Corona en Ruud

sep 29, 2022

Op fietsafstand van elkaar: “Het is veel leuker om samen nieuwe dingen te bedenken dan alleen”

Gemiddelde leestijd: 2-4 minuten

Binnen 23 minuten fiets je van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) naar Philips op de High Tech Campus. Dr. Ruud van Sloun kan het weten. Vier dagen in de week is hij universitair docent aan de TU/e, binnen de Signals Processing Systems groep van de afdeling Electrical Engineering. De vijfde dag is hij sinds twee jaar als wetenschapper verbonden aan Philips, waar hij zijn onderzoek naar kunstmatige intelligentie (AI) en signal processing vertaalt naar innovaties binnen medische beeldvormingssystemen.

Dat werkt bijzonder goed, vindt Ruud. “Ik sta met een been in de academische wereld en met het andere in de industrie. Het kijkje in de keuken dat ik bij Philips krijg, helpt me om te begrijpen welke vragen er leven in de klinische wereld en het onderzoek dat ik samen met het team aan de TU/e doe, te sturen zodat de innovaties die wij doen beter landen.”

Ruud van Sloun

Dat betekent niet dat hij zich laat leiden door wat de industrie ‘vraagt’. “De belangen van academische wereld en de industrie kunnen heel anders zijn. Dat is prima, ze moeten ook niet verstrengeld raken. Maar het is wel goed om van elkaars belangen op de hoogte te zijn en die te begrijpen. Dan kun je samen bepalen waar die belangen elkaar raken en op welke speerpunten je goed met elkaar kunt samenwerken.”

Academische innovaties moeten normaal een lange weg afleggen om in de praktijk te worden toegepast. Door gezamenlijk speerpunten vast te stellen, kunnen we langs die assen sneller innoveren.

Ruud van Sloun

Beeldvormingssystemen als volwaardige collega

Aan de TU/e doet Ruud onderzoek naar AI. Bij zijn werk binnen Philips staat de praktische toepassing van AI binnen beeldvormingssystemen centraal. “Het belang van AI is tweeledig. Enerzijds kan het bestaande processen versnellen en efficiënter maken. Daarin zetten we nu al belangrijke stappen. Maar AI kan in toekomst ook dingen mogelijk maken die er nu nog niet zijn, waarmee een beeldvormingssysteem bijna een volwaardige collega kan worden.”

Daarom richt Ruuds onderzoek zich op mogelijkheden om via AI zogeheten closed loop imaging mogelijk te maken. “We maken nu gebruik van open loop imaging. Eerst wordt het beeld gemaakt, daarna helpt AI bij de analyse. Bij closed loop imaging wordt AI eerder ingezet, al bij het maken van het beeld. Het systeem is dan zo slim dat het zelf beslist hoe het beeld het beste gemaakt kan worden om tot een juiste beoordeling van een afwijking, ziekte of klacht bij de patiënt in kwestie te komen.

Dat komt heel dicht in de buurt van de manier waarop mensen werken. Ik hoop dat het over vijf tot tien jaar zo ver is. Dat zou wel een revolutie betekenen voor de architecturen en platformen waarmee gewerkt wordt. En voor de clinici die ze gebruiken, niet te vergeten. Daarom is het ook zo belangrijk dat de academische wereld, industrie en clinici nauw samenwerken en elkaar meenemen in dat proces.”

AI kan in toekomst dingen mogelijk maken die er nu nog niet zijn, waarmee een beeldvormingssysteem bijna een volwaardige collega kan worden.

Ruud van Sloun

Vertrouwen bouwen

Een goede samenwerking is precies de insteek van het Eindhoven MedTech Innovation Center (e/MTIC) waarin het Catharina Ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum, Kempenhaeghe Epilepsie en Slaapcentrum, TU/e en Philips werken aan innovaties in de zorg. Ook Ruud is hieraan verbonden. Alle partners zitten qua locatie dichtbij elkaar, op fietsafstand, wat het overleg vergemakkelijkt. Maar het zijn de deeltijdaanstellingen, zoals hijzelf heeft, die naar zijn mening echt het verschil maken. Hij sprak hierover op 22 september tijdens de e/MTIC conferentie in het Muziekgebouw in Eindhoven.

Corona en Ruud e/MTIC

“Het is goed om regelmatig bijeen te komen maar het werkt nog beter om mensen te hebben die permanent in twee organisaties zitten. Mensen die zelf belang hebben bij een goede samenwerking en die zich iedere dag daarvoor inzetten. Daarmee bouw je ook gemakkelijker aan vertrouwen – ook dat is essentieel bij het samen innoveren. Je moet kennis in alle openheid met elkaar kunnen delen zonder te hoeven oppassen dat iemand met jouw idee ervan doorgaat!”

De academische wereld, industrie en clinici moeten nauw samenwerken en elkaar meenemen in het innovatieproces.

Ruud van Sloun

Een mooi ecosysteem

Team up to win. Het is een slogan van Philips maar Ruud had hem zelf kunnen bedenken. “Ik ben echt iemand van de samenwerking. Het is veel leuker om samen nieuwe dingen te bedenken dan alleen. Of dat gaat om muziek maken of componeren – een van mijn grote passies – of algoritmes schrijven. Samen creatief bezig zijn, dat geeft me energie.”

Daarom is hij zo op zijn plek binnen Philips, TU/e en e/MTIC. “We hebben hier een mooi ecosysteem gecreëerd dat werkt, waarin alle partijen een waardevolle rol hebben – ook de Master-studenten, promovendi en postdocs die de algoritmes programmeren, testen en erover rapporteren. Daarmee gaan we mooie dingen bereiken. Ik hoop dat dit model aanslaat en ook in andere regio’s gekopieerd wordt om innovatie landelijk een boost te geven.”

Corona en Ruud e/MTIC

Accelerating healthcare innovations by bike: “It is much more fun to come up with new things together than on your own”

By bike, it takes you 23 minutes to get from Eindhoven University of Technology (TU/e) to Philips on the High Tech Campus. Dr. Ruud van Sloun knows. Four days a week, he is an assistant professor at TU/e, within the Signals Processing Systems group of the Electrical Engineering department. On the fifth day, he works as a scientist at Philips, where he translates his research into artificial intelligence (AI) and signal processing into innovations within medical imaging systems.

That works very well, according to Ruud. “The 'behind-the-scenes look' at Philips helps me to understand what questions exist in the clinical world. In addition, it helps me to steer the research I do with the team at TU/e so that the innovations we do have a better impact.”

Ruud van Sloun

That does not mean he is guided by what industry "demands". "The interests of academia and industry can be very different and should not get entangled either. But by understanding each other's interests you can determine where those interests intersect, and on which objectives you can work together."

Academic innovations normally have to travel a long way to be applied in practice. By jointly defining priorities, we can innovate faster.

Ruud van Sloun

Imaging systems as a valuable colleague

At TU/e, Ruud conducts research on AI. His work at Philips focuses on the practical application of AI within imaging systems. "The importance of AI is twofold. On the one hand, it can accelerate existing processes and make them more efficient. We are already taking important steps there. But AI can also enable things in the future that are not yet there today, that can make an imaging system almost a full-fledged colleague."

That's why Ruud's research focuses on opportunities to make so-called closed-loop imaging possible through AI. "We now use open-loop imaging. First, the image is taken, then AI supports the analysis. With closed-loop imaging, AI is deployed earlier, when the image is taken. Based on AI, the system decides how to create the best image to come to a correct assessment of an abnormality, disease, or complaint in the patient in question.”

This is very close to the way humans work. I hope we will be there in five to ten years. It would revolutionize the architectures and platforms being worked with and for the clinicians who use them. That is also why it is crucial that academia, industry and clinicians work closely together and connect in that process."

AI could enable things in the future that are not there today, making an imaging system almost a full-fledged colleague.

Ruud van Sloun

Building trust

Close collaboration is the foundation of the Eindhoven MedTech Innovation Center (e/MTIC), in which the Catharina Hospital, Máxima Medical Center, Kempenhaeghe Epilepsy and Sleep Center, TU/e and Philips work together on innovations in healthcare. All partners are located within biking distance of each other, which facilitates consultation. But it is the part-time appointments, like the one Ruud has, that make the difference. Ruud spoke about the advantages of cross- appointments at the e/MTIC conference on September 22nd at the Muziekgebouw in Eindhoven.

Corona en Ruud e/MTIC

"It is good to meet regularly, but it works even better when people work permanently in two different organizations. Organizations who have an interest in good cooperation and who are committed to that every day. That way, you also build trust more easily - that is essential when innovating together. You have to be able to be open and transparent in sharing knowledge without being afraid that someone will take your idea!"

Academia, industry and clinicians must work closely together and include each other in the innovation process.

Ruud van Sloun

A beautiful ecosystem

Team up to win. It is a Philips slogan, but Ruud could have come up with it himself. "I am a collaborative person. It is much more fun to come up with new things together than alone. Whether that involves making music or composing - one of my great passions - or writing algorithms. Being creative together gives me energy."

That is why he is a good fit with Philips, TU/e and e/MTIC. "We have created an ecosystem that works, in which all parties have a valuable role - including the Master students, PhD students and postdocs who program, test and report on the algorithms. With that, we are going to achieve great things. I hope this model catches on and is copied in other regions to boost innovation nationwide."

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.