1
Producten

Servicevoorwaarden voor Philips Connected Luchtzuiveraar en Luchtkwaliteitsmonitor 

Hartelijk dank dat u voor een Philips Connected Luchtzuiveraar of Luchtkwaliteitsmonitor hebt gekozen.

 

Het Connected Product biedt veel services voor het beheer en onderhoud van uw Connected Product. Als uw Connected Product is aangesloten op het Philips-netwerk, kan het bepaalde informatie naar Philips verzenden, waaronder activiteits- en foutcodes. Philips gebruikt deze gegevens om u te voorzien van de bijbehorende meldingen en andere verwante services (‘Services van Connected Product’).

 

Daarnaast kunt u bepaalde toepassingen van het Connected Product van Philips gebruiken op uw mobiele apparaat (zoals uw mobiele telefoon, tablet of een ander verbonden apparaat) om uw Connected Product op afstand te beheren, evenals andere functies (de 'App').

 

U moet het volgende doen om de aan het Philips Connected Product gerelateerde Services en de App en Website van Royal Philips (‘Philips’) (samen de ‘Services’) te kunnen gebruiken:

 

a. Maak een account aan voor het gebruik van de service (het ‘Account’) en accepteer de gebruiksvoorwaarden voor de Services, zoals die hierna worden uiteengezet, met inbegrip van de richtlijnen, voorwaarden of regels, en de Privacyverklaring, alle opgenomen door middel van verwijzing (de ‘Voorwaarden’),

 

b. Activeer de Services door het Connected Product en de App in uw Account te registreren,

 

c. Erken dat de Services afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de infrastructuur/systeemvereisten en services van derden (zoals ISP, mobiele aanbieder, enzovoort), waarmee u of Philips een overeenkomst heeft.

 

Klantenservice: bij vragen of problemen met betrekking tot de Connected Producten, de Services of deze Voorwaarden kunt u contact opnemen met de Klantenservice van Philips: www.support.philips.com

 

Deze Voorwaarden zijn een bindende juridische overeenkomst en door uw gebruik van de Services gaat u ermee akkoord u te houden aan deze Voorwaarden. Het gebruik van de Services voor het Connected Product is onderhevig aan deze Voorwaarden.

Overzicht

 

Uw aankoop van een Connected Product valt onder de beperkte garantie van dat Connected Product (‘Beperkte garantie’). De software van het Connected Product (en eventuele updates) en de App (en eventuele updates) worden gebruikt onder licentie en zijn onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden van de App (‘Softwarevoorwaarden’). Deze Voorwaarden vullen de softwarevoorwaarden aan. In het geval van een tegenstrijdigheid gelden deze Voorwaarden.

Opschorting, ontbinding en beëindiging

 

Deze Voorwaarden blijven onverminderd van kracht zolang u toegang hebt tot of gebruikmaakt van de Services, of tot deze worden beëindigd in overeenstemming met de bepalingen van deze Voorwaarden. Philips kan op elk gewenst moment (a) uw rechten voor toegang tot of gebruik van de Services opschorten of beëindigen, of (b) deze Voorwaarden ten opzichte van u eenzijdig opzeggen indien Philips in goede trouw gelooft dat u bij het gebruik van de Services deze Voorwaarden hebt geschonden. Bij beëindiging bent u niet meer geautoriseerd voor toegang tot of gebruik van de Services.

 

Philips behoudt zich het recht voor om de Services of een onderdeel ervan te allen tijde te wijzigen, op te schorten of te staken, met of zonder voorafgaande kennisgeving. U gaat ermee akkoord dat Philips niet aansprakelijk is ten opzichte van u of van derden voor de uitoefening van het bovengenoemde recht.

Account en (de)activering

 

(a) U kunt alleen een Account maken en de Services gebruiken als u deze Voorwaarden en toepasselijke wetten accepteert en naleeft.

 

(b) U stemt ermee in om: (a) alle contactgegevens en andere gegevens op te geven waar Philips om vraagt, en Philips direct van elke wijziging in de gegevens op de hoogte te stellen; (b) vertrouwelijk met de aanmeldgegevens voor uw Account en voor alle activiteiten met betrekking tot uw Account om te gaan.

 

U kunt uw Account deactiveren of verwijderen via de klantenservice voor Philips Connected Producten: www.support.philips.com

Toegang en gebruik

 

Philips verleent u een niet-overdraagbaar, niet-exclusief recht (zonder het recht op sublicentie) om toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van de Services door het installeren en gebruiken van de App uitsluitend op bepaalde draagbare mobiele apparaten (bijvoorbeeld een iPhone, iPad of Android-smartphone) die zijn geregistreerd op uw Account (of u nu de eigenaar bent of een andere persoon), en op basis van de Voorwaarden.

Naleving van de Voorwaarden en overdracht of verkoop van het Connected Product:

 

U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van deze Voorwaarden, evenals voor de naleving door alle gebruikers van uw Connected Product en gebruikers van uw Account, met of zonder uw toestemming. U stemt ermee in dat u alle andere gebruikers van uw Connected Product op deze Voorwaarden wijst en ervoor zorgt dat zij zich eraan houden.

 

Als u uw Connected Product verkoopt of overdraagt, eindigt automatisch uw recht om de Services met betrekking tot het Connected Product te gebruiken. De nieuwe eigenaar beschikt niet over het recht om het Connected Product of de Services onder uw Account te gebruiken en zal zich moeten registreren voor een eigen Account bij Philips.

Automatische software-updates
 

Philips mag de software voor naadloze Services op afstand bijwerken of wijzigen zonder u hiervan in kennis te stellen. Updates of wijzigingen vallen ook onder de Voorwaarden van de Software.

Bepaalde beperkingen
 

U stemt ermee in om (a) de Services niet te gebruiken in strijd met enig(e) wet, regelgeving of gerechtelijk bevel, of voor enig onwettig doel of misbruik; (b) de Services alleen te gebruiken zoals Philips ze heeft bedoeld; (c) de Services niet te gebruiken op een manier die schadelijk kan zijn voor Philips, zijn serviceverleners of een derde; (d) geen deel van de Services verder te publiceren, te reproduceren, te distribueren, weer te geven, te posten of te verzenden.

Open Source
 

Bepaalde items van onafhankelijke derden die als code in de Services zijn opgenomen, zijn onderhevig aan open source-licenties.

Kosten en upgrades tegen betaling
 

Philips biedt u gratis toegang tot de Services. Philips kan wel aanvullende Services tegen betaling aanbieden (‘Upgrades tegen betaling’). Philips zal u informeren of een Service in de toekomst gratis wordt aangeboden. In dat geval kunt u het gebruik van de geboden Services gratis voortzetten, indien van toepassing, kiezen voor de upgrade tegen betaling van het vereiste bedrag, of uw gebruik van de Service beëindigen.

Derde partijen en betaling aan derden
 

Het is mogelijk dat wanneer u de Diensten gebruikt, u ook gebruikmaakt van een dienst, een stukje software downloadt of goederen koopt die worden geleverd door een derde partij. Voor deze diensten en producten van derden gelden wellicht andere regels en beperkingen dan deze Voorwaarden. Ook deze regels dient u te respecteren.

 

U erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten die derden in rekening brengen, zoals uw ISP en mobiele aanbieder, die de specifieke vereisten leveren waardoor u de Diensten kunt gebruiken.

Eigendom en intellectueel eigendom
 

Philips is eigenaar van de auteursrechten, handelsmerken, servicemerken en de bedrijfsstijlrechten op al het materiaal en alle inhoud van de Services. Het reproduceren, wijzigen, maken van afgeleide producten, weergeven, van een kader voorzien, uitvoeren, publiceren, distribueren, verspreiden, verzenden, uitzenden of in roulatie brengen voor/aan derden (inclusief het weergeven of distribueren van het materiaal met behulp van een website van derden) van dit materiaal of deze inhoud is u niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Philips. U mag de Services alleen gebruiken voor hun beoogde doel. Philips behoudt zich verder alle rechten voor die niet uitdrukkelijk worden vermeld in deze Voorwaarden.

 

Indien u een opmerking, suggestie of ander materiaal ('Feedback') opstuurt naar Philips met betrekking tot de Diensten (met uitzondering van onwettige inhoud), wordt deze Feedback eigendom van Philips. U erkent dat wij het recht hebben dergelijke Feedback op elke gewenste manier en zonder beperking te gebruiken en te implementeren, zonder enige verplichting tot vertrouwelijkheid, toekenning of compensatie jegens u, of verleent Philips een licentie de Feedback te gebruiken zonder beperkingen voor zover het voorgaande ineffectief wordt geacht.

Uitsluiting van garantie
 

Ons doel is om u een geweldige service-ervaring te bieden. BEDENK WEL DAT WIJ DE SERVICES ALLEEN AAN U KUNNEN VERLENEN ‘AS IS’ (ZOALS ZE ZIJN) EN OP VOORWAARDE VAN BESCHIKBAARHEID. U KUNT NIET REKENEN OP DE TIJDIGHEID OF ENIG RESULTAAT DAT U UIT DE SERVICES KUNT VERKRIJGEN. Dat komt onder meer door het feit dat de beschikbaarheid van de Services mede afhankelijk is van externe omstandigheden, zoals uw computer, mobiele apparaat, de bekabeling in uw huis, Wi-Fi-netwerk, uw internetprovider en mobiele aanbieder die buiten de invloed van Philips vallen. Philips kan met betrekking tot de Services dan ook geen garanties bieden wat betreft de beschikbaarheid, uptime, accuraatheid van resultaten, accuraatheid van gegevens, opslag van gegevens, toegankelijkheid in alle landen, betrouwbaarheid van alle resulterende meldingen, enige specifieke besparingen of andere financiële voordelen.

 

De door het product gemeten en via de service weergegeven luchtkwaliteitgegevens zijn alleen bedoeld om bepaalde aspecten van de luchtkwaliteit te meten in de directe nabijheid van de sensor die een dergelijke luchtkwaliteit meet. Dergelijke gegevens zijn niet geschikt voor andere doeleinden. U moet er ook niet mee bepalen of de lucht veilig is om in te ademen of dat er al dan niet giftige stoffen in de lucht aanwezig zijn. 

Aansprakelijkheidsbeperking
 

Hoeveel vertrouwen wij ook hebben in onze Service, er bestaat altijd de mogelijkheid dat dingen niet werken zoals ze zouden moeten doen. In het betreurenswaardige geval dat de Service niet werkt of er content verloren gaat, bieden wij u bij voorbaat onze verontschuldigingen aan. Wij begrijpen dat dit vervelend en lastig is. Helaas kunnen wij, voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht, geen aansprakelijkheid accepteren voor enige schade die voortvloeit uit uw gebruik van de Services. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE WET ZIJN WIJ NIET AANSPRAKELIJK VOOR BEDRAGEN DIE DE BETAALDE KOSTEN MET BETREKKING TOT DE SERVICES OVERSCHRIJDEN.

Toepasselijk recht

 

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing, zonder inachtneming van diens collisiebepalingen.