WGP

Feiten & cijfers

icon

Aantal werkervaringsplaatsen

Het aantal deelnemers aan het Philips Werkgelegenheidsplan is sinds 2013 – het jaar waarin de 12.500ste deelnemer binnenkwam – gestaag toegenomen. In 2017 werd aan 123 deelnemers een werkervaringsplaats aangeboden (in 2016: 64). Het totaal aantal deel-nemers vanaf de start van het WGP in 1983 kwam hiermee op 12.972.
icon

Verdeling mannen/vrouwen

Het percentage vrouwen in het WGP is in 2017 weer toegenomen ten opzichte van het aantal in 2016 (73,4% man en 26,6% vrouw). Belangrijkste oorzaak is de afname van een aantal Lighting-fabrieken, waardoor er meer werkervaringsplaatsen in de procesindustrie, logistiek en mechatronica zijn verdwenen.
icon

Gemiddelde leeftijd

De leeftijdsopbouw van de deelnemers ziet een verschuiving bij de doelgroep 31-50 jaar, was dit in 2016 nog 43,7%, zien we een redelijke groei naar 54,5% in 2017. De arbeidsmarkt trekt aan, maar we merken dat het voor de doelgroep 50+ moeilijk blijft om aan een reguliere baan te komen. Dit verklaart ook de stabiele gemiddelde leeftijd van 39,6 jaar in 2017 (2016: 39,5).
icon

Arbeidsgehandicapten

Sinds 2009 verrichten we extra inspanningen voor deze doelgroep, zoals het Wajong-project in Drachten en het leerwerktraject ‘Cybersecurity Medewerker’ voor Wajongers met een autisme spectrum stoornis (ASS). Ook zien we een groei van ingestroomde Wajongers bij de andere leerwerktrajecten (Mechatronica, Secre tarieel etc.). Sinds 2013 is er speciale aandacht voor deelnemers die hersteld zijn van kanker en is een samenwerking met Emma@Work aangegaan om meer mensen met een chronische ziekte een kans te bieden binnen het WGP.
icon

Leerwerktrajecten

Afgelopen jaar namen 59 personen deel aan leerwerktrajecten die uiteindelijk een algemeen erkend diploma opleverden. Opleidingen in de procestechniek en mechatronica worden het meest gevolgd. Vrijwel allemaal leiden ze op tot minimaal niveau 2 (startkwalificatie). Voor werkzoekenden zonder startkwalificatie zal het WGP-beleid er de komende jaren steeds meer op gericht zijn hen de kans te bieden om via een leerwerktraject (alsnog) een startkwalificatie te behalen.
icon

Uitstroomresultaat WGP

De uitstroomresultaten van ex-deelnemers, een jaar na vertrek uit het WGP, waren in 2017 met 75% voor het tweede jaar hoger dan de target van 70% (2016: 71,8%). Dit jaar zien we dat er ten opzichte van 2016 (29.4%) meer tijdelijke contracten worden gegeven, namelijk ruim 38%. Daarnaast zien we een verdere daling van de uitzendcontracten die zijn aangeboden, zo kreeg 18,75% in 2017 een uitzendcontract, tov 29,5% in 2016 en 37,2% in 2015.