1
Producten

Gebruiksvoorwaarden Voor De Philips Avent Slimme Babyfles-App

Bedankt dat u voor de Philips Avent slimme babyfles-app hebt gekozen.

 

Uw Philips Avent slimme babyfles-toepassing kan u relevante informatie over het gebruik van uw Philips Avent slimme babyfles bieden. De toepassing biedt u ook toegang tot andere functies (de "App").

 

De Philips Avent slimme babyfles (inclusief de ingebouwde software, inclusief de updates daarvan) en de app worden gezamenlijk aangeduid als de "Diensten".

 

Deze Algemene voorwaarden vormen een bindende juridische overeenkomst en door de Diensten te gebruiken, gaat u ermee akkoord u te houden aan deze Voorwaarden.

 

Om de Diensten die u door Philips Consumer Lifestyle B.V. Nederland ("Philips") worden aangeboden volledig te kunnen gebruiken, dient u:

 

  1. akkoord te gaan met de voorwaarden en bepalingen voor gebruik van de Diensten zoals hieronder beschreven (de 'Voorwaarden');
  2. te bevestigen dat de App een formeel communicatiekanaal van Philips naar u toe is, bijvoorbeeld met betrekking tot wijzigingen in de Diensten of de Voorwaarden voor deze Diensten ("Formele communicatie");
  3. de App te downloaden zoals aangegeven in de gebruikershandleiding;
  4. de Diensten te activeren door het Product aan te sluiten zoals aangegeven in de gebruikershandleiding.
  5. te erkennen dat de Diensten afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de infrastructuur/systeemvereisten en diensten van derden (zoals ISP, mobiele aanbieder, enzovoort), waarmee u of Philips een overeenkomst hebt/heeft.
     

Klantenservice: Als u vragen of opmerkingen hebt over de Producten, de Diensten of deze Voorwaarden, neem dan contact op met de Philips Klantenservice op telefoonnummer 0900 202 11 77 (Nederland, lokale tarieven van toepassing).

 

Overzicht

 

Op uw aankoop van een Product is de garantie van dat Product ('Garantie') van toepassing.  Deze Garantie is een aanvulling op deze Voorwaarden en doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten op garantie die u hebt als klant in het land waar u woont.

 

Opschorting, beëindiging en verbreking

 

Deze Voorwaarden blijven van kracht tijdens uw gebruik van de Diensten.

 

Philips kan op elk gewenst moment naar eigen goeddunken, met of zonder reden of melding (a) uw rechten voor toegang tot of gebruik van de Diensten opschorten of beëindigen , of (b) deze Voorwaarden ten opzichte van u met onmiddellijke ingang opzeggen. Na beëindiging bent u niet langer gemachtigd de Diensten te gebruiken of er toegang toe te krijgen.

 

Philips kan aanspraak op deze rechten maken in het geval dat (maar niet beperkt tot deze situatie) wij geloven dat u in strijd met deze Voorwaarden handelt of met het doel om u of ons te beschermen tegen identiteitsdiefstal of andere frauduleuze activiteiten.

 

Toegang en gebruik

 

Elke vorm van gebruik van of toegang tot de Diensten door personen onder de leeftijd van 16 jaar is ten strengste verboden en een schending van deze Voorwaarden.

 

Philips verleent u een niet-overdraagbaar, niet-exclusief recht (zonder het recht op sublicentie) om toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van de Diensten door het installeren en gebruiken van de App op (een) bepaald(e) mobiele appara(a)t(en) die in uw Account zijn geregistreerd (ongeacht of u of een andere persoon daarvan de eigenaar bent) en op basis van de Voorwaarden.

 

Automatische software-updates

 

Philips kan de Productsoftware voor de Diensten bijwerken en wijzigen, en kan dit op afstand doen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Updates of wijzigingen zijn onderhevig aan deze (of een nieuwere versie van de) Voorwaarden.

 

Bepaalde beperkingen

 

U stemt ermee in om (a) de Diensten niet te gebruiken in strijd met enig(e) wet, regelgeving of gerechtelijk bevel, of voor enig onwettig doel of misbruik; (b) de Diensten alleen te gebruiken zoals Philips ze heeft bedoeld; (c) de Diensten niet te gebruiken op een manier die schadelijk kan zijn voor Philips, diens dienstverleners of derden; (d) geen enkel deel van de Diensten te herpubliceren, te reproduceren, te distribueren, weer te geven, te posten of verzenden, en (e) u te zullen houden aan andere redelijke eisen of beperkingen die door Philips worden verzocht of opgelegd en die in meer detail in de App worden omschreven.

 

Open source

 

De App of de Philips Avent slimme babyfles kan softwarecomponenten, toepassingen, interfaces, API's en andere hulpmiddelen bevatten die als Open Source Software ("OSS") worden beschouwd en waarop OSS-licenties van toepassing zijn.  U kunt meer informatie over de Appsoftware vinden in het onderdeel 'Over'. Meer informatie vindt u in de gebruikershandleiding van uw Philips Avent slimme babyfles. U stemt ermee in om volledig aan alle voorwaarden en bepalingen te voldoen die van toepassing zijn op de inhoud of software die OSS bevat.

   

Elke broncode die moet worden aangeboden overeenkomstig de toepasselijke opensourcelicenties wordt op aanvraag geleverd. Neem in het Engels contact op met open.source@philips.com met de productidentificatie om broncode of andere informatie op te vragen.

 

Kosten en upgrades tegen betaling

 

Toegang tot de Diensten wordt u gratis aangeboden door Philips. Philips kan voor aanvullende Diensten ("Upgrades tegen betaling") een vergoeding vragen. Philips zal u ervan op de hoogte stellen wanneer een Dienst in de toekomst tegen een vergoeding wordt aangeboden. In dat geval kunt u er ofwel voor kiezen uw gebruik van de aangeboden Diensten gratis voort te zetten, indien van toepassing, ofwel de Upgrade tegen betaling te kiezen tegen de vereiste vergoeding ofwel uw gebruik van de Diensten te beëindigen.

 

Derden en kosten in rekening gebracht door derden

 

Het is mogelijk dat u tijdens het gebruik van de Diensten ook een dienst gebruikt, software downloadt of goederen aanschaft die door een derde partij worden verstrekt. Dergelijke diensten en producten van derden kunnen hun eigen toepasselijke regels en beperkingen hebben, afzonderlijk van deze Voorwaarden, en u dient zich aan deze regels en beperkingen te houden met betrekking tot de derde partij.

U erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten die in rekening worden gebracht door derden, zoals uw ISP of mobiele aanbieder. Deze zullen u specifieke vereisten verstrekken om gebruik te kunnen maken van de Diensten.

 

Eigendom en intellectueel eigendom

 

Philips bezit alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, handelsrechten, patenten, industriële-vormgevingsrechten, databaserechten en handelsgeheimen voor alle materialen en inhoud van en op de Diensten. Het reproduceren, wijzigen, maken van afgeleide producten, weergeven, van een kader voorzien, uitvoeren, publiceren, distribueren, verspreiden, verzenden, uitzenden of in roulatie brengen voor/aan derden (inclusief het weergeven of distribueren van het materiaal met behulp van een website van derden) van dit materiaal of deze inhoud is u niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Philips. U mag de Diensten alleen gebruiken voor hun beoogde doel. Philips behoudt zich verder alle rechten voor die niet uitdrukkelijk worden vermeld in deze Voorwaarden.

 

Indien u een opmerking, suggestie of ander materiaal ("Feedback") opstuurt naar Philips met betrekking tot de Diensten (met uitzondering van onwettige inhoud), wordt deze Feedback eigendom van Philips. U erkent dat wij het recht hebben dergelijke Feedback op elke gewenste manier en zonder beperking te gebruiken en te implementeren, zonder enige verplichting tot vertrouwelijkheid, toekenning of compensatie jegens u, of verleent Philips een licentie de Feedback te gebruiken zonder beperkingen voor zover het voorgaande ineffectief wordt geacht.

 

Uitsluiting van garantie

 

Ons doel is u te voorzien van een geweldige ervaring met onze diensten. BEDENK WEL DAT WIJ DE DIENSTEN ALLEEN AAN U KUNNEN VERLENEN "AS IS" (ZOALS ZE ZIJN) EN "AS AVAILABLE" (ZOALS BESCHIKBAAR). U KUNT NIET REKENEN OP DE TIJDIGHEID OF RESULTATEN DIE U UIT DE DIENSTEN KUNT VERKRIJGEN. Dat komt onder meer door het feit dat de beschikbaarheid van de Diensten mede afhankelijk is van externe omstandigheden, zoals uw computer, mobiele apparaat, de bekabeling in uw huis, Wi-Fi-netwerk, uw internetprovider en mobiele aanbieder, die buiten de invloed van Philips vallen. Philips kan met betrekking tot de Diensten dan ook geen garanties bieden wat betreft de beschikbaarheid, uptime, nauwkeurigheid van resultaten, nauwkeurigheid van gegevens, opslag van gegevens, toegankelijkheid in alle landen, betrouwbaarheid van alle resulterende meldingen, enige specifieke besparingen of andere financiële voordelen.

 

Aansprakelijkheidsbeperking

 

Hoeveel vertrouwen wij ook hebben in onze Diensten, er bestaat altijd de mogelijkheid dat dingen niet naar behoren functioneren. In het betreurenswaardige geval dat de Diensten niet werken of er inhoud verloren gaat, bieden wij u onze oprechte verontschuldigingen aan. Wij begrijpen dat dit vervelend en lastig is. Helaas kunnen wij, voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht, geen aansprakelijkheid accepteren voor enige schade die voortvloeit uit uw gebruik van de Diensten. IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ AANSPRAKELIJK VOOR BEDRAGEN DIE DE BETAALDE KOSTEN MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN OVERSCHRIJDEN.

 

Officiële communicatie

 

We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. Als wij dit doen, zullen wij dit middels Formele communicatie doen. Als wij een ingrijpende wijziging in de belangrijke punten van deze Voorwaarden aanbrengen (substantiële wijziging), wijzen wij u mogelijk via een meer opvallende manier op die wijzigingen. Zo kunnen wij de nieuwe of herziene onderdelen in deze Voorwaarden bijvoorbeeld tijdelijk markeren, tijdelijk een opvallende melding op de Website en/of de registratie- of inlogpagina plaatsen, of tijdelijk het woord "Bijgewerkt" toevoegen aan de titel van deze Voorwaarden en/of aan hypertext-links die naar deze Voorwaarden wijzen. In sommige gevallen sturen we u ook een e-mail of ander communicatiebericht om u op de hoogte te brengen van de wijzigingen en eventuele keuzes die u hebt of acties die u kunt ondernemen voordat ze van kracht worden. Als u na dergelijke waarschuwingen of meldingen geen actie onderneemt of de Diensten blijft gebruiken, of als u akkoord gaat met wijzigingen waarvoor wij uw voorafgaande instemming nodig hebben, geeft u ons daarmee te kennen dat u die wijzigingen accepteert.

 

Toepasselijk recht

 

Voor zover wettelijk is toegestaan, is op deze gebruiksvoorwaarden het Nederlands recht van toepassing, zonder inachtneming van diens collisiebepalingen.

 

Uw wettelijke rechten volgens de bescherming van consumenten in uw land van verblijf blijven bij deze rechtskeuze onverminderd van kracht.

 

De partijen komen hierbij overeen dat het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken niet van toepassing is op deze Voorwaarden.

 

Ten slotte:

 

U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land waarvoor door de regering van de VS een embargo is ingesteld vanwege "terrorisme-ondersteunende activiteiten”; en (ii) dat u niet wordt vermeld op enige lijst van de regering van de VS met verboden of beperkte partijen. Ook geeft u de store waar u de mobiele App hebt gekocht onherroepelijk het recht (waarvan wordt aangenomen dat dit recht is geaccepteerd) om als andere begunstigde toe te zien op de naleving van deze voorwaarden.

 

U gaat ermee akkoord de Diensten, het Product, de Productsoftware, de App en/of de Appsoftware niet zonder exportvergunning of geldige ontheffing direct of indirect te exporteren of opnieuw te exporteren naar landen waarvoor de Export Administration Act (wet op de exportadministratie) van de Verenigde Staten of andere wet- of regelgeving van de Verenigde Staten een dergelijke vergunning of ontheffing vereist.