Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden voor de Philips HealthSuite health App (in de handel verkrijgbare versie)
 

Deze applicatie (de 'App') wordt je aangeboden door Philips Consumer Lifestyle B.V. (gevestigd Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam, Nederland) ('Philips').
 

Als je deze App downloadt en gebruikt, ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

 


Wat je met deze App kunt doen

Met deze App kun je je eigen levensstijl bijhouden.

 

Met deze App kun je de gegevens van jouw Philips persoonlijke meetapparaten (Philips gezondheidsband, health watch, personenweegschaal met lichaamsanalyse, bloeddrukmeter en oorthermometer) naar ons verzenden, waarop wij ze vervolgens gebruiken om je te coachen en te motiveren, en je te voorzien van publiekelijk beschikbare informatie voor het verbeteren van je levensstijl.
 

De gegevens die worden verzonden vanaf de aangesloten Philips persoonlijke meetapparaten stellen je in staat je eigen levensstijl bij te houden en eigen persoonlijke doelen te stellen voor een actievere en verbeterde levensstijl.
 

De App geeft je ook toegang tot andere functies, zoals een dagboek voor het bijhouden van je voedsel- en calorie-inname, je gewicht en je bloeddruk. Ook helpt de App je bij het bereiken van je persoonlijke doel.
 

Als je ervoor kiest deze App niet te downloaden en gebruiken, kun je niet alle functies van je Philips persoonlijke meetapparaten gebruiken.
 

Wij vinden het fantastisch dat je deze App gaat gebruiken. Er is een aantal regels en beperkingen waarmee je rekening moet houden. We raden je daarom aan om verder te lezen.

 


Voorzorgsmaatregelen

JE BEGRIJPT EN BENT HET ERMEE EENS DAT PHILIPS GEEN MEDISCHE ZORGVERLENINGSINSTELLING IS EN DAT DEZE APP NIET IS BEDOELD VOOR HET DIAGNOSTICEREN, ONDERZOEKEN, BEHANDELEN OF MANAGEN VAN MEDISCHE CONDITIES VAN WELKE AARD DAN OOK. DE APP IS ENKEL EEN INFORMATIEHULPMIDDEL EN IS GEEN VERVANGING VOOR EEN PROFESSIONELE BEOORDELING DOOR EEN MEDISCHE ZORGVERLENER.
 

De additionele functionaliteit van de aangesloten Philips-apparaten die door deze App beschikbaar wordt gemaakt, is niet voor iedereen geschikt. Zwangere vrouwen, kinderen jonger dan 18 jaar, mensen met diabetes type 1, mensen met slaapstoornissen of andere contra-indicaties zoals vermeld in de (veiligheids)voorschriften van de betreffende Philips persoonlijke meetapparaten, moeten deze App niet gebruiken.
 

We raden je aan om altijd een arts te raadplegen bij vragen over je medische gesteldheid en je voornemen om (meer aan) lichamelijke oefening te gaan doen.

 


Een account aanmaken

Om de functies van deze App en de daaraan gekoppelde Philips-apparaten volledig te kunnen benutten, moet je eerst een profiel aanmaken. Ook moet je deze gebruiksvoorwaarden expliciet accepteren.

 


Wat niet is toegestaan

Wanneer je deze App gebruikt zal je niet:

 

 • de App of een deel daarvan voor commerciële of onwettige doeleinden gebruiken noch reproduceren, dupliceren of kopiëren;
 • gebruik maken van ongeautoriseerde toegang en afzien van manipulatie, beschadiging of onderbreking van:
      - enig onderdeel van de app;
      - apparatuur of het netwerk waarop de App is opgeslagen;
      - alle software die wordt gebruikt om de App te kunnen laten functioneren; of
      - apparatuur of het netwerk of de software die/dat eigendom is van een derde partij of die/dat door een derde partij wordt gebruikt.
 • enig materiaal van de App gebruiken of kopiëren, waaronder begrepen het kopiëren naar andere websites of naar andere mobiele applicaties; of
 • onderdelen van de App inbouwen in je eigen website of mobiele applicatie, of in die van een andere partij.
 • een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie vrijgeven aan een derde partij, voor zover die informatie aan je is verstrekt als onderdeel van de veiligheidsprocedures van Philips. Als je hieraan niet voldoet, behoudt Philips zich het recht voor om op elk gewenst tijdstip elke gebruikersidentificatiecode, elk wachtwoord of andere informatie ongeldig te maken.

 

 

Licentie

Philips verleent je een niet-overdraagbaar, niet-exclusief recht (zonder het recht op het verstrekken van een sublicentie) om de App uitsluitend te installeren en gebruiken op mobiele apparaten (bijvoorbeeld een iPhone of een Android-smartphone) met als enige doel de functionaliteit van de Philips apparaten te ondersteunen of uit te breiden. Je recht op het gebruik van deze App omvat niet het recht of de licentie om afgeleid werk van de software te gebruiken, distribueren of maken, op een wijze waardoor de software zou vallen onder de voorwaarden van een licentie die direct of indirect (1) verplichtingen voor Philips creëren of veronderstellen met betrekking tot de software of daarvan afgeleid werk; of (2) aan derde partijen rechten of ontheffingen verlenen of veronderstellen onder intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten met betrekking tot de software of daarvan afgeleid werk.

 


Intellectuele eigendomsrechten in de app

Philips is de eigenaar van de auteursrechten, handelsmerken, servicemerken en design rechten van alle materialen en inhoud die op en vanaf de App worden weergegeven. Het reproduceren, wijzigen, afgeleid werk maken van, weergeven, inbouwen, uitvoeren, publiceren, distribueren, verspreiden, overbrengen, uitzenden of in circulatie brengen van dergelijke materialen aan een derde partij (waaronder het weergeven op of distribueren van de materialen via een website van een derde partij) is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Philips, behalve als het gaat om het gebruik maken van die materialen voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Als je een opmerking of suggestie of enig ander materiaal (uitgezonderd alle onwettige inhoud) indient bij Philips met betrekking tot de App ('feedback'), draag je op dat moment alle eigenaarsrechten op dergelijke feedback toe aan Philips, en ga je ermee akkoord dat Philips het recht heeft om dergelijke feedback te gebruiken en te implementeren, op elke door Philips gewenste wijze en zonder beperking en zonder verplichting tot vertrouwelijkheid, toeschrijving aan jou of compensatie voor jou; of je geeft Philips de licentie om dergelijke feedback zonder beperkingen te gebruiken voorzover overdracht van eigenaarsrechten op basis van deze voorwaarden ongeldig mocht worden geacht

 


Geen garantie

Deze App wordt in de huidige staat geleverd. Elk gebruik van de App is voor eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid. Voor zover wettelijk is toegestaan, wijst Philips alle garanties af van welke aard dan ook ; uitdrukkelijke dan wel impliciete garanties, geïmpliceerde garanties op verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, geïmpliceerde garanties van geen schending van rechtent van derden. Philips biedt geen garantie dat de functies van de App tegemoetkomen aan eventuele vereisten of behoeften die je hebt, dat de App zonder fouten of storingen functioneert of dat eventuele defecten of fouten in de App zullen worden gecorrigeerd, of dat de App compatibel is met een bepaald platform.

 


Garantie op de aangesloten Philips apparaten

Het gebruik van de persoonlijke meet apparaten van Philips valt onder de garantie en de gebruiksinstructies die met deze apparaten zijn meegeleverd.

 


Dwingendrechtelijke garantie

Deze gebruiksvoorwaarden verhinderen geen mogelijke dwingend rechtelijk recht op garantie die je als consument hebt onder de wet van het land waar je woonachtig bent.

 

 

Automatische software-updates

Philips mag de App updaten of wijzigen om deze beter te laten functioneren, en mag dit doen zonder je daarvan op de hoogte te stellen. Indien noodzakelijk hebben we het recht om toegang tot de App op te schorten of de App voor onbepaalde tijd buiten werking te stellen. Updates of wijzigingen kunnen onderhevig zijn aan bijgewerkte gebruiksvoorwaarden. Als je niet met dergelijke updates akkoord gaat, is het enige alternatief de App niet meer te gebruiken.

 


Diensten van derde partijen

Onder het gebruik van de App valt niet de levering van een mobiel apparaat of andere apparaten die nodig zijn om de App te kunnen gebruiken. Om de App te kunnen gebruiken, heb je een internetverbinding en de juiste telecommunicatieverbindingen nodig. We dragen geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor telefoonkosten of andere kosten die je eventueel maakt of die door derde partijen aan je worden doorberekend in verband met het gebruik van deze App. Het is mogelijk dat als je de App gebruikt je ook een dienst gebruikt, software downloadt of producten of diensten koopt die door een derde partij worden geleverd. Voor deze producten en diensten van derde partijen kunnen eigen regels en beperkingen gelden die los staan van deze gebruiksvoorwaarden, en je moet je ook aan die regels en beperkingen van die derde partijen houden.

 


Websites en apps van derde partijen

De App verstrekt mogelijk koppelingen of verwijzingen naar websites en Apps die door derde partijen worden beheerd. Philips controleert dergelijke websites niet en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, functionaliteit of werkwijzen van dergelijke websites. Als je (via deze app) naar dergelijke websites van derde partijen gaat, dan doe je dat op eigen risico. We raden je aan om de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid van dergelijke websites van derde partijen goed te lezen. Je stemt hierbij in dat Philips niet aansprakelijk is voor eventuele schade of verlies van enigerlei soort, als gevolg van je gebruik van een website van een derde partij.

 


Open source-software

De App kan onderdelen bevatten die vallen onder de voorwaarden van open source software. Je kunt deze open source-software downloaden en gebruiken onder de voorwaarden die in de respectievelijke licentievoorwaarden worden vermeld.

 


Privacy

Philips hecht groot belang aan je privacy. Persoonlijke gegevens die via de App worden verzameld, worden gebruikt zoals beschreven in de privacyverklaring. Lees de privacyverklaring goed.

 

 

Gejailbreakte/rooted apparaten

Philips raadt af je mobiele apparaat te jailbreaken of rooten. Het jailbreaken (iPhone) en rooten (Android-apparaten) van mobiele telefoons betekent dat deze buiten de standaardconfiguratie worden gebruikt, waardoor de verkoper geen garantie kan geven of ondersteuning kan garanderen. Dergelijke apparaten kennen, zonder toestemming van mobiele telefoonproviders en de telefoonfabrikant, niet dezelfde limieten die voor normaal gebruik zijn gesteld. Jailbraiken of rooten kan de functionaliteit van apps beïnvloeden, de beveiliging van je toestel verzwakken, en je mogelijk blootstellen aan andere risico's.

 

 

Aansprakelijkheid

Voor zover maximaal is toegestaan onder toepasselijk recht, sluit Philips aansprakelijkheid uit voor eventuele schade die wordt geleden als resultaat van het gebruik van de app. In geen enkel geval aanvaarden Philips, of eigenaars, licentiegevers, auteurs of andere derden die hebben bijgedragen aan de App aansprakelijk voor eventueel geleden directe of indirecte schade en/of gevolgschade (zoals onder andere: de aankoop van vervangende producten of diensten; verlies van gegevens of gebruiksmogelijkheden; onderbreking van bedrijfsactiviteiten), of gederfde winst, hoe dan ook veroorzaakt en ongeacht de rechtsgrond van deze schade, hetzij contractueel of uit onrechtmatige daad, zelfs als voor de mogelijkheid op een dergelijke schade voortvloeiend uit het gebruik van deze App is gewaarschuwd. De totale aansprakelijkheid van Philips met betrekking tot zijn verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden of anderszins in relatie tot deze App zal nooit meer bedragen dan 100 (honderd) euro. In sommige jurisdicties is de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor gevolgschade of schade niet toegestaan, in welk geval de voornoemde beperking mogelijk niet op jou van toepassing is. Als de beperking van aansprakelijkheid uitgesloten is of beperkt wordt onder toepasselijk recht, zal Philips gerechtigd blijven, voor zover mogelijk, zich te beroepen op de beperking van haar aansprakelijkheid onder deze voorwaarden en het toepasselijk recht.
 

JE VRIJWAART PHILIPS EN AAN PHILIPS GELIEERDE ONDERNEMINGEN VOLLEDIG EN STELT PHILIPS EN AAN PHILIPS GELIEERDE ONDERNEMINGEN VOLLEDIG SCHADELOOS TEGEN ALLE EVENTUELE SCHADE(S), KOSTEN EN/OF AANSPRAKELIJKHEID WELKE VERBAND HOUDEN MET, OF VOORTVLOEIEN UIT, HET GEBRUIK VAN DEZE APP OM MEDISCHE DIAGNOSE TE STELLEN OF ERMEE EEN MEDISCHE BEHANDELING UIT TE VOEREN. JE STEMT ERMEE IN DAT JE OP VRIJWILLIGE BASIS EN VOOR EIGEN REKENING EN RISICO DEELNEEMT AAN ALLE ACTIVITEITEN WAARVAN JE VIA DEZE APP KENNIS HEBT GENOMEN.

 


Toepasselijk recht

Deze voorwaarden zullen worden uitgelegd, geïnterpreteerd en zijn onderworpen aan het recht van het land waar je woonachtig bent.

 


Vernietigbaarheid

Indien een of meerdere van de bepalingen van deze voorwaarden onder toepasselijk recht als ongeldig, vernietigbaar of onuitvoerbaar worden aangemerkt, dan zal de betreffende voorwaarde(n) onder het desbetreffende recht als niet van toepassing worden aangemerkt, terwijl de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden volledig van kracht, rechtsgeldig en afdwingbaar zullen blijven.

 


Antiboycot wetgeving van de VS

Je verklaart en garandeert dat (i) je niet gevestigd bent in een land waar een embargo van de Amerikaanse regering geldt, of dat door de regering van de V.S. is aangewezen als land dat het terrorisme ondersteunt; en (ii) dat je niet voorkomt op enige door de Amerikaanse overheid opgestelde lijst van verboden of aan beperkingen onderworpen partijen. Ook verleen je de online winkel van waaruit je deze App hebt gedownload onherroepelijk het recht om de uitvoering van deze verklaring en garantie ten opzichte van jou af te dwingen in de hoedanigheid van begunstigde derde partij.

 


Eén enkel aanspreekpunt

Je wordt verzocht contact op te nemen met Philips via www.philips.com/healthprograms voor vragen, ondersteuning, claims gebaseerd op productaansprakelijkheid en eventuele intellectuele eigendom rechten van derde partijen in deze app, vragen over deze gebruiksvoorwaarden en de Philips persoonlijke meetapparaten die gegevens naar deze App kunnen verzenden. Geen derde partij is verantwoordelijk voor de App of de inhoud ervan.
 

Veel plezier met deze App!

 

Laatste wijzigingen:

12 juni 2017