretoepassing gebruikt. Daarnaast kunnen bepaalde aanbieders van mobiele telefonie kosten berekenen met betrekking tot e-mailberichten en inkomende of uitgaande SMS- (of tekst)berichten of voor streamingvideo's zoals de video's op YouTube, die voortvloeien uit uw gebruik van de Softwaretoepassing. Deze kosten staan los van de beperkte licentie die hieronder aan u is verleend en de betaling van dergelijke kosten is volledig uw eigen verantwoordelijkheid.

 

12. Erkenningen met betrekking tot Apple

 

U kunt een kopie van de Softwaretoepassing hebben aangeschaft in de Apple Store die wordt gehost door Apple Inc. ('Apple'), en in dat geval gaan u en de LICENTIEGEVER akkoord met het volgende:

        

        a. dat deze Licentieovereenkomst alleen tussen u en de LICENTIEGEVER is afgesloten, en niet met Apple,

 

        b. dat alleen de LICENTIEGEVER, niet Apple, verantwoordelijk is voor de Softwaretoepassing en de inhoud ervan,

 

        c. dat Apple geen enkele verplichting heeft om enig onderhoud te leveren of services te ondersteunen met betrekking tot de Softwaretoepassing,

 

        d. dat Apple geen enkele garantieverplichting heeft met betrekking tot de Softwaretoepassing,

 

        e. dat Apple geen verplichtingen heeft, en op geen andere manier verantwoordelijk is, in het geval van een claim door u of een derde met betrekking tot de Softwaretoepassing of uw bezit en/of         gebruik van de Softwaretoepassing, inclusief maar niet beperkt tot (i) claims ten aanzien van productaansprakelijkheid, (ii) elke claim dat de Softwaretoepassing niet voldoet aan van toepassing         zijnde vereisten ten aanzien van wet- en regelgeving, en (iii) claims die voortkomen uit consumentenbescherming of vergelijkbare wetgeving, en dat u uitsluitend de LICENTIEGEVER zult         benaderen voor een oplossing, in het geval van een dergelijke claim (onderhevig aan de algemene voorwaarden van deze Licentieovereenkomst inclusief, zonder beperking, alle disclaimers en         beperkingen van de aansprakelijkheid),

 

        f. dat Apple geen verplichtingen heeft, en op geen andere manier verantwoordelijk is, in het geval van een claim van een derde, dat de Softwaretoepassing of uw bezit van en/of gebruik van de         Softwaretoepassing inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van die derde, en dat u uitsluitend de LICENTIEGEVER zult benaderen voor een oplossing, in het geval van een         dergelijke claim van een derde (onderhevig aan de algemene voorwaarden van deze Licentieovereenkomst inclusief, zonder beperking, alle disclaimers en beperkingen van de aansprakelijkheid),         en

 

        g. dat Apple en haar dochterbedrijven derden-begunstigden zijn van deze Licentieovereenkomst en dat, nadat u akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden van de         Licentieovereenkomst, Apple het recht heeft, en geacht zal worden dat recht te hebben aanvaard, om die Licentieovereenkomst ten opzichte van u te handhaven.

 

 

13. Naleving van de wetgeving

 

U verklaart en garandeert dat (i) u niet gevestigd bent in een land waar een embargo van de regering van de Verenigde Staten geldt, of dat door de regering van de VS is aangewezen als een land dat 'terroristen ondersteunt'; en (ii) dat u niet bent opgenomen in een lijst met verboden of beperkte partijen zoals die door de regering van de VS is opgesteld.

 

14. Contactinformatie LICENTIEGEVER

 

Als u vragen, klachten of claims hebt met betrekking tot de Softwaretoepassing, moet u zich richten tot de LICENTIEGEVER, wiens contactinformatie hieronder wordt weergegeven.

 

Respironics, Inc.
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668
Telefoon: 1 (844) 669-9935

 

15. Algemeen

 

Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, zal deze Licentieovereenkomst worden opgesteld, geïnterpreteerd en beheerst conform de wetgeving van het Gemenebest van Pennsylvania (VS) zonder inachtneming van de bepalingen ten aanzien van de strijdigheid met wettelijke regels daarvan. Uw wettelijke rechten onder wetgeving inzake consumentenbescherming in uw land blijven wellicht onaangetast door deze wetkeuze. Geschillen voortkomend uit of met betrekking tot deze Licentieovereenkomst zullen exclusief worden ingediend bij en worden vervolgd door een bevoegde rechtbank in het Gemenebest van Pennsylvania. Hierbij stemt u in met de jurisdictie die dergelijke rechtbanken over u hebben en stemt u in met het gemak, de efficiëntie en het eerlijke verloop van de procedure in dergelijke rechtbanken, en belooft u geen bezwaar te maken tegen het verloop van de procedure in dergelijke rechtbanken op basis van het vermeende ongemak, inefficiëntie of oneerlijkheid van dergelijke rechtbanken. Iedere verklaring van afstand ten aanzien van deze Licentieovereenkomst is alleen van kracht als deze schriftelijk is en door u en de LICENTIEGEVER is ondertekend. LICENTIEGEVER behoudt zich het recht voor om deze Licentieovereenkomst op elk moment aan te passen of te wijzigen. Als enig onderdeel van deze Licentieovereenkomst ongeldig of onuitvoerbaar wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, zal het resterende deel van deze Licentieovereenkomst zodanig worden geïnterpreteerd dat het de intentie van de betrokken partijen duidelijk weergeeft. De partijen komen bij deze overeen dat het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken niet van toepassing zal zijn op deze gebruiksvoorwaarden.

 

Voor de toepassing van deze Licentieovereenkomst (maar niet voor de toepassing van algemene voorwaarden die worden genoemd in Bijlage 1), betekent de term 'Gelieerde onderneming' met betrekking tot een partij elke wettelijke entiteit die direct of indirect: (i) eigendom is van of wordt bestuurd door die partij; (ii) die partij bezit of bestuurt; of (iii) eigendom is van of wordt bestuurd door de wettelijke entiteit die de partij bezit of bestuurt, echter elke wettelijke entiteit dient uitsluitend als een gelieerde onderneming te worden beschouwd zolang deze eigendom of dit bestuur bestaat. Ten behoeve van deze definitie wordt een wettelijke entiteit geacht te worden bestuurd indien: (i) meer dan 50% (vijftig procent) van zijn aandelen eigendom is van de besturende entiteit; of (ii) de besturende entiteit in staat is om de bedrijfsactiviteiten te besturen of de meerderheid van de directeuren van een dergelijke wettelijke entiteit te benoemen.

 

-Het laatst herzien op 09/19/2017 v2

Exhibit 1
  SOFTWARE COMPONENTS SUBJECT TO OPEN SOURCE LICENSE TERMS
   

Software Components subject to the MIT License

 

AFNetworking 
Copyright (c) 2011-2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)

Alamofire

Copyright (c) 2014-2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)

JTCalendar

Copyright (c) 2015 Jonathan Tribouharet

Libextobjc

Copyright (c) Justin Spahr-Summers

MagicalRecord
Copyright (c) 2010-2015, Magical Panda Software, LLC

MBProgressHUD

Copyright © 2009-2016 Matej Bukovinski

ObjectMapper

Copyright (c) 2014 Hearst

 

MIT License:

 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Software Components subject to the Apache License Version 2.0


LibPhoneNumber-iOS 
 

LicensesKit
 

Copyright 2015 Matthew Wyskiel. All rights reserved.
 

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 

 http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.
 

NHNetworkTime
 

StringBuilder
 

Copyright 2015 Matthew Wyskiel. All rights reserved.
 

 Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 

 http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

 

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.
 

com.android.support:multidex:1.0.1
 

com.android.support:support-annotations:24.2.1
 

com.android.support:design:24.2.1
 

com.android.support:appcompat-v7:24.2.1 (*)
 

com.android.support:gridlayout-v7:24.2.1
 

com.android.databinding:library:1.2.1
 

com.android.databinding:baseLibrary:2.2.0
 

com.android.databinding:adapters:1.2.1
 

com.android.databinding:compiler:2.2.0
 

com.github.bumptech.glide:glide:3.7.0
 

com.google.dagger:dagger:2.2.8
 

com.squareup.leakcanary:leakcanary-android-no-op:1.5

Apache License Version 2.0:


Apache License Version 2.0, January 2004 http://www.apache.org/licenses/
 

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.


"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.
 

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.
 

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
 

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.
 

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.
 

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.
 

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).
 

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
 

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
 

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License

 

Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License.


Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution.


You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

 

a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and

b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and

c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and

d. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

 

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions.

 

Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks.

 

This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty.

 

Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

  8. Limitation of Liability.

 

In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability.  

 

While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.
 

END OF TERMS AND CONDITIONS

Software Components subject to the BSD 3-Clause License

 

CocoaLumberjack
 

Copyright (c) 2010-2016, Deusty, LLC
 

All rights reserved.

BSD 3-Clause License:

 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
 

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 

Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Software Components subject to the zLib License

 

FXPageControl
 

Copyright (C) 2010 Charcoal Design

zLib License:

 

Copyright (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly and Mark Adler
 

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.
 

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:
 

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
 

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
 

3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Software Components subject to Public Domain License

 

CocoaAsyncSocket

Software Components subject to the ORMLite License

 

com.j256.ormlite:ormlite-core:4.48
 

com.j256.ormlite:ormlite-android:4.48

ORMLite License:  

 

This document is part of the ORMLite project.
 

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that this permission notice appear in all copies.
 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
 

The author may be contacted via http://ormlite.com/