REACH

REACH heeft betrekking op het registreren, evalueren, autoriseren en beperken van chemische stoffen (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical substances) en is van kracht geworden op 1 juni 2007. REACH is bedoeld om de bescherming van de volksgezondheid en het milieu verder te verbeteren door een duidelijkere en snellere identificatie van bepaalde chemische stoffen. Deze wetgeving van de Europese Unie is van toepassing op alle leveranciers (binnen en buiten Europa) die chemicaliën en/of producten met bepaalde chemicaliën in de Europese Unie willen verkopen, importeren of produceren.


Philips ondersteunt de doelstelling van REACH om de Europese regelgeving voor chemicaliën verder te verbeteren. Aan de hand van deze regelgeving wordt er onder meer naar gestreefd de volksgezondheid en algemene veiligheid te verbeteren en het milieu te beschermen. We hebben onze leveranciers van chemicaliën gevraagd om (vooraf) te registreren welke chemicaliën ze aan ons leveren. Zodoende kunnen we controleren of de regelgeving wordt nageleefd en onderbrekingen in de aanvoer voorkomen. Het beperkte aantal chemicaliën dat we zelf produceren is al in dit registratieproces opgenomen. Bovendien hebben we onze leveranciers van componenten en eindproducten verzocht ons informatie te verstrekken over de chemicaliën in de door hun geleverde producten. Zodoende kunnen we onze klanten en consumenten informatie verstrekken over de zogenaamde zeer zorgwekkende stoffen (SVHC, Substances of Very High Concern) die voorkomen op de SVHC-lijst van de REACH-verordening, zoals is vereist in artikel 33 van REACH (als deze stoffen in een concentratie van meer dan 0,1% van het totaalgewicht van een product voorkomen). Over het algemeen is het bekend dat kabels van elektrische en elektronische apparatuur ftalaten (DEHP, bis(2-ethyl(hexyl)ftalaat), CAS nr.: 117-81-7) bevatten. Dit kan ook gelden voor een beperkt aantal kabels van Philips-producten. Bij ons weten bevatten onze producten geen andere stoffen die voorkomen op de SVHC-lijst, zoals omschreven in artikel 33.

 
Europese REACH-verordening

 
 
Veelgestelde vragen over REACH