Art of Wellbeing workshop

mrt 14, 2023

Iedereen is creatief, maar er is maar één Vermeer

Gemiddelde leestijd: 2-4 minuten

Blauwe flessendoppen, goudkleurige kralen en oranje stukjes stof. Op een grote tafel in het paviljoen op de campus in Best liggen veel verschillende kleine spulletjes, geordend in het kleurenpalet van Vermeer. Philips-collega’s mochten tijdens diverse ‘the art of well-being’-workshops hun creativiteit de vrije loop laten gaan. De grote vraag was daarbij: in hoeverre heeft kunst een positief effect op je stemming?

Het is tijdens de interne workshop ‘the art of wellbeing’ de bedoeling om een eigen kunstwerk te maken in de geest van Johannes Vermeer. Deze workshop is onderdeel van The Big Picture, een samenwerking tussen Philips en het Rijksmuseum voor de expositie rondom Vermeer. De workshop werd gegeven aan Philips-collega’s in Amsterdam en Best, maar ook aan patiënten van het Catharina Ziekenhuis, het Prinses Maxima Centrum en geïnteresseerde voorbijgangers op het Museumplein in Amsterdam. 

workshop Art of Wellbeing

Positieve invloed

De workshop zelf bestaat uit twee delen. In het eerste gedeelte beschildert iedere deelnemer een paneel, inclusief hun naam. De afzonderlijke panelen van 192 aspirant kunstenaars vormen uiteindelijk samen ook weer een bijzonder kunstproject. Dit kunstwerk werd recentelijk onthuld in het Rijksmuseum en zal daarna te zien zijn in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Het is voor de deelnemers natuurlijk leuk te weten dat hun werk in het Rijksmuseum te zien was.

Jezelf beter voelen

In het tweede gedeelte van de workshop mogen deelnemers zelf aan de slag met hun creatieve kant, onder begeleiding van pedagoog Natalie van Gelder en haar team. De opdracht is simpel en relatief breed; laat je inspireren door Vermeer en maak iets. Het maakt daarbij niet uit wat je maakt of hoe het eruit ziet. “Het draait niet om het eindresultaat, maar het draait om het proces”, legt Natalie uit.

Aan het begin van de workshop vertelt ze in een presentatie wat voor positieve invloed kunst op mensen heeft. “Je voelt jezelf beter in het dagelijkse leven en kunst helpt ook bij het beter of sneller herstellen bij ziekte.”

Een andere stijl

En dan is het aan de deelnemers zelf om de handen uit de mouwen te steken. Wat moet Vermeer over jou weten om jou te kunnen portretteren? Dat is de vraag die deelnemers wordt gesteld, terwijl iedereen een leeg canvas voor zich krijgt. De een schiet uit de startblokken en loopt naar de tafel met knutselspullen, de ander laat het even op zich inwerken en denkt rustig na over het toekomstige kunstwerk.

workshop Art of Wellbeing

Iedereen heeft een eigen aanpak om tot een creatie te komen. Ook is bij iedereen een andere stijl zichtbaar tijdens het creatieve proces: de een knipt en plakt er lustig op los met de beschikbare materialen, de ander uit zich meer in kleurgebruik. Natalie: “Waar we met deze workshop ook zijn, we zien overal unieke creaties, omdat jezelf uiten met kunst heel persoonlijk is.”

Opperste concentratie

Wat bij iedereen wel hetzelfde is, is de concentratie. Iedere deelnemer zit in zijn of haar eigen wereldje tijdens het maken van het kunstwerk. Op de achtergrond speelt een rustig muziekje, de begeleidsters lopen rond en delen overal complimenten uit, maar de deelnemers zelf zijn vaak veel te druk om zelf te praten én te knutselen. De tijd lijkt voor de meesten ook vooruit te vliegen, want ze zijn verrast wanneer het einde van de sessie is bereikt. Ze vinden het zelfs jammer dat het over is en hadden nog graag even doorgewild.

Een nieuwe Vermeer?

Dat is natuurlijk een goed teken en ligt precies in de lijn van de bedoeling van deze workshop. Volgens de theorie heeft bezig zijn met kunst een positief effect en dat blijkt ook uit deze workshop. De deelnemers vonden het leuk om mee te werken en stopten hun eigen kunstwerk met gepaste trots in de tas om mee naar huis te nemen.

Zat er een ook nieuwe ‘Vermeer’ tussen deze deelnemers? Dat is aan de andere deelnemers. Deze kunstenaar is duidelijk beter met woorden dan met schilderen.

Meer weten over the big picture? Kijk op Philips.nl/thebigpicture voor meer informatie.

workshop Art of Wellbeing

Everyone is creative, but there is only one Vermeer

Blue bottle caps, gold beads and orange bits of fabric. On a large table in the pavilion on the campus in Best lie many different small items, arranged in Vermeer's color palette. Philips colleagues were allowed to give free rein to their creativity during various 'the art of well-being' workshops last month. The big question was: to what extent does art have a positive effect on your well-being?

During the in-house workshop 'the art of well-being' the idea is to create your own work of art in the spirit of Johannes Vermeer. This workshop is part of the big picture, a collaboration between Philips and the Rijksmuseum for the exhibition around Vermeer. The workshop was given to Philips colleagues in Amsterdam and Best, as well as to patients of the Catharina Hospital, the Prinses Maxima Center and interested passers-by on Amsterdam's Museumplein.   

workshop Art of Wellbeing

Positive influence

The workshop itself consists of two parts. In the first part, each participant paints a panel, including their name. The individual panels of 192 aspiring artists eventually combine to form another special art project. This artwork was recently unveiled at the Rijksmuseum and will subsequently be on display at the Catharina Hospital in Eindhoven. It is of course nice for the participants to know that their artwork was on display in the Rijksmuseum.

Feeling better about yourself

In the second part of the workshop, participants get to work on their own creative side, under the guidance Natalie van Gelder (MSc in Pedagogy and Education) and her team. The assignment is simple and relatively broad; get inspired by Vermeer and make something. In doing so, it doesn't matter what you make or what it looks like. "It's not about the end result, it's about the process," Natalie explains.

At the beginning of the workshop, she explains in a presentation the positive impact art has on people. "You feel better about yourself in everyday life, and art also helps with better or faster recovery from illness."

A different style

And then it's up to the participants themselves to roll up their sleeves. What does Vermeer need to know about you to portray you? That's the question participants are asked as everyone is given a blank canvas in front of them. Some get out of the starting blocks and run to the table with craft supplies, while others take a moment to think about the future work of art.

workshop Art of Wellbeing

Everyone has their own approach in creating. Also, everyone has a different style during the creative process: some cut and paste with the available materials, others express themselves more in the use of color. Natalie: "Wherever we are with this workshop, we see unique creations everywhere, because expressing yourself with art is very personal."

Supreme concentration

What is the same with everyone is their level of concentration. Each participant is in his or her own little world while creating the artwork. A quiet music plays in the background, the facilitators walk around and hand out compliments everywhere, but the participants themselves are often far too busy to talk as well as tinker. Time also seems to fly by for most, as they are surprised when the end of the session is reached. They even regret that it is over and would have liked to continue for a while.

A new Vermeer?

That, of course, is a good sign and is exactly in line with the intention of this workshop. According to theory, being busy with art has a positive effect and this workshop shows that. The participants enjoyed working with it and proudly put their own artwork in the bag to take home.

Was there also a new "Vermeer" among these participants? That's up to the other participants. This artist is clearly better with words than with painting.

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.