Nieuwscentrum

okt 01, 2018

Philips biedt 100 studenten een blik op de toekomst van digitale zorg

Gemiddelde leestijd: 5-7 minuten

     

For English see below

 

Honderd studenten van verschillende universiteiten en hogescholen waren vorige week bij Philips te gast voor ‘een blik op de toekomst van de digitale gezondheidszorg’. Via een uitgebreid dagprogramma met interessante in- en externe sprekers, toepasselijke demo’s en een interactieve co-creatie workshop werden ze meegenomen in een wereld van adaptive intelligence, obesitas, cardiologie en oncologie en slimme oplossingen binnen de zorg. Daarbij moesten ze ook zelf aan de slag met een reële casus. Binnen het volledig vernieuwde gebouw 36 op de High Tech Campus kwamen de studenten zo niet alleen in aanraking met actuele vraagstukken, maar ook met Philips-medewerkers met wie ze hun interesses konden delen. 

Zelf ervaren

“Het aantrekken en behouden van technisch talent, is voor ons als bedrijf heel belangrijk. Voor onze missie om in 2025 jaarlijks het leven te verbeteren van 3 miljard mensen wereldwijd, hebben we goede en gedreven mensen nodig. Daarom moeten we ook onszelf laten zien; wie we zijn en wat we doen. Maar ook wilden we de studenten een keer bij ons binnen laten kijken, zodat ze ook een gevoel bij ons krijgen en zelf ervaren hoe wij werken. Het vernieuwde HTC36 is daar bij uitstek geschikt voor”, aldus Bas Kuppens. Hij is bestuurder van Connected Care & Health Informatics in Nederland en was in die rol ook verantwoordelijk voor de nieuwe werkomgeving binnen HTC36.
We wilden de studenten een keer bij ons binnen laten kijken, zodat ze ook een gevoel bij ons krijgen en zelf ervaren hoe wij werken.

Bas Kuppens

Bestuurder Connected Care & Health Informatics Nederland

“Hier werken ongeveer 250 medewerkers. Zij maken onderdeel uit van een groep van ongeveer duizend mensen van Philips Design, Research en Health Informatics, die samen met klanten en partners werken aan toekomstige digitale oplossingen voor de gezondheidszorg”, zegt Bas Kuppens. “Binnen gebouw 36 is de werkomgeving volledig ingericht om het creatieve co-creatie proces te stimuleren.”

Beter dan verwacht

De studenten ervaarden dat zelf ook zo. Tara Verstappen, student International Lifestyle Studies, vond het programma zelfs nog beter dan verwacht. “Ik werk voor mijn studie aan een individueel project waarbij ik een instrument ontwikkel dat ervoor zorgt dat mensen met afasie minder snel moe worden. Ik ben vandaag weer helemaal geïnspireerd om daarmee verder te gaan!” Niet alleen dankzij de workshops, maar ook in de lezingen vond zij inspiratie. Deze stonden alle drie in het teken van digitale zorg. Jeroen Tas, Chief Innovation & Strategy bij Philips, beet ’s ochtends het spits af, gevolgd door professor Max Welling, die gespecialiseerd is in machine learning en onder meer verbonden is aan de UvA. In de middag kregen de studenten ook de visie van professor Iain Buchan gepresenteerd. Hij houdt zich al jaren bezig met digitale oplossingen binnen de zorg en is onder meer verbonden aan de universiteiten van Cambridge en Manchester.
Ik ben vandaag helemaal geïnspireerd om verder te gaan met mijn individuele project op de universiteit.

Tara Verstappen

Student International Lifestyle Studies

Connectie

Lars Stevens, net afgestudeerd aan de TU Delft in Technology, Policy and Management, was vooral gegrepen door de interactieve co-creatie workshop. Daarbij werd onder leiding van Philips Design in kleine groepjes gewerkt aan oplossingen voor patiënten met obesitas die bariatrische chirurgie hebben ondergaan (bijvoorbeeld een maagballon). Lars Stevens: “De vraag daarbij was, hoe zij na het verlaten van het ziekenhuis ook thuis goed begeleid kunnen worden in het aanpassen van hun levensstijl. Daarin moesten we echt de connectie leggen tussen zorgaanbieder, technologie en zorgvrager.” 

 

Aan het eind van de dag kwamen de teams bij elkaar om hun oplossingen aan elkaar te presenteren. Een team bedacht bijvoorbeeld het aan elkaar verbinden van apparaten in huis, zoals slimme koelkasten en weegschalen, zodat een diëtist gedrag dat met gewicht te maken heeft goed kan monitoren en daar op tijd op kan inspelen naar zijn cliënt. Een ander team kwam met het idee om goed bedrag te stimuleren middels beloning door het toepassen van gamification en er een soort van sportieve uitdaging voor het hele gezin aan te koppelen. 

Dit was een event waar ik per se bij wilde zijn.

Max van Riel

Student Biomedical Engineering

Contacten leggen

Max van Riel, als student Biomedical Engineering aan de TU/e net aan zijn master begonnen, vond de workshops nog wel even een uitdaging. “Ik ben nooit zo goed in brainstormen, maar dit was wel een event waar ik per se bij wilde zijn toen ik ervan hoorde. Dit sluit helemaal aan bij mijn eigen interesse voor de toekomst.” Deze student gebruikte de dag dan ook om zijn licht op te steken tijdens de lezingen, maar ook om contacten te leggen. “Misschien komt er zelfs wel een stage uit voort!” 

 

“De opzet is daarmee volledig geslaagd”, aldus Bas Kuppens. “Het was fantastisch om te zien hoe de studenten hun kans grepen om alle demo’s te bekijken, maar ook om contacten te leggen met mensen binnen Philips.”

Philips offers 100 students a look at the future of digital healthcare

Last week, Philips received hundred students from various universities and colleges to take 'a look at the future of digital healthcare'. Through an extensive all-day program with interesting internal and external speakers, relevant demos and an interactive co-creation workshop they were taken into a world of adaptive intelligence, obesity, cardiology and oncology, as well as smart healthcare solutions. In addition, they also had to tackle a real-world case. This not only allowed the students to get acquainted with current issues in the fully renovated building 36 on the High Tech Campus, but also with Philips employees with whom they could share their interests. 

Experiencing it for themselves

"Attracting and retaining technical talent is very important for us as a company. Our mission to annually improve the lives of 3 billion people worldwide by 2025 requires skilled and driven people. That is why we need to show ourselves as well; who we are and what we do. But we also wanted to let the students take a look inside, giving them a sense of what we're like and experience for themselves how we work. The renovated HTC36 is a great place for that," according to Bas Kuppens. He is the director of Connected Care & Health Informatics in the Netherlands. In that position, he is also responsible for the new working environment within HTC36.
We wanted to let the students take a look inside, giving them a sense of what we're like and experience for themselves how we work. The renovated HTC36 is a great place for that.

Bas Kuppens

Director of Connected Care & Health Informatics in the Netherlands

"We have around 250 employees here. They belong to a group of approximately one thousand people at Philips Design, Research and Health Informatics who are working on future digital healthcare solutions together with customers and partners," says Bas Kuppens. "The working environment in building 36 has been fully designed to foster the creative co-creation process."

Better than expected

The students had the same experience. Tara Verstappen, an International Lifestyle Studies student, felt the program was even better than expected. "For my studies, I'm working on an individual project to develop a tool that helps people with aphasia not to get tired so fast. Today really got me inspired to get back to it!" In addition to the workshops, the talks offered inspiration as well. These were all related to digital healthcare. Jeroen Tas, Chief Innovation & Strategy at Philips, kicked the day off, followed by Professor Max Welling, specialized in machine learning and associated with the University of Amsterdam (among other places). In the afternoon, Professor Iain Buchan also presented his vision to the students. For years, he has been working on digital healthcare solutions and is associated with universities including those in Cambridge and Manchester.
For my studies, I'm working on an individual project to develop a tool that helps people with aphasia not to get tired so fast. Today really got me inspired to get back to it!

Tara Verstappen

International Lifestyle Studies student

Connection

Lars Steven, recently graduated from Delft Technical University in the field of Technology, Policy and Management, was particularly gripped by the interactive co-creation workshop. At the workshop, small groups supervised by Philips Design worked on solutions for obese patients who have undergone bariatric surgery (such as a gastric balloon). Lars Stevens: "The question was how, after leaving the hospital, they can also be properly supported at home in modifying their lifestyle. To do so, we really had to make a connection between the healthcare provider, technology and the care recipient." 

 

At the end of the day, the teams got together to present their solutions to one another. For instance, one team thought up the idea of connecting home appliances, such as smart refrigerators and scales, allowing a dietician to properly monitor weight-related behavior and address this with the client in a timely manner. Another team came with the idea to encourage good behavior by means of gamification and link it to a kind of sports challenge for the whole family. 

This was an event I really wanted to attend as soon as I heard about it.

Max van Riel

Master student biomedical engineering

Make contact

Max van Riel, who just started his Master's at the TU/e as a biomedical engineering student, felt the workshops were quite challenging. "I'm never very good at brainstorming, but this was an event I really wanted to attend as soon as I heard about it. This really matches my own interests for the future." Naturally, this student used the day to learn as much as he could from the talks, but also to make contact. "It might even lead to an internship!" 

 

"This shows our intention was fully achieved," says Bas Kuppens. "It was amazing to see the students seize this opportunity to take a look at all the demos, but also to make contact with people at Philips."

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Mascha Geerts - Prins

Mascha Geerts - Prins

Communications Manager Philips Innovation Center Eindhoven

Tel.: +31 6 24856782