Drie cruciale ingrediënten om in opkomende economieën te zorgen voor goede gezondheid en welzijn voor iedereen

Ronald de Jong

20-01-2016 Ronald de Jong 
Het leven van mensen verbeteren

Ieder van ons – inclusief het bedrijfsleven – maakt deel uit van de maatschappij, en heeft een plicht om bij te dragen aan een betere wereld. Daarom hebben we onszelf bij Philips tot doel gesteld om in 2025 jaarlijks het leven van drie miljard mensen te verbeteren en de wereld gezonder en duurzamer te maken door middel van zinvolle innovaties. In dat kader hebben we de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals=SDG) van de VN opgepakt en nemen we onze verantwoordelijkheid om deze te helpen realiseren. Eén van de doelstellingen waar we met name gepassioneerd over zijn is SDG 3 ‘gezonde levens waarborgen en welzijn promoten voor iedereen op elke leeftijd’. Dat is zelfs in ontwikkelde economieën al een uitdaging, laat staan in opkomende economieën waarin toegang tot betaalbare, hoogwaardige zorg niet vanzelfsprekend is.

Hoewel de zorgverlening in veel opkomende economieën aan het verbeteren is, zijn wij ervan overtuigd dat zorgstelsels radicaal moeten worden hervormd om het doel van rechtvaardige toegang voor iedereen te realiseren. Vanwege de complexiteit van zorgstelsels is het van belang dat partijen samenwerken, en dat alle hervormingen zijn gebaseerd op innovatie in het gehele gezondheidscontinuüm. We zijn erachter gekomen dat er drie cruciale ingrediënten zijn om ervoor te zorgen dat dit doel in de praktijk kan worden gebracht: 1) het implementeren van nieuwe bedrijfsmodellen op basis van gedeelde waarden; 2) het ontwikkelen van nieuwe en duurzame financieringsmechanismen voor de gezondheidszorg; en 3) het investeren op lokaal niveau in lokale innovaties.

kenia nl new

Nieuwe bedrijfsmodellen in de gezondheidszorg vereist creatief denken

Er liggen uitgelezen kansen om zakelijke doelstellingen en maatschappelijke uitdagingen met elkaar te verenigen, en om commerciële oplossingen te ontwikkelen die zowel financieel aantrekkelijk zijn als een blijvende impact op de maatschappij zullen hebben. Het bewerkstelligen van een gezond leven voor iedereen is bijvoorbeeld een enorme uitdaging die wereldwijd moet worden aangepakt, maar het is niet onmogelijk. Het versterken van de gezondheidszorg moet beginnen met primaire zorg voor mensen in afzonderlijke gemeenschappen. Het creëren van nieuwe manieren om zorg te verlenen waar dat nodig is, zal leiden tot sterkere en weerbaardere gemeenschappen, en zal de gezondheidszorg op het juiste moment toegankelijker en betaalbaarder maken. Ook zal hierdoor de druk op acute en spoedeisende zorg afnemen – een voortdurende uitdaging binnen alle zorgstelsels. Het bemoedigt ons hier de eerste voorbeelden van te zien, omdat dit toont hoe de zorgstelsels van de toekomst er uit zouden kunnen zien.

 

In 2014 opende Philips zijn eerste Community Life Center (CLC) in Kenia, een land met één van de hoogste moedersterftecijfers in de wereld[1]. Lokale belanghebbende (met name mensen in gemeenschappen), zorgverleners, de lokale en nationale overheden en ontwikkelings- organisaties waren bij het hele opbouwproces betrokken om zoveel mogelijk eigenaarschap in de gemeenschap te bevorderen. Door ruimte te verhuren voor commerciële activiteiten, worden inkomsten gegenereerd, wat bijdraagt aan de financiële stabiliteit van het centrum. We kunnen constateren dat in minder dan een jaar tijd maandelijks zo’n 4.000 mensen naar het centrum komen voor zorg, terwijl dat voorheen 1.000 mensen per maand waren. Het betreft veelal zwangere vrouwen en kinderen.

 

[1] Kenya Demographic & Health Survey [KDHS] 2014, maart 2015

 

We blijven de effectiviteit en het functioneren van het centrum in de gemeenschap bijhouden. Waar nodig verbeteren we de gang van zaken om te begrijpen hoe wij en onze partners deze oplossing naar andere gemeenschappen kunnen uitbreiden, en hoe we kleinschalige primaire zorg op lokaal niveau kunnen versterken als belangrijke pijler van duurzame zorgstelsels.

Engelstalige artikel op World Economic Forum

Innovatieve financiering voor de gezondheidszorg

In landen als Kenia zijn enorme investeringen nodig om het soort radicale hervorming te realiseren waarmee de huidige gezondheidszorg in één keer wordt ingeruild voor een zorgstelsel van de toekomst. Daarbij moet worden gekeken naar de zorgvraag, moet de economische waarde van gezondheid voor iedereen worden meegenomen, en moet de zorg betaalbaarder worden. Dergelijke enorme investeringen vereisen een nieuwe benadering van financiering. Het is van groot belang dat we ook in de particuliere sector voor een benadering op maat kiezen en onze oplossingen afstemmen op de diverse uitdagingen waarmee gemeenschappen te maken hebben – of dat nu is door middel van publiek-private samenwerkingsprojecten, financiering op basis van resultaten of prestaties, innovatieve systemen om risico’s te herverdelen, of gezondheidsprogramma’s voor mensen voor wie toegang tot zorg minder of niet toegankelijk is.

 

Als aanbieder van innovatieve zorgoplossingen willen we nauwer samenwerken met overheden, donoren en financierders om erachter te komen hoe wij het best hoogwaardige diensten kunnen aanbieden aan de mensen die het nodig hebben. We moeten doorgaan met het onderzoeken hoe we overheden en lokale ontwikkelingsorganisaties kunnen ondersteunen om bedrijfsmodellen te ontwikkelen op basis van gedeelde waarden die ontwikkelings- budgetten van donoren optimaal benutten en die beschikbare publieke en private middelen combineren om de zorgverlening te verbeteren. Wanneer we denken aan gemengde financieringsscenario’s, is het van belang dat we altijd volledig transparant opereren en verantwoording afleggen met in gedachten het einddoel: het leveren van betere gezondheidszorg.

kenia nl new

Investeren op lokaal niveau in lokale innovaties biedt de samenleving talloze voordelen

De netwerk- en mobiele technologieën die tegenwoordig beschikbaar zijn, stellen de hele gezondheidszorg in staat om een sprong vooruit te maken en miljoenen nieuwe mensen toegang tot zorg te bieden. Bovendien heeft investeren op lokaal niveau in lokale innovaties het bijkomende voordeel dat tegelijkertijd de lokale economie wordt gestimuleerd en lokaal talent zich kan ontwikkelen. Het is belangrijk dat overheden de basis leggen om lokale innovators te ondersteunen en zorgen voor een marktplatform waarin de beste innovaties op grotere schaal kunnen worden ingevoerd.

 

Philips ondersteunt lokale innovators en laboratoria in Kenia en India, en test in nog veel meer landen ‘proof-of-concept’-innovaties om de voordelen van lokale innovaties op lokaal niveau te verstevigen en te bestendigen. Samen met universiteiten en ondernemers en in samenwerking met overheden en ontwikkelingsorganisaties zijn we in Indonesië bezig met de ontwikkeling van telezorg-oplossingen op smartphones voor verloskundigen, zodat ze zwangere vrouwen die een bepaald risico lopen in de gaten kunnen houden. Ook werken we in India en Afrika aan de schaalvergroting van technologie waarmee longontsteking bij kinderen kan worden opgespoord, en werken we met UNICEF aan schaalvergroting voor innovaties om kinderen en vrouwen in Afrika te helpen.

 

We moeten het samen doen

We realiseren ons dat samenwerkingsverbanden essentieel zijn om de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in de praktijk te brengen. De private sector is daarbij aanjager, omdat dit niet alleen goed is voor mensen en voor onze planeet, maar ook omdat het zakelijke kansen biedt. We doen dit niet uit filantropie – we doen dit omdat het innoveren van het bedrijfsmodel voor de gezondheidszorg tot een meerwaarde voor iedereen zal leiden. Alleen dan zal radicale hervorming mogelijk worden. De duurzame ontwikkelingsdoelen bieden een duidelijk kompas: een gedeelde agenda om het leven van mensen over de hele wereld te verbeteren die uitgaat van waar mensen behoefte aan hebben. Door middel van zinvolle innovaties en innovatieve manieren om zorgdiensten te leveren, te financieren en vorm te geven, kunnen we dit tot een succes maken, zodat we de wereld een stukje gezonder en duurzamer kunnen maken.

 

Lees hier over het terugdringen van kindersterfte in Uganda.

Ronald de Jong

Ronald de Jong

Binnen Philips is Ronald de Jong Executive Vice President, Chief Market Leader en lid van de Executive Committee

Ronald de Jong started his career at Philips in 1990 and held various key management positions of increasing seniority in marketing, sales, service, operations, supply chain and general management.

 

Volg Ronald via:

LinkedIn

Gerelateerde artikelen

UNICEF en Philips: samenwerken aan Duurzame Ontwikkelings-doelen

UNICEF en Philips: samenwerken aan Duurzame Ontwikkelings-doelen

Innovatie: De drijvende kracht achter de veranderende gezondheidsketen

Innovatie: De drijvende kracht achter de veranderende gezondheidsketen

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.