masthead 20191001 BNR Big Five Hans de Jong l

okt 02, 2019

BNR: “Brabant groeit al jaren harder dan de rest van Nederland, wat is het geheim van de hoogwaardige maakindustrie?”

Gemiddelde leestijd: 2-4 minuten

For English see below

Hans de Jong, President Philips Nederland, kijkt in gesprek met presentator Roelof Hemmen naar het geheim van de hoogwaardige maakindustrie in Brainport Eindhoven en wat andere bedrijven daarvan kunnen leren. Ook vertelt Hans welke bijdrage het gezondheidstechnologiebedrijf levert aan de maatschappij.

Hightech Brabantse bedrijven zijn leidend in de wereld

“Brabant groeit al jaren harder dan de rest van Nederland. Beneden de rivieren gebeurt dus een wondertje waar je boven de rivieren misschien wel wat van kan leren”, schetst presentator Roelof Hemmen. “Wat is het geheim van de hoogwaardige maakindustrie?”. 

 

Volgens Hans ligt er in Brainport Eindhoven een sterk fundament, omdat er al decennialang in techniek wordt geïnvesteerd. “Philips is ooit begonnen als uit de hand gelopen startup met de ene broer die innovatieve producten maakt, de andere broer die deze wereldwijd verkoopt, en een vader die het allemaal financiert. Daar is het wereldconcern Philips uit voortgekomen. Die kennis en kunde heeft zich inmiddels verspreid in nieuwe initiatieven en nieuwe bedrijven. Dat vormt het huidige fundament van dat Brabantse wonder.” 

Philips is ooit als uit de hand gelopen startup begonnen. Daar is het wereldconcern uit voortgekomen.

Hans de Jong

President Philips Nederland

“Philips staat aan de basis, maar het huidige succes is van alle bedrijven, en de mensen die er werken, samen. De hightechbedrijven in Brabant zijn leidend in de wereld. Die weten exact wat er nodig is en zijn nu al bezig in de laboratoria voordat andere bedrijven daar weet van hebben. Dat is de kracht die we hebben.”

BNR Big Five - Hans de Jong & Roelof Hemmen

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Presentator Roelof Hemmen daagde Hans ook uit op de maatschappelijke rol van Philips. 

 

”Het gaat om wederkerigheid. De balans tussen overheid, bedrijfsleven en gemeenschap. De vraag is: welke inspiratie kunnen we uit het verleden halen, om een toekomstbestendig Nederland te bouwen? Ik vind het goed dat we ons als Philips daarover verantwoorden en laten zien wat we op dit moment bijdragen aan de maatschappij”, aldus Hans. 

Ik vind het goed dat we ons als Philips verantwoorden en laten zien wat we op dit moment bijdragen aan de maatschappij.

Hans de Jong

President Philips Nederland

“Philips richt zich op het toegankelijk en betaalbaar houden van de gezondheidzorg. De uitgangspunten van de circulaire economie staan daarbij centraal. En in 2020 zijn we wereldwijd CO2-neutraal. Daarnaast gaat het er ook om wat je voor de mensen doet. Zo investeren we in onze eigen medewerkers, maar ook in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Via ons Werkgelegenheidsplan hebben we al 13.000 mensen werkervaring op laten doen, 75% van hen vindt na het doorlopen van dat programma een baan.” 

Philips is samen met andere hightechbedrijven in de regio aanjager van de bovengemiddelde economische groei in Brabant, en daarmee van Nederland.

Hans de Jong

President Philips Nederland

“Verantwoord ondernemen is ook investeren in duurzame groei. De Brabantse economie is daar een mooi voorbeeld van. Met 8.500 medewerkers in Eindhoven en ruim 700 miljoen aan lokale investeringen in R&D is Philips samen met andere hightechbedrijven in de regio, groot en klein, aanjager van de bovengemiddelde economische groei in Brabant, en daarmee van Nederland.”

BNR Big Five - Hans de Jong

National radio station BNR: "Brabant has been growing faster than the rest of the Netherlands for years, what is the secret of the high-quality manufacturing industry?"

Hans de Jong, President Philips Netherlands, talks to presenter Roelof Hemmen about the secret of the high-quality manufacturing industry in Brainport Eindhoven and what other companies can learn from this. Hans also talks about the contribution that the health technology company itself makes to society.

High-tech companies from Brabant are leading in the world

"Brabant has been growing faster than the rest of the Netherlands for years”, says Roelof Hemmen. In this area, geographically sometimes referred to as ‘below the rivers’, there is a little miracle going on, he stated to Hans. “Perhaps above the rivers others can learn something from that. What is the secret of the high-quality manufacturing industry?"

 

According to Hans, Brainport Eindhoven has a strong foundation because it has been investing in technology for decades. "Philips started out as a startup that got out of hand with one brother making innovative products, another brother selling them worldwide, and a father financing it all. That's where the global Philips group came from. That knowledge and expertise has now spread to new initiatives and new businesses. That has laid the ground for the miracle of Brabant." 

Philips once started out as a startup that got out of hand. That's where the global group came from.

Hans de Jong

President Philips Netherlands

"Philips is at the basis of this, but the current success of all companies, and the people who work there, is an achievement we accomplish together. The high-tech companies in Brabant are leading in the world. They know exactly what is needed and are already working in the laboratories before other companies know about it. That's the power we have."

BNR Big Five - Hans de Jong & Roelof Hemmen

Social responsibility

Presenter Roelof Hemmen also challenged Hans on the social role of Philips. 

 

"It's all about reciprocity. The balance between government, business and community. The question is: what inspiration can we get from the past to build a future-proof Netherlands? I think it's a good thing that we, as Philips, account for this and show what we are currently contributing to society", says Hans. 

 

I think it's good that we, as Philips, show responsibility and what we are currently contributing to society.

Hans de Jong

President Philips Netherlands

"Philips is committed to keeping healthcare accessible and affordable. The principles of the circular economy take center stage in this. And by 2020 we will be CO2-neutral worldwide. It's also about what you do for people. For example, we invest in our own employees, but also in people who have a distance to the labor market. Through our Employment Plan, we have already provided 13,000 people with work experience, 75% of them find a job after completing that program.”

Philips, together with other high-tech companies in the region, is the driving force behind the above-average economic growth in Brabant, and therefore in the Netherlands.

Hans de Jong

President Philips Netherlands

"Corporate responsibility also means investing in sustainable growth. The Brabant economy is a good example of this. With 8,500 employees and more than 700 million in local investments in R&D, Philips, together with other high-tech companies in the region, is the driving force behind the above-average economic growth in Brabant, and therefore in the Netherlands.

BNR Big Five - Hans de Jong

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.