Philips Greden Room

sep 28, 2022

Design brengt de zorg tot leven: top designers Philips laten zien hoe tijdens Dutch Design Week

Gemiddelde leestijd: 2-4 minuten

Gezondheidstechnologie speelt een belangrijke rol in de toekomst van de gezondheidszorg. Zo kunnen artsen bijvoorbeeld met behulp van data betere en snellere diagnoses stellen. Maar hoe breng je al die cijfers en letters tot leven, naar een beeld wat het menselijk brein makkelijk kan verwerken? En hoe kun je een spannende ervaring voor kinderen, zoals het ondergaan van een MRI scan, op een speelse wijze nauwkeuriger laten verlopen?

Tijdens de Dutch Design Week van 22 tot 30 oktober, kunnen bezoekers onder het thema “Designing for Health Journeys” ontdekken hoe de designers van Philips bijdragen aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Het grootste design evenement in Noord- Europa trekt jaarlijks meer dan 300.000 bezoekers uit binnen- en buitenland naar Eindhoven.

Ontmoet het “Red Dot: Design Team of the Year”

Het Philips Experience Design team heeft dit jaar de eretitel “Red Dot: Design Team of the Year” toegekend gekregen. Tijdens de Dutch Design Week, kunnen bezoekers in het Philips Museum met eigen ogen zien wat hun ontwerpen zo uniek maakt. In de tijdelijke exhibitie zijn vier prijswinnende designprojecten te zien, ieder met een andere invalshoek van Design binnen de zorg.
 

 • Ontdek hoe Ollie de Olifant en zijn vrienden helpen om kinderen en hun ouders spelenderwijs voor te bereiden op de MRI scan;
 • Leer hoe het ontwerp van een ontvangstruimte het verschil kan maken tijdens de opname van patiënten met gedragsstoornissen;
 • Bekijk hoe designers data met behulp van AI weten om te zetten in beelden die tot de verbeelding spreken, waardoor artsen betere diagnoses kunnen stellen;
 • Zie hoe een multidisciplinair designteam samenwerkte aan een nieuw cardiologisch hartcentrum in Amsterdam.

Philips Greden Room

In gesprek met topdesigners Philips

Gedurende de Dutch Design Week kunnen bezoekers in gesprek gaan met de topdesigners achter deze projecten in de Design Talks. Zij laten voor een keer de binnenkant van hun schetsboekje zien, en vertellen het verhaal achter hun concept.
 
De Design Talks zijn online en worden op vier verschillende tijdstippen gehouden. Bezoekers kunnen zich inschrijven via dit registratieformulier.

Embassy of Health in het Klokgebouw

Hoe zorgen we voor een gezonde samenleving, nu en in de toekomst? Om deze vraag te beantwoorden brengt de Embassy of Health elk jaar ontwerpers samen om te laten zien wat design kan doen om de gezondheidszorg opnieuw uit te vinden. In de expositie Chronic Health nodigt de Embassy of Health je uit om na te denken hoe we onze houding ten opzichte van gezondheid kunnen veranderen.

Philips presenteert dit jaar twee projecten om de zwangerschapszorg voor kwetsbare vrouwen te verbeteren.
 

 • Voor Nederland werd het Pregnancy Flagging System ontwikkeld. Dit is een digitale app voor het melden van zwangerschapssymptomen. Met behulp van een algoritme en een klinisch dashboard kunnen zorgverleners zwangerschap risico’s zo vroeg mogelijk opsporen en tijdig ingrijpen. 
 • De Toolkit voor hoog risico-zwangerschap, ondersteunt zorgverleners in Afrika bij het identificeren van zwangerschap risico’s en het bewustzijn over een gezonde zwangerschap te stimuleren.

Embassy of Health

Design brings healthcare to life: top designers Philips show how during Dutch Design Week

Healthcare technology plays an important role in the future of healthcare. For example, doctors can use data to make better and faster diagnoses. But how do you bring all those numbers and letters to life, into an image that the human brain can easily process? And how can you improve the accuracy of an MRI scan for children, by making the experience less intimidating in a playful manner?

During Dutch Design Week from October 22nd to 30th, visitors can discover how Philips' designers contribute to improving healthcare, under the theme "Designing for Health Journeys." The largest design event in Northern Europe attracts more than 300,000 visitors from home and abroad to Eindhoven every year.

Meet the "Red Dot: Design Team of the Year"

This year, the Philips Experience Design team has been awarded the honorary title of "Red Dot: Design Team of the Year". During Dutch Design Week, visitors can see for themselves what makes their designs so unique at the exhibition in the Philips Museum. The temporary exhibition features four award-winning design projects, each with a different perspective to design within healthcare.

 

 • Discover how Ollie the Elephant and his friends help prepare children and their parents for the MRI scan;
 • Learn how the design of a reception area can make a difference during the onboarding of behavioral health patients;
 • See how designers are able to turn AI data into images that capture the imagination, allowing doctors to make better diagnoses;
 • See how a multidisciplinary design team collaborated to design a new Heart Center in the Amsterdam region.

Philips Greden Room

In conversation with Philips top designers

During Dutch Design Week, visitors can talk to the top designers behind these projects in the Design Talks. For once, they will show the inside of their sketchbook, and tell the story behind their concept.

The Design Talks are online and will be held at four different times. Visitors can register using this registration form.

Embassy of Health at the Klokgebouw

How do we ensure a healthy society, now and in the future? To answer this question, the Embassy of Health brings together designers at the Klokgebouw to show what design can do to reinvent health care. During the exhibition called Chronic Health, the Embassy of Health invites you to consider how we can change our attitudes toward health.

Philips presents two projects this year to improve pregnancy care for women in vulnerable positions.
 

 • For the Netherlands, the Pregnancy Flagging System was developed. This is a digital app for reporting pregnancy symptoms. Using an algorithm and a clinical dashboard, healthcare providers can detect pregnancy risks as early as possible and intervene in time;
 • The High Risk Pregnancy Toolkit, supports health care providers in Africa to identify pregnancy risks and promote awareness about a healthy pregnancy.

Embassy of Health

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.