1
Pijntherapie

Gebruiksvoorwaarden voor de Behandeling-app

Gebruiksvoorwaarden voor de Behandeling-app    

 

Deze toepassing (de ‘App’) wordt u aangeboden door Philips Consumer Lifestyle B.V. (met het adres Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam, Nederland) (‘Philips’).

 

Wat deze app voor u doet:

Met deze App kunt u het verbonden pijnverlichtingsapparaat van Philips bedienen via uw handheld mobiele apparaat (zoals uw mobiele telefoon, tablet of een ander handheld verbonden apparaat). In de App kunt u kiezen uit een scala aan behandelingen en het verbonden pijnverlichtingsapparaat van Philips zo nodig starten en stoppen. De App heeft ook andere functies, zoals een dagboek om uw pijn, stemming, slaapkwaliteit en verdragingsniveaus bij te houden. Deze App vergemakkelijkt de communicatie met u en de overdracht van gegevens van uw verbonden pijnverlichtingsapparaat van Philips zodat u uw pijn, stemming, slaapkwaliteit, activiteit, verdragingsniveaus en apparaatgebruik kunt beheren. Als u deze App niet wilt downloaden en gebruiken, hebt u geen toegang tot alle functies van het pijnverlichtingsapparaat van Philips. We zijn blij dat u deze App gaat gebruiken. Er zijn slechts enkele regels en beperkingen waarmee we u vragen rekening te houden. We raden u aan verder te lezen.

 

Voorzorgsmaatregelen

U wordt aangeraden om altijd een arts te raadplegen voor vragen over uw medische aandoening en uw gebruik van het verbonden pijnverlichtingsapparaat van Philips. Het verbonden pijnverlichtingsapparaat van Philips is niet voor iedereen geschikt. Mensen met contra-indicaties zoals in de (veiligheids)documentatie van het verbonden pijnverlichtingsapparaat van Philips mogen deze App of het apparaat niet gebruiken.

 

Door deze App te downloaden en gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden voor de Behandeling-app.

Uw gedrag: in verband met uw gebruik van de App, gaat u ermee akkoord het volgende niet te doen:


A het reproduceren, dupliceren of kopiëren voor commerciële of onwettige doeleinden van de App of enig deel daarvan;

BB het zonder toestemming openen, wijzigen, beschadigen of verstoren van het volgende: enig onderdeel van de App;
enige apparatuur of enig netwerk waarop de App is opgeslagen;
enige software die wordt gebruikt bij het aanbieden van de App; of
enige apparatuur of software of enig netwerk die worden beheerd of gebruikt door derden


C het kopiëren of gebruiken van materiaal van de App, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, naar andere websites of andere mobiele toepassingen; of


D het weergeven van een schermafbeelding van de App op uw eigen website of mobiele toepassing of de website of mobiele toepassing van iemand anders;


E het delen met derden van een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie die aan u is verstrekt als onderdeel van de veiligheidsprocedures van Philips. Als u hier niet aan voldoet, heeft Philips het recht om op elk gewenst moment elke gebruikerscode of elk wachtwoord te wijzigen.
Licentie: Philips verleent u een niet-overdraagbaar, niet-exclusief recht (zonder het recht tot sublicentie) om de App te installeren en gebruiken uitsluitend op (een) aangewezen handheld mobiele apparaat/apparaten (bijv. iPhone, iPad of Android-smartphone) uitsluitend voor het gebruik van het verbonden pijnverlichtingsapparaat van Philips. Het recht om deze App te gebruiken omvat geen recht of licentie voor het gebruiken, verspreiden of creëren van afgeleide producten van de software op een manier die de software zou kunnen onderwerpen aan bepalingen van licenties die direct of indirect (1) verplichtingen voor Philips tot gevolg (kunnen) hebben met betrekking tot de software of afgeleide werken daarvan; of (2) derden rechten of ontheffingen (kunnen) verlenen met betrekking tot intellectueel eigendom of vermeldingen met betrekking tot eigendomsrechten in de software of afgeleide werken daarvan.

 

Eigendom en IP in de App: Philips is eigenaar van de auteursrechten, handelsmerken, servicemerken en de bedrijfsstijlrechten op al het materiaal en alle inhoud van de App. Het reproduceren, wijzigen, maken van afgeleide producten, weergeven, het afbeelden van een deel van de App, uitvoeren, publiceren, distribueren, verspreiden, verzenden, uitzenden of in roulatie brengen voor/aan derden (inclusief het weergeven of distribueren van het materiaal met behulp van een website van derden) van dit materiaal of deze inhoud is u niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Philips. U mag de App alleen gebruiken voor het beoogde doel. Indien u een opmerking, suggestie of ander materiaal (‘Feedback’) opstuurt naar Philips met betrekking tot de App (met uitzondering van onwettige inhoud), wordt deze Feedback eigendom van Philips. U erkent dat wij het recht hebben dergelijke Feedback op elke gewenste manier en zonder beperking te gebruiken en te implementeren, zonder enige verplichting tot vertrouwelijkheid, toekenning of compensatie jegens u, of verleent Philips een licentie de Feedback te gebruiken zonder beperkingen voor zover het voorgaande ineffectief wordt geacht.

 

Beperkte garantie op de App: De App wordt geleverd zoals deze nu is. Uw gebruik van de App is op eigen risico. Tot zover de wet dit toestaat, geeft Philips geen garanties van welke aard ook, expliciet of impliciet, waaronder, zonder beperking, impliciete garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, en eventuele impliciete garanties van niet-inbreuk. Philips garandeert niet dat de functies in de App voldoen aan alle vereisten die u nodig hebt, dat de App foutloos, probleemloos of ononderbroken werkt, dat gebreken of fouten in de App zullen worden gecorrigeerd of dat de App compatibel is met alle platforms. Garantie op het apparaat: Het gebruik van het pijnverlichtingsapparaat van Philips valt onder de garantie en de gebruiksinstructies die met het pijnverlichtingsapparaat van Philips worden geleverd. Garantie in het algemeen: Deze gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan uw wettelijke rechten op garantie als klant in het land waar u woont. Automatische software-updates: Philips mag de App bijwerken of wijzigen ter verbetering van de diensten zonder u daarvan in kennis te stellen. Als het nodig is, mogen wij toegang tot de App opschorten of onbeperkt beëindigen. Updates of wijzigingen zijn mogelijk onderhevig aan bijgewerkte gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met dergelijke updates, is de enige oplossing om te stoppen met het gebruik van de App.


Derden: Bij de App is geen mobiel apparaat of andere benodigdheden om deze App te gebruiken inbegrepen. Voor het gebruik van de App hebt u een internetverbinding en de daarvoor bestemde telecommunicatieverbindingen nodig. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor telefoonkosten of andere kosten die u verwerft of dergelijke kosten die u worden opgelegd door derden. Wanneer u de App gebruikt, is het mogelijk dat u daarnaast gebruikmaakt van een dienst, software downloadt, of goederen of diensten koopt die worden geleverd door een derde. Deze diensten en goederen van derden zijn mogelijk onderhevig aan hun eigen regels en beperkingen, los van deze gebruiksvoorwaarden, en u dient zich aan deze te houden met betrekking tot deze derden. Open source-software: De App bevat mogelijk onderdelen die onderhevig zijn aan open sourcevoorwaarden. U kunt deze open source-software downloaden en gebruiken onder de voorwaarden vermeld in de desbetreffende licentievoorwaarden.


Privacy: Philips respecteert en hecht veel waarde aan uw privacy. Raadpleeg onze Privacyverklaring. Aansprakelijkheid: Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaardt Philips geen aansprakelijkheid voor schade die eventueel wordt opgelopen als gevolg van uw gebruik van de App. In geen enkel geval zullen Philips of een eigenaar of licentiegever van de App, de auteur van de App of diegenen die aan de App hebben bijgedragen, aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, morele schade of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, de aankoop van vervangende goederen of diensten; verlies van gebruik, gegevens of winst; of onderbreking van de bedrijfsvoering) ongeacht de oorzaak en op welke theorie van aansprakelijkheid van een overeenkomst of onrechtmatige daad dan ook (met inbegrip van nalatigheid of anderszins) die op enige wijze voortvloeit uit het gebruik van de App, zelfs als is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade. De gezamenlijke aansprakelijkheid van Philips met betrekking tot haar verplichtingen krachtens deze gebruiksvoorwaarden of anderszins in verband met deze App is niet hoger dan het bedrag van 100 (honderd) euro. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toegestaan, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing. Als een beperking op schadevergoeding, schade of aansprakelijkheid wordt verboden of beperkt door de wet, behoudt Philips haar recht op de maximale afwijzingen en beperkingen die verkrijgbaar zijn krachtens deze gebruiksvoorwaarden en de wet.


U begrijpt en gaat ermee akkoord dat philips zich niet bezighoudt met de uitoefening van geneeskunde en dat de app slechts een hulpmiddel is en geen vervanging is voor het professionele oordeel van een zorgverlener in het diagnosticeren en behandelen van patiënten. U gaat hier op vrijwillige basis en op eigen risico mee akkoord met betrekking tot alle gebeurtenissen of activiteiten die u hebt vernomen via deze app.


Rechtsgebied: Op deze algemene voorwaarden is het recht van het land waar u woont van toepassing ongeacht de eventuele conflicten met diens wettelijke bepalingen. Scheidbaarheid: Als een van deze voorwaarden als onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard als gevolg van de wetgeving van een staat of land waarin deze voorwaarden zijn bedoeld om te gelden, dan zal deze voorwaarde in de mate dat en binnen de jurisdictie waarin de voorwaarde onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar is, worden verwijderd en zullen de resterende gebruiksvoorwaarden blijven bestaan, onverminderd van kracht blijven en bindend en afdwingbaar blijven.


Anti-boycot VS: U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land waarvoor door de regering van de VS een embargo is ingesteld vanwege ‘terrorismeondersteunende activiteiten’; en (ii) dat u niet wordt vermeld op enige lijst van de regering van de VS met verboden of beperkte partijen. Ook geeft u Apple onherroepelijk het recht (waarvan wordt aangenomen dat dit recht is geaccepteerd) om als andere begunstigde toe te zien op deze verklaring en garantie. Exclusief aanspreekpunt voor de App: Geen enkele derde partij is verantwoordelijk voor de App noch voor de inhoud van de App. U dient dan ook contact op te nemen met Philips via www. philips.com/contact als u vragen hebt, ondersteuning wilt of productclaims en claims van intellectueel eigendom door derden wilt indienen met betrekking tot deze App, deze gebruiksvoorwaarden of het pijnverlichtingsapparaat van Philips.

 

Geniet van deze App en haal het meeste uit uw pijnverlichtingsapparaat van Philips!