Nieuwscentrum
masthead jens muhlsteff l

sep 28, 2020

Hoe een fascinatie voor meten de gezondheidszorg verbetert

Gemiddelde leestijd: 7-9 minuten

English version below

'Het valt me vaak op hoe belangrijk meten is in het verbeteren van de menselijke toestand.' 

 

Dit citaat van Bill Gates raakt de essentie van het werk van Jens Mühlsteff; als Value Stream Owner is hij verantwoordelijk voor het onderzoek binnen Philips naar innovaties op het gebied van meten. Zijn werk is beloond met de Gilles Holst Award 2020 voor zijn 'zeer gerespecteerde en erkende wetenschappelijke werk, thought leadership en bijdrage aan Philips'.

Een natuurkundige in een medische wereld

Jens begon 18 jaar geleden bij Philips, in Aken. Later verhuisde hij Eindhoven voor een wetenschappelijke carrière op het gebied van monitoringsystemen, zowel binnen als buiten de ziekenhuisomgeving. 

 

Meten blijft een fascinatie voor de onderzoeker: "Misschien komt het door mijn achtergrond als natuurkundige. In de natuurkunde proberen we de wereld in abstracte modellen vast te leggen, onder randvoorwaarden zo goed mogelijk zijn te controleren. Met zo'n model kun je een bepaald proces meerdere malen herhalen en in principe elke keer dezelfde uitkomst hebben. Als je bijvoorbeeld een appel uit een boom laat vallen, doet hij er altijd even lang over om op de grond te vallen."

Met natuurkundige modellen kun je een bepaald proces meerdere malen herhalen en in principe elke keer dezelfde uitkomst hebben. Als je bijvoorbeeld een appel uit een boom laat vallen, doet hij er altijd even lang over om op de grond te vallen.

Jens Mühlsteff

Value Stream Owner

Accepteer onzekerheden

"In de medische wereld moet je onzekerheden accepteren. Het is heel moeilijk om een model ontwikkelen voor het monitoren van patiënten, dat zo robuust is dat het altijd past in de praktijk. Dat is een echte uitdaging die in nauwe samenwerking met medische experts en patiënten moet worden opgelost. 

 

We moeten ons best doen om ervoor te zorgen dat de manier waarop we patiënten monitoren en vitale functies meten zo nauwkeurig mogelijk is. Het is precies die ambitie, die mij motiveert in mijn werk."

In de medische wereld moet je onzekerheden accepteren. Het is heel moeilijk om een model ontwikkelen voor het monitoren van patiënten dat zo robuust is dat het altijd past in de praktijk.

Jens Mühlsteff

Value Stream Owner

Patiënten monitoren over het gehele zorgcontinuüm

Jens en zijn team van 30 onderzoekers besteden veel aandacht aan het geschikt maken van monitoringsystemen - zoals biosensoren - voor nieuwe omgevingen, zoals bij patiënten thuis. "Wij zien het als onze missie om ons monitoring- en analyseaanbod zodanig te transformeren dat het waarde toevoegt aan elk onderdeel van onze 'quadrupel aim': van verbeterde gezondheidsresultaten tot een betere ervaring van de patiënt, verbeterde tevredenheid van het personeel en lagere zorgkosten. 

 

Monitoringoplossingen zijn oorspronkelijk gemaakt voor een ziekenhuisomgeving. Als we deze geschikt willen maken voor thuisgebruik, moet er wel eerst het nodige worden aangepast. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat patiënten in staat en bereid zijn om met systemen te werken? Dit betekent onder meer dat we apparaten veel intuïtiever en comfortabeler in het gebruik moeten maken." 

Jens received the award from Henk van Houten, Chief Technology Officer at Philips.

Jens ontving de Gilles Holst Award uit handen van Henk van Houten, Chief Technology Officer bij Philips.

Erkenning van vakgenoten

De positieve impact die Jens en zijn team hebben gehad binnen Philips wordt nu dus beloond met een Gilles Holst Award. De nominatie kwam voor Jens als een verrassing. “Het feit dat ik door collega's genomineerd ben, is voor mij bijzonder waardevol”, aldus de onderzoeker. “Het is een echte eer om dit soort erkenning te krijgen van vakgenoten." 

25e Gilles Holst Award

Sinds 1996 eert Philips toponderzoekers met deze prijs, die is vernoemd naar de oprichter en directeur van het Philips Natlab in Eindhoven. Jens ontving de prijs uit handen Henk van Houten, Chief Technology Officer bij Philips. 

 

'In deze rol heeft Jens een sterk presterend team opgebouwd in Eindhoven en Cambridge (VS), dat altijd streeft naar perfectie', zo is te lezen in de aanbevelingsbrief over de nominatie van Jens. 'Zijn wetenschappelijk werk, zijn leiderschap en tastbare bijdragen aan Philips worden zeer gerespecteerd en erkend door collega's, zowel bij research als in de business. Bovendien was Jens medeauteur van meer dan 50 publicaties en droeg hij bij aan 43 patenten.'

Dr. G.J. Noordergraaf, anesthesiologist at Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, gave a speech during the award ceremony

Dr. G.J. Noordergraaf, anesthesioloog bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, gaf een toespraak tijdens de prijsuitreiking 

Sterk voorstander van samenwerking met partners

Jens is ervan overtuigd dat deze output alleen mogelijk is als onderzoekers over de grenzen van de organisatie heen samenwerken. Hij is erg actief binnen het Eindhovense MedTech Innovation Center (e/MTIC), waarin Philips nauw samenwerkt met de Technische Universiteit Eindhoven en drie ziekenhuizen in en rond Eindhoven. 

 

"We hebben altijd meerdere promovendi van e/MTIC gehad. Hierdoor kunnen we als team eenvoudiger nieuwe gebieden verkennen die we in ons dagelijks werk niet zouden kunnen aanpakken; meestal de wat risicovollere onderwerpen met een onzekere uitkomst. 

 

Zo werken we nu nauw samen met het Catherina Ziekenhuis. Dankzij de inzichten die we van het ziekenhuis krijgen over het gebruik van bloeddrukmeters kunnen we het ontwerp van deze producten optimaliseren. En dat is maar één voorbeeld van de vele projecten die we samen met e/MTIC-deelnemers doen."

We hebben altijd meerdere promovendi van e/MTIC gehad. Hierdoor kunnen we als team eenvoudiger nieuwe gebieden te verkennen die we in ons dagelijks werk niet zouden kunnen aanpakken; meestal de wat risicovollere onderwerpen met een onzekere uitkomst.

Jens Mühlsteff

Value Stream Owner

De tien geboden van Gilles Holst

Het lijkt bijna een paradox: de structurele samenwerking met een technische universiteit en ziekenhuizen stelt Philips in staat om vrijer onderzoek te doen. "Gilles Holst had gelijk toen hij zijn tien geboden formuleerde", aldus Jens. 

 

"Het geheim van succesvol zijn in onderzoek is mensen voldoende vrijheid te geven, hun eigenaardigheden te accepteren. De vrijheid om te kiezen waar je aan werkt heeft een enorm potentieel om onderzoekers te motiveren, zolang het overeenkomt met het belang van het bedrijf."

Download afbeelding

Partnerships worden belangrijker

Jens gelooft dat partnerships zoals e/MTIC alleen maar aan belang zullen winnen. "De wereld is complexer en verandert sneller dan ooit in de geschiedenis van de mensheid. Bij Philips zijn we toonaangevend op het gebied van patiëntmonitoring en we weten dat als we die leidende positie willen behouden, we moeten samenwerken om te kunnen innoveren. 

 

We kunnen niet alles alleen doen, en eerlijk gezegd zouden we dat ook niet moeten willen. Op zichzelf staande systemen behoren tot het verleden. We moeten zorgen voor het verbinden van zorg via geïntegreerde oplossingen.”

We kunnen niet alles alleen doen, en eerlijk gezegd zouden we dat ook niet moeten willen. Op zichzelf staande systemen behoren tot het verleden; we moeten zorgen voor het verbinden van zorg via geïntegreerde oplossingen.

Jens Mühlsteff

Value Stream Owner

Over e/MTIC

Philips maakt deel uit van het samenwerkingsverband e/MTIC (Eindhoven MedTech Innovation Center) dat bestaat uit de Technische Universiteit Eindhoven, Philips, Máxima Medisch Centrum, Catharina Ziekenhuis en Kempenhaeghe Expertisecentrum. Snelle implementatie van hightech innovaties in de gezondheidszorg is van belang om een kosteneffectief zorgsysteem in stand te houden. Hierbij is het van belang dat de focus ligt op wat individuele patiënten werkelijk nodig hebben voor betere gezondheidszorg. 

 

De missie van e/MTIC is om value based gezondheidszorg te stimuleren door een ecosysteem te creëren dat onderzoek, ontwikkeling en implementatie van duurzame innovaties in de klinische praktijk versnelt door de geïnstitutionaliseerde samenwerking tussen regionale partners te versterken die zich richten op onderzoek en innovatie in vooraf gedefinieerde klinische domeinen. 

 

Meer info op: https://www.tue.nl/en/research/research-groups/eindhoven-medtech-innovation-center/

Jens  afbeelding

How a fascination for measurements can improve healthcare

'I have been struck again and again by how important measurement is to improving the human condition.' 

 

This quote from Bill Gates touches the essence of the work of Jens Mühlsteff; as Value Stream Owner he is responsible for Philips' research in the field of measurement innovations. His work has been rewarded with the Gilles Holst Award 2020 for his 'highly respected and recognized scientific work, thought leadership and contribution to Philips'.

A physicist in a medtech environment

Jens joined Philips 18 years ago in Aachen and later moved to Eindhoven to pursue a scientific career in the area of patient monitoring dealing with unobtrusive measurement technologies tailored to applications in- and outside hospital settings. 

 

Measuring never ceases to fascinate the award-winning researcher: "Perhaps it's because of my background as physicist. In physics, we try to capture the world in minimal abstract models during well-controlled boundary conditions. For a specific setting, you can repeat a certain process multiple times and still have the same outcome. For example, when you drop an apple from a tree, the time it takes to hit the ground is always the same." 

Accept uncertainties

"In the medical world, you need to accept uncertainties, because it's hard to build a model for monitoring patients that is so robust that it always fits in practice. That is a real challenge to be solved in close collaboration with medical experts and patients – we need to do our best to make sure that the way we monitor patients and measure vital signs is as accurate as possible. This ambition really motivates me."

 

In the medical world, you need to accept uncertainties, because it's hard to build a model for monitoring patients that is so robust that it always fits in practice.

In the medical world, you need to accept uncertainties, because it's hard to build a model for monitoring patients that is so robust that it always fits in practice.

Jens Mühlsteff

Value Stream Owner

Monitoring patients across the healthcare continuum

In close collaboration with the business, Jens and his team of 30 researchers devote a lot of effort into making monitoring systems, such as biosensors, suitable for new settings, such as patients' homes. "We see it as our mission to transform our monitoring and analytics offering so that it will add value to every part of our quadruple aim: from improved health outcomes to improved patient experience, improved staff satisfaction and lower cost of care. The technology that is already in use to monitor patients in hospitals need to be tailored for lower acuity settings and home applications. How can we make sure that patients are able and willing to work with this technology? This means, amongst other things, that we really need to make devices much more intuitive and comfortable to use."

Jens received the award from Henk van Houten, Chief Technology Officer at Philips.

Jens received the award from Henk van Houten, Chief Technology Officer at Philips.

Recognition from peers

The impact that Jens and his team made on Philips' business is rewarded with the Gilles Holst Award. The nomination came as a bit of surprise. "The fact that I got nominated by my colleagues is, to me, especially rewarding. It is a true honor to receive that kind of recognition from peers."

25th Gilles Holst Award

Since 1996, Philips honors top researchers with the award that is named after the founder and director of the Philips Natlab in Eindhoven. Jens received the award from Henk van Houten, Chief Technology Officer at Philips. 'In this role Jens has built a high performing team across Eindhoven and Cambridge (US), always looking for excellence' as he pointed out. 'His scientific work, thought leadership as well as tangible contributions to Philips are highly respected and recognized by Research and business colleagues.' On top of that, Jens co-authored over 50 publications and contributed to 43 patents. 

Dr. G.J. Noordergraaf, anesthesiologist at Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, gave a speech during the award ceremony

Dr. G.J. Noordergraaf, anesthesiologist at Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, gave a speech during the award ceremony

Firm believer in partnerships

Jens firmly believes that this output can only be achieved when researchers collaborate across organizational boundaries. He is a very active participant in the Eindhoven MedTech Innovation Center (e/MTIC) partnership, in which Philips closely collaborates with the University of Technology Eindhoven and three hospitals in and around Eindhoven. "We have always had several PhD students from e/MTIC. This simply allows us as a team to explore new territory that we would not be able to address in our daily work, mostly more risky topics with uncertain outcomes. For example, now we are working closely together with Catherina Hospital; thanks to the insights that we get from the hospital about the use of blood pressure cuffs we are able to optimize the design of this product. And that is just one example of many projects that we do together with e/MTIC participants."

We have always had several PhD students from e/MTIC. This simply allows us as a team to explore new territory that we would not be able to address in our daily work, mostly more risky topics with uncertain outcomes.

Jens Mühlsteff

Value Stream Owner

The ten commandments of Gilles Holst

It almost seems like a paradox: the structural collaboration with a technical university and hospitals allows Philips to perform research more freely. "Gilles Holst was right when he formulated his ten commandments", said Jens. "The secret to being successful in research is to give people sufficient freedom, accept their idiosyncrasies. 

 

The freedom to choose what you work on has an enormous potential to motivate researchers, as long, of course, as it corresponds with the interest of the business, which needs to be the attitude within industrial research."

Download afbeelding

Partnerships will grow in importance

Jens believes that partnerships like e/MTIC will only grow in importance. "The world is more complex and changing faster than ever in human history. At Philips we are a leader in patient monitoring, and we know that if we want to maintain that leadership position, we must partner to innovate. 

 

We can't do everything on our own, and frankly, we shouldn't want to do that. Standalone boxes are a thing of the past; we need to deliver on connecting care via integrated solutions."

We can't do everything on our own, and frankly, we shouldn't want to do that. Standalone boxes are a thing of the past; we need to deliver on connecting care via integrated solutions.

Jens Mühlsteff

Value Stream Owner

About e/MTIC

Philips is part of the e/MTIC (Eindhoven MedTech Innovation Center) partnership between Eindhoven University of Technology, Philips, Máxima Medical Center, Catharina Hospital and Kempenhaeghe Expertise Center. Fast implementation of dedicated high-tech health care innovations will be indispensable to maintain a cost-effective healthcare system that is configured around what individual patients really need for a better health care outcome. The mission of e/MTIC is to drive value-based healthcare by growing an ecosystem that creates a fast-track in research, development and implementation of sustainable innovations in clinical practice by strengthening the institutionalized collaboration between regional partners focusing on research and innovation in pre-defined clinical domains. More information on: https://www.tue.nl/en/research/research-groups/eindhoven-medtech-innovation-center/

Deel op social media

  • https://www.philips.nl/a-w/about/news/archive/standard/about/news/articles/2020/20200928-hoe-een-fascinatie-voor-meten-gezondheidszorg-verbetert.html Link gekopieerd

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

(Meer) gerelateerd nieuws

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.