1
Producten

Voorwaarden voor de Space Challenge wedstrijd

Herziene voorwaarden d.d. 20 januari 2015

 

 

 

1.  De organisator van deze wedstrijd is Philips Nederland B.V. (hierna: “Philips”), Boschdijk 525, 5621 JG, Eindhoven, Nederland. Voor vragen of informatie kunt u contact met ons opnemen via de link “contact opnemen” onderaan de Space Challenge website.

 

2.  Deelname aan deze wedstrijd is mogelijk van 15 september tot en met 31 januari 2015.

 

3.  Voor deelname aan de wedstrijd gaat u naar de site https://www.philips.nl/spacechallenge voor Nederland of https://www.philips.be/spacechallenge dan wel  https://www.philips.be/challengeespace voor België (hierna gezamenlijk: de Space Challenge Website),  waar u zich registreert op de wijze zoals voorgeschreven. U deelt met Philips uw meest unieke Space Challenge (ruimte uitdaging). Een jury zal alle inzendingen beoordelen, waarna zij de 13 meest originele inzendingen zal aanwijzen.

 

4.  Deelname aan de wedstrijd is mogelijk voor natuurlijke personen van 18 jaar en ouder, woonachtig in Nederland of België. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Philips en/of de aan haar gelieerde ondernemingen.

 

5.  Door deelname aan de wedstrijd stemt u ermee in gebonden te zijn aan de onderhavige voorwaarden.

 

6.  Door deelname aan deze wedstrijd gaat de deelnemer akkoord met de registratie van zijn/haar persoonsgegevens door Philips. Philips is gerechtigd de persoonsgegevens van de deelnemer te verzamelen of te gebruiken conform de privacy voorwaarden die van toepassing zijn. Deze zijn te raadplegen via https://www.philips.nl/privacypolicy voor Nederland of https://www.philips.be/privacypolicy voor België. Philips verzamelt de persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van deze wedstrijd zoals in deze voorwaarden en op de SpaceChallenge Website toegelicht. Uitsluitend wanneer u middels opt-in hebt ingestemd met opname in onze marketingdatabase zullen uw gegevens ook daar worden opgeslagen. Na afloop van de promotieperiode rondom de wedstrijd zullen de gegevens van de deelnemers (behoudens de gegevens van de winnaars voor zover nodig voor de prijsuitreiking) worden verwijderd.

 

7.  Deelnemers aan deze wedstrijd maken kans op een van de volgende prijzen: de hoofdprijs bestaande uit een Ruimtevlucht ter waarde van EUR 37.500, de tweede prijs is een Simulator Training Desdemona ter waarde van EUR 3.950, de derde prijs is een G Force Flight Aerobatic Training ter waarde van Euro 2.250 en er worden tien vierde prijzen uitgereikt bestaande uit de nieuwe 9000 Series Philips scheerapparaten ter waarde van Euro 449 per stuk. Philips behoudt zich het recht voor de prijzen of enig onderdeel daarvan te vervangen voor een alternatief of alternatieven (in geld of in natura) van een lagere waarde. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en niet overdraagbaar (behoudens voorzover in deze voorwaarden anders wordt aangegeven).

 

8.  Voor de hoofdprijs – een Ruimtevlucht (zoals hierna onder artikel 26 gedefinieerd) – zijn aanvullende voorwaarden van toepassing, welke hierna onder artikel 26 en volgende verder worden uitgewerkt. Ook voor de tweede en derde prijs gelden aanvullende voorwaarden, welke hierna onder artikel 39 en volgende verder worden uitgewerkt.

 

9.  Onvolledige of incomplete inzendingen zullen worden gediskwalificeerd en kunnen niet in aanmerking komen voor een prijs.

 

10.  Alle prijzen zijn, waar van toepassing, inclusief BTW.

 

11.  Het is mogelijk meer dan een inzending in te dienen, per persoon kan echter hooguit een prijs worden gewonnen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 

12.  Philips behoudt zich het recht voor inzendingen te weigeren wanneer deze niet in overeenstemming zijn met de wedstrijd, niet te goeder trouw gemaakt zijn, of waar Philips redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de deelnemer handelt of probeert te handelen in strijd met deze voorwaarden, of in geval van enige andere reden, geheel ter discretie van Philips.

 

13.  Philips zal enige verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen. Eventueel verschuldigde persoonlijke inkomstenbelasting verschuldigd door een winnaar wordt niet betaald of vergoed door Philips, met uitzondering van de inkomstenbelasting verschuldigd door de winaar van de Ruimtevlucht zoals hierna gedefinieerd. De persoonlijke inkomstenbelasting verschuldigd door de winnaar van de Ruimtevlucht zal door Philips worden gecompenseerd.

 

14.  Bekendmaking van de prijswinnaars zal persoonlijk plaatsvinden via e-mail binnen twee maanden na sluiting van de wedstrijd, waarbij tevens zal worden aangegeven op welke wijze de gewonnen prijs kan worden geïnd. De winnaars kunnen ook worden bekend gemaakt via publicatie op een social media pagina van Philips. Door deelname aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met dergelijke publicatie.

 

15.  Alle prijzen –behalve de Ruimtevlucht- dienen binnen twee maanden na bekendmaking door de winnaar te worden geïnd. Na deze periode kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de betreffende prijzen. Prijswinnaars zullen worden verzocht zich te identificeren en die data te verstrekken die (al dan niet op grond van de wet) nodig is voor de toekenning van de prijs. Tevens zal hen worden gevraagd een bevestiging van ontvangst van de prijs te tekenen.

 

16.  Wanneer niet winnende deelnemers de namen van de prijswinnaars willen weten, kunnen zij daartoe een schriftelijk verzoek indienen, voorzien van een aan zichzelf geadresseerde voldoende gefrankeerde enveloppe, gericht aan Philips Nederland B.V., Boschdijk 525, 5621 JG Eindhoven, ter attentie van Philips Consumer Lifestyle, afdeling Consumer Care. De namen van de winnaars zullen vervolgens met hen worden gedeeld.

 

17.  Philips is niet aansprakelijk voor enige vertraging of gebrekkige prestatie welke het gevolg is van enige omstandigheid die buiten haar macht ligt. Bewijs van indienen van een inzending is geen bewijs van aflevering of ontvangst.

 

18.  De inzending en enige rechten of verplichtingen welke deelnemers door of in verband met hun deelname aan deze wedstrijd en deze voorwaarden verkrijgen zijn persoonlijk en het is niet toegestaan deze over te dragen of anderszins te verhandelen.

 

19.  Nederlands recht is van toepassing op deze wedstrijd en deze voorwaarden. Wanneer u deelneemt aan deze wedstrijd verzoeken wij u daarbij zich te houden aan uw locale wetgeving. Deelname of inzendingen in strijd met de wet zijn ongeldig.

 

20.  In het geval van een mogelijk conflict, zal Philips daarin het definitieve oordeel hebben. Over het oordeel van Philips wordt niet gecorrespondeerd. U stemt in met de niet-exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechter in Amsterdam voor geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze wedstrijd.

 

21.  Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden ongeldig of niet uitvoerbaar worden verklaard, dan zal deze worden vervangen door een geldige, uitvoerbare bepaling waarvan de inhoud zo dicht mogelijk bij de ongeldige of niet uitvoerbare bepaling ligt. De overige bepalingen van de overeenkomst zullen onverminderd van toepassing blijven.

 

22.  Een exemplaar van deze voorwaarden zal gedurende de wedstrijd terug te vinden zijn op de Space Challenge Website, of kan worden opgevraagd bij Philips.

 

23. Philips heeft op ieder moment het recht de wedstrijd zonder voorafgaande aankondiging te veranderen of stop te zetten. Philips zal een dergelijke wijziging of stopzetting publiceren op de Space Challenge Website. Deelnemer stemt ermee in dat hij, in geval van een dergelijke wijziging of stopzetting afstand doet van alle rechten die hij mocht hebben in verband met deze wedstrijd en erkent dat hij geen beroep zal doen of verhaal zal hebben op Philips of haar agenten of sub contractanten.

 

24.  Philips, aan Philips gerelateerde bedrijven, agenten of sub contractanten van Philips, alsmede directeuren, bestuurders of andere werknemers van deze bedrijven, ook XCOR Aerospace Inc,. Aan haar gerelateerde bedrijven, inclusief XCOR Space Expedigions, haar agenten of sub contractanten, alsmede directeuren, bestuurders of andere werknemers van deze bedrijven,  zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of verlies, of gevolgschade of andere schade ongeacht waardoor deze is veroorzaakt welke door de deelnemer wordt geleden in verband met deze wedstrijd.

 

25.  Door inzending van uw deelname aan deze wedstrijd, stemt u ermee in dat het Philips en de aan haar gelieerde bedrijven wereldwijd vrijstaat uw bijdrage voor onbeperkte tijd te gebruiken in verband met de Space Challenge wedstrijd en haar marketing campagnes, zonder u daarvoor enige vergoeding schuldig te zijn.

 

Ruimtevlucht

In aanvulling op het voorgaande zullen de volgende voorwaarden van toepassing zijn op de Ruimtevlucht.

 

26.  De hoofdprijs van de wedstrijd is een vlucht met een ruimtevaartuig met raketaandrijving (“Ruimtevaartuig”) welke vliegt tot een hoogte van ongeveer 60 kilometer (hierna: “Ruimtevlucht”). De Ruimtevlucht zal worden uitgevoerd door een derde partij genaamd XCOR Aerospace Inc.

 

27.  De winnaar van de Ruimtevlucht ontvangt een recht op deelname aan een toekomstige Ruimtevlucht, welk recht afhankelijk is van verschillende variabelen waaronder de gezondheid van de deelnemer, het afronden van een training, het doorgang vinden van het ruimtevlucht programma door het bedrijf dat momenteel de Ruimtevluchten uitvoert, etc. De ruimte in het Ruimtevaartuig is beperkt, waardoor tevens een –nog nader vast te leggen- maximum lengte en gewicht op de deelnemer van toepassing zal zijn.

 

28.  U begrijpt en bent zich ervan bewust dat ruimtevaart toerisme een nieuwe industrie is en dat er risico’s verbonden zijn aan een Ruimtevlucht. U zult worden blootgesteld aan significante krachten en ongebruikelijke condities als gevolg van het vliegen in een Ruimtevaartuig, waarvan de volledige effecten niet precies bekend zijn.

 

29.  Door deel te nemen aan de wedstrijd accepteert u de voorwaarden en u begrijpt dat Philips geen garanties verstrekt van welke aard dan ook, tevens begrijpt u dat Philips uitsluitend tickets voor Ruimtevluchten koopt van een derde partij en dat de Ruimtevlucht wordt uitgevoerd door de derde partij XCOR Aerospace Inc.

 

30.  Wij wijzen u erop dat het Ruimtevaartuig in de Verenigde Staten door de overheid niet is gecertificeerd als veilig voor het vervoer van bemanning of ruimtevaart deelnemers. Dit komt doordat dit een nieuwe industrie is waarop nog geen regels van toepassing zijn.

 

31.  De plaats van lancering voor de Ruimtevlucht dient nog bevestigd te worden, maar vooralsnog wordt verwacht dat deze gelegen zal zijn in de Verenigde Staten of op Curaçao. Zodra de locatie bekend is zal deze worden gedeeld met de winnaar.

 

32.  De huidige verwachting is dat vanaf eind 2015 het Ruimtevaartuig dat de Ruimtevlucht zal uitvoeren gereed zal zijn voor het vervoeren van passagiers op commerciele Ruimtevluchten. Doordat het ruimtevlucht programma momenteel nog in ontwikkeling is, wordt deze datum mogelijk nog uitgesteld. De data waarop de Ruimtevluchten daadwerkelijk zullen plaatsvinden, en of ze ooit daadwerkelijk zullen plaatsvinden, kunnen niet worden gegarandeerd gezien de aard van deze nieuwe industrie.

 

33.  Wanneer er op 1 januari 2017 nog geen commerciële Ruimtevluchten met particuliere passagiers hebben plaatsgevonden, kan Philips –geheel ter eigen discretie- besluiten de Ruimtevlucht prijs om te zetten in een alternatieve prijs voor de winnaar van de Ruimtevlucht. Het is mogelijk dat de alternatieve prijs, eveneens ter discretie van Philips, een geringere waarde vertegenwoordigt dan de Ruimtevlucht.

 

34.  Voorafgaand aan deelname aan een Ruimtevlucht wordt van de winnaar het volgende gevraagd:

a) om met succes een ruimtevlucht training af te leggen;

b) om een medische test te ondergaan, met als resultaat “fit om te vliegen” en;

c) om een “astronauten overeenkomst” te tekenen met XCOR Aerospace Inc. of en ander bedrijf dat de Ruimtevlucht zal uitvoeren en een verklaring van “informed consent” (geinformeerde toestemming) te tekenen waarin de deelnemer bevestigt vrijwillig de risico’s verbonden aan commerciële ruimtevluchten te aanvaarden en afstand doet van enige wettelijke rechten. De “informed consent” verklaring bevestigt dat u zich bewust bent van de inherente gevaren verbonden aan commerciële ruimtevluchten en dat u begrijpt en erkent dat er geen civiele aansprakelijkheid bestaat voor letselschade, inclusief dood, emotionele schade en/of zaakschade geleden door een deelnemer aan ruimtevlucht activiteiten welke worden aangeboden door eeen ruimtevaart entiteit wanneer dat letsel of die schade voortvloeit uit de risico’s van de ruimtevlucht activiteit. Door het tekenen van de “informed consent” verklaring geeft u uw geïnformeerde toestemming om deel te nemen aan ruimtevlucht activiteiten na ontvangst van een beschrijving van de risico’s van ruimtevlucht activiteiten zoals vereist onder Amerikaans federaal recht onder 49 U.S.C. paragraaf 70105 en 14 C.F.R. paragraaf 460.45. De toestemming die u zal geven erkent dat de risico’s van ruimtevlucht activiteiten bestaan uit, maar niet beperkt zijn tot, risico’s van letselschade, inclusief dood, emotionele schade en/of zaakschade en dat u op uw eigen risico deelneemt aan de ruimtevlucht activiteiten. Voorafgaand aan enige ruimtevlucht, en voorafgaand aan het tekenen van uw astronauten overeenkomst, zult u in de gelegenheid worden gesteld met een advocaat te overleggen. De winnaar aanvaardt dat enige verklaring of overeenkomst die hij zal tekenen met XCOR Aerospace Inc. er een zal zijn tussen de winnaar en XCOR Aerospace Inc. en dat daaruit geen rechten jegens Philips kunnen worden ontleend (ook niet met betrekking tot vergoeding van geld of iets van dien aard).

 

35.  In het geval een winnaar van de Ruimtevlucht (a) niet in staat (b) niet bereid is om de onderdelen uit het vorige artikel te vervullen, of (c) door Philips op redelijke gronden wordt uitgesloten, zal de winnaar de mogelijheid om deel te nemen aan een Ruimtevlucht worden geweigerd. De winnaar kan de prijs niet aan een derde partij overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen directeur van Philips.

 

36.  De training en medische test voor de Ruimtevlucht zullen plaatsvinden op een door Philips aan te kondigen datum voorafgaand aan de datum waarop de Ruimtevlucht zal plaatsvinden, op een nader door Philips te bepalen locatie. Retourvluchten vanuit Nederland of België naar een vliegveld in de buurt van de training en Ruimtevlucht locaties alsmede transport van het huis van de winnaar in Nederland of België naar het betreffende vliegveld zijn bij de prijs inbegrepen. Accomodatie, eten en drinken op de Ruimtevlucht locaties zijn eveneens inbegrepen.

 

37.  De winnaar van de Ruimtevlucht is zelf verantwoordelijk voor het hebben van een geldig paspoort ten tijde van het reizen en voor alle reisgerelateerde vereisten en documenten zoals eventuele visa. Kosten welke hiermee verbonden zijn komen voor rekening van de winnaar.

 

38.  De winnaar van de Ruimtevlucht kan worden gevraagd deel te nemen aan publiciteitsactiviteiten welke uit deze wedstrijd voortkomen, inclusief (zonder daartoe beperkt te zijn) het filmen van de deelname aan de Ruimtevlucht en de verspreiding van dergelijke materialen in enig mediakanaal wereldwijd door Philips of een van de aan haar gelieerde bedrijven. Philips behoudt zich het recht voor, en de deelnemer aan de wedstrijd geeft Philips en alle aan haar gelieerde bedrijven het recht om alle beelden, filmmateriaal en andere materialen met betrekking tot de winnaar te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden op enige manier die door Philips en de aan haar gelieerde bedrijven geschikt geacht wordt, zonder verdere vergoeding aan de winnaar. 

 

Simulator Training Desdemona (“Desdemona Training”) en G Force Flight Aerobatic Training (“G-Force Flight”) 

In aanvulling op artikel 1 t/m 25 zullen de volgende voorwaarden van toepassing zijn op de Desdemona Training en de G-Force Flight:

 

39.  Philips zal enige verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen. Ook eventueel verschuldigde persoonlijke inkomstenbelasting verschuldigd door de winnaar van de Desdemona Training en de G-Force Flight zal door Philips worden gecompenseerd.

 

40.  Deelname aan de Desdemona Training en de G-Force Flight zijn afhankelijk van verschillende variabelen, zoals gezondheid van de deelnemer, het afleggen van een training, een aan het toestel verbonden maximum gewicht (Desdemona: 115 kg, G-Force 113 kg) en een maximum lengte (Desdemona: 205cm, G-Force 191cm). Winnaars zullen een medische test ondergaan, welke mede bepalend is voor de beslissing of deelname mogelijk is. Wanneer een winnaar van de tweede of derde prijs vanwege de genoemde beperkingen niet kan deelnemen, kan Philips de prijs vervangen door een andere prijs welke mogelijk een andere waarde heeft.

 

41.  U begrijpt en bent zich ervan bewust dat er risico’s verbonden zijn aan een Desdemona Training en een G-Force Flight. U zult worden blootgesteld aan significante krachten en ongebruikelijke condities, waarvan de volledige effecten niet precies bekend zijn. Door deel te nemen aan de wedstrijd accepteert u de voorwaarden en u begrijpt dat Philips geen garanties verstrekt van welke aard dan ook, tevens begrijpt u dat Philips uitsluitend tickets voor de Desdemona Training en G-Force Flight koopt en dat de vlucht of training wordt uitgevoerd door een derde partij.

 

42.  De winnaar van de Desdemona Training of G-Force Flight is zelf verantwoordelijk voor het hebben van een geldig paspoort ten tijde van het reizen en voor alle reisgerelateerde vereisten en documenten zoals eventuele visa. Kosten welke hiermee verbonden zijn komen voor rekening van de winnaar.

 

43.  De winnaar van de Desdemona Training of G-Force flight kan worden gevraagd deel te nemen aan publiciteitsactiviteiten welke uit deze wedstrijd voortkomen, inclusief (zonder daartoe beperkt te zijn) het filmen van de deelname aan de training of vlucht en de verspreiding van dergelijke materialen in enig mediakanaal wereldwijd door Philips of een van de aan haar gelieerde bedrijven. Philips behoudt zich het recht voor, en de deelnemer aan de wedstrijd geeft Philips en alle aan haar gelieerde bedrijven het recht om alle beelden, filmmateriaal en andere materialen met betrekking tot de winnaar te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden op enige manier die door Philips en de aan haar gelieerde bedrijven geschikt geacht wordt, zonder verdere vergoeding aan de winnaar.