Speech Henk van Houten (General Manager Philips Research) ter gelegenheid van 100 jaar Philips Research in het Evoluon in Eindhoven op 9 januari 2014

januari 10, 2014

Dames en heren,

 

Hartelijk welkom bij het eeuwfeest van Philips Research! Het doet me deugd hier zoveel collega’s te kunnen begroeten van prominente bedrijven waar we mee samenwerken, evenals vertegenwoordigers van overheden, universiteiten, ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen. In het publiek bevinden zich ook diverse leden van het Philips Executive Committee, waaronder onze bestuursvoorzitter Frans van Houten, en tal van innovatieleiders die werkzaam zijn binnen Healthcare, Lighting en Lifestyle. Last but not least wil ik graag een aantal voormalige directeuren van Philips Research verwelkomen, die allemaal hun steentje hebben bijgedragen aan de erfenis waarop we vandaag voortbouwen. Om dit jubileumjaar voor Philips Research in te luiden wil ik graag van deze gelegenheid gebruik maken om u allen een gezond, gelukkig en inspirerend 2014 te wensen. Vandaag zijn we hier bijeen om een eeuw van zinvolle innovatie binnen Philips te vieren. Maar we zijn hier ook bijeen om in de volgende honderd jaar creatieve ideeën en technologische doorbraken, en de unieke kans die we hebben om deze ideeën en doorbraken samen te vertalen in innovaties die er echt toe doen voor miljarden mensen over de hele wereld.

 

Wat kunnen we leren van onze geschiedenis?

 

De Griekse filosoof Heraclitus (535 v.Chr – 475 v.Chr) zei: “Je kunt niet twee keer in dezelfde rivier stappen, aangezien de stroming voortdurend vers water aanvoert.” Zijn doctrine was dat verandering het wezen van het universum vormt: “niets is blijvend, behalve verandering”. U hebt daarnet allemaal het filmpje over 100 jaar Philips Research gezien. Wat een ongelooflijk enerverende periode is dat geweest! Mede dankzij talloze nieuwe technologieën en geweldige uitvindingen hebben compleet nieuwe industrieën het licht gezien. In dezelfde periode zijn volgroeide bedrijfsonderdelen omgevormd tot nieuwe, of eenvoudigweg verdwenen. Daardoor is ons huidige portfolio van activiteiten wezenlijk anders dan in het verleden. Amper tien jaar geleden, in 2005, had ruim 50% van ons productaanbod betrekking op consumentenelektronica (waaronder halfgeleiders). Dat is allemaal verleden tijd. Tegenwoordig is meer dan 70% van ons portfolio “business to business”, op het gebied van professionele gezondheidszorg en verlichting. En ons segment Consumer Lifestyle richt zich steeds meer op persoonlijke verzorging en welzijn. Ik ben er heilig van overtuigd dat het feit dat we er nog altijd zijn, en onze transformatie tot onderneming die zich richt op gezondheid en welzijn, te danken is aan een geschiedenis waarin doorlopende en ambitieuze innovatie in specifieke marktsegmenten centraal stond – waarbij altijd rekening is gehouden met de behoeften van eindgebruikers. En ik denk dat we gerust kunnen zeggen dat dit nooit mogelijk zou zijn geweest zonder Philips Research, dat in de afgelopen 100 jaar zijn rol als de innovatieaanjager van Philips steeds trouw heeft vervuld. Het zal echter niemand verbazen dat wij ons als onderzoeksorganisatie ook flink hebben moeten aanpassen aan de veranderende bedrijfsomgeving. En daar zijn we in geslaagd!


Trots op Philips Research

 

Daarom ben ik trots om hier op dit podium het woord te mogen nemen namens alle gedreven, moedige, creatieve en briljante mensen die sinds 1914 voor Philips Research hebben gewerkt. Na het afronden van mijn natuurkundestudie kwam ik in 1985 bij Philips Research in dienst. Ik kreeg de kans om op heel diverse en uitdagende terreinen actief te zijn, van kwantumtransportfenomenen in nanostructuren van halfgeleiders tot optische gegevensopslag, halfgeleiderverlichting en gezondheidszorg. Maar in feite heb ik het gevoel dat Philips Research al veel langer deel uitmaakt van mijn leven – bijna een halve eeuw. Tijdens mijn jeugd werkte mijn vader hier namelijk als afdelingshoofd. Hij kwam thuis met verbluffende prototypes van LCD-schermen en ’s werelds eerste elektronische zakrekenmachine, en dat was bijzonder inspirerend. Wat ik altijd boeiend heb gevonden aan werken bij Philips Research – en ik denk dat dit ook voor mijn collega’s geldt – is dat het de creatieve wetenschapper in ons naar boven haalt, terwijl we tegelijkertijd onszelf en onze partners binnen de Philips-bedrijfsonderdelen stimuleren om zinvolle innovaties te ontwikkelen die succesvol zijn op de markt, omdat ze een wezenlijk verschil maken voor mensen.

 

Hoe staat Philips Research er vandaag de dag voor?

 

Als hoofd van Philips Research wordt me vaak de vraag gesteld: “waarom besluit Philips niet gewoon om Research te decentraliseren, zodat de bedrijfsonderdelen volledig verantwoordelijk worden voor hun eigen innovatie?” Mijn antwoord is allereerst dat bestaande bedrijfsonderdelen door de hevige concurrentie- en prijsdruk gedwongen zijn kortetermijnresultaten te leveren, onder meer door snelle cycli van incrementele innovaties ten uitvoer te leggen die cruciaal zijn om op korte termijn het hoofd boven water te houden. Maar in de wereld van nu, die gekenmerkt wordt door ingrijpende veranderingen, moeten we ook “buiten de gebaande paden treden”. We moeten investeren in baanbrekende technologieën, zodat we marktaandeel kunnen veroveren. Doen we dit niet, dan zullen onze concurrenten ons de kaas van het brood eten. Ook moeten we het fundament leggen voor nieuwe activiteiten, aangezien onze bestaande activiteiten onvermijdelijk een “S-curve” zullen volgen, richting maximale ontwikkeling en uiteindelijk neergang. Deze nieuwe bedrijfsonderdelen kunnen als aanverwante sectoren gebruik maken van capaciteiten en bedrijfsmiddelen die binnen onze bestaande onderdelen voorhanden zijn, maar ook gepaard gaan met het tot stand brengen van nieuwe vaardigheden, afzetkanalen, leveringsketens of bedrijfsmodellen. Een gediversifieerde onderneming als Philips moet zelfs nieuwe activiteiten ontwikkelen in Emerging Business Areas, die buiten onze bestaande marktsectoren liggen. Het streven om te innoveren buiten de gebaande paden is de belangrijkste reden dat we vasthouden aan een centrale onderzoeksorganisatie met een breed toepassingsgebied en langetermijnoriëntatie. Daarnaast staat een centraal laboratorium natuurlijk garant voor de uitwisseling van technologieën en vaardigheden tussen bedrijfsonderdelen, de zogeheten “synergievoordelen”. En ten slotte heeft onze onderzoeksorganisatie een multidisciplinaire en creatieve cultuur, en dat staat garant voor een gestage stroom van baanbrekende ideeën. Ook het behoud van deze unieke cultuur is ontegenzeglijk een belangrijke reden om een aparte organisatie te handhaven. Een tweede vraag die men mij vaak stelt is: “Hoe zorgt u ervoor dat wat u doet effectief en efficiënt is?” Om te beginnen zorgen we ervoor dat we ons met de juiste onderwerpen bezighouden, uitgaande van een gezamenlijke visie die niet enkel inspeelt op de huidige behoeften van de marktsectoren binnen Philips, maar die ook anticipeert op technologische en industriële trends. Bij Philips laten we ons inspireren door de grote maatschappelijke uitdagingen van de 21e eeuw, zoals de opkomst van miljoenensteden, energietekorten, de vergrijzing, en de grote toename van chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, kanker en COPD. De merkbelofte van Philips is deliver innovation that matters to you. Onder “you” verstaan we u als professionele klant of consument, met uw specifieke voorkeuren. En misschien wel het belangrijkste, uw individuele behoeften, die het hele emotionele en fysiologische spectrum beslaan. Onze missie is om deze behoeften in kaart te brengen en hieraan tegemoet te komen met onze producten en oplossingen, op een manier die zo goed mogelijk past bij u, uw familie en de samenleving waar u deel van uitmaakt. Daarom hebben we voor elke maatschappelijke uitdaging binnen ons werkveld specifieke doelen en ambities geformuleerd die inspelen op de behoeften van eindgebruikers en als leidraad fungeren voor onze onderzoeksprogramma’s. Om onze effectiviteit te vergroten hebben we ons daarnaast fors ingespannen om de omslag te maken van de fundamentele onderzoeksorganisatie die we in de jaren ’80 waren naar een organisatie die zich toelegt op “front-end innovatie”. Als zodanig zijn we niet alleen verantwoordelijk voor het ontwikkelen en testen van ideeën, maar zijn we vast onderdeel van het Philips-brede proces om deze ideeën te vertalen in producten en diensten die vervolgens met succes op de markt gebracht worden. Dat houdt in dat we bij Research ideeën vaak veel verder moeten ‘dragen’, waar nodig tot aan de productontwikkeling en klinische onderzoeken, met name voor de soorten innovatie die wat meer voeten in de aarde hebben. Ook bundelen we onze krachten veel eerder in het innovatieproces met andere functies, zoals marketing, productontwerp, of zelfs supply chain management. Effectief en efficiënt worden staat of valt met het tot stand brengen van een echte prestatiecultuur. Bij Philips Research bevorderen we creativiteit, maar we nemen ook de verantwoording voor wat dit oplevert en teweegbrengt. We zijn er trots op dat we meer dan de helft van alle patenten die Philips aanvraagt voor onze rekening nemen. Maar we hanteren ook jaardoelen die aangeven in hoeverre gebleken innovatiemogelijkheden zijn benut. Tot slot gaan we na wat het zakelijke rendement van onze belangrijkste innovaties is in termen van gezamenlijk gegenereerde omzet. En ik kan u vertellen dat een heel groot deel van de huidige omzet van het bedrijf terug te voeren is op innovaties die in samenwerking met Philips Research zijn ontwikkeld.

 

De toekomst mede vormgeven...

 

Dit brengt me bij de reden dat we dit evenement “Co-creating the Future” hebben genoemd. De visie van ons bedrijf is om de wereld gezonder en duurzamer te maken via innovatie. Ons doel is om tussen nu en 2025 per jaar 3 miljard mensen een beter leven te bezorgen. Dit is een uiterst ambitieuze belofte, maar we weten dat we gemotiveerd en vastberaden genoeg zijn om deze waar te maken. De missie van Philips Research is om deze visionaire doelstellingen te verwezenlijken en zo als bedrijf de toekomst mede vorm te geven. Maar dat kunnen we niet alleen. “Co-creating the Future” verwijst naar hoe onze teams – bestaande uit ruim 1500 onderzoekers en wetenschappers – over de hele wereld als strategische partners de handen ineenslaan met de bedrijfsonderdelen van Philips, zodat we samen grenzen verleggen en zinvolle innovaties op de markt brengen. We zijn ons er terdege van bewust dat we meer dan alleen onze collega’s binnen Philips nodig hebben om onze missie tot een goed einde te brengen. We moeten ook samenwerken met externe partners. Met velen van de aanwezigen hier hebben we op enig moment samengewerkt. Samen met innovatiepartners over de hele wereld, zoals universiteiten, ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen, start-ups en gevestigde bedrijven, zullen we oplossingen blijven ontwikkelen. Ook zullen we samenwerken met overheden om de randvoorwaarden te creëren voor succesvolle innovatie met de inbreng van meerdere belanghebbenden en in een complexe economische omgeving, bijvoorbeeld op het gebied van de thuiszorg of energiezuinige verlichting.

 

Conclusie

 

Wij denken dat het belangrijk is om een aantal van onze doelen en ambities op innovatiegebied vandaag met u te delen. Zo dadelijk nemen vier vooraanstaande onderzoekers u via hun presentaties mee op een reis naar de toekomst van enkele van onze aandachtsgebieden. Daarna zijn er demonstraties te zien van onze nieuwste innovaties. We hopen u enthousiast te maken voor wat we proberen te bereiken, door u een zeldzaam kijkje achter de schermen te gunnen, zodat u met eigen ogen kunt zien welke nieuwe wegen we inslaan om voor miljarden mensen zinvolle innovaties te ontwikkelen. Hartelijk dank voor uw komst; ik hoop dat u een inspirerende middag zult beleven, met volop mogelijkheden om van gedachten te wisselen.