Beleving gezondheid en welzijn van burgers niet gebonden aan rijkdom land

november 11, 2010

Onderzoek ‘Philips Index for Health and Well-being’ geeft inzicht in gezondheid en welzijn van mensen over gehele wereld. Enkele conclusies uit het rapport:

  • Sommige van de hoogste gezondheid- en welzijnscores zijn voor opkomende economieën; onder de laagst scorende landen bevinden zich ook ontwikkelde landen.
  • 91%  stelt dat mensen hun gezondheid zelf in de hand hebben, maar de meeste mensen lijken niet bereid om daarnaar te handelen.
  • Inkomen en de kosten van het levensonderhoud zijn de twee grootste zorgen.
  • Ontspannen met familie en vrienden is wereldwijd de meest genoemde manier om zorgen weg te nemen.
  • Iedereen is tevredener over familie en vrienden dan over de eigen partner.
  • Bijna de helft verwacht ouder te worden dan 80.

 

Amsterdam – Koninklijke Philips Electronics (AEX: PHI, NYSE: PHG) publiceert vandaag de ‘Philips Index for Health and Well-being: A global perspective’ (Philips-index voor gezondheid en welzijn: een mondiaal perspectief). Het rapport maakt duidelijk dat mensen in India, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Saoedi-Arabië en Singapore aanmerkelijk positiever denken over hun gezondheid en welzijn dan mensen in een aantal van de meest ontwikkelde economieën, zoals Japan, veel Europese landen en Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. Deze resultaten geven de verschillen weer in het belang dat mensen stellen in gezondheid, werkgelegenheid en persoonlijke relaties – thema’s die volgens dit rapport belangrijke factoren zijn voor gezondheid en welzijn – en de voldoening die mensen eruit halen1.


Het rapport, waarin wereldwijde megatrends in gezondheid en welzijn worden belicht, is het eindproduct van een grootmondiaal consumentenonderzoek waarvoor The Philips Center for Health & Well-being meer dan 31.000 mensen in 23 landen heeft ondervraagd.


“Philips is een mensgerichte onderneming en met de Philips-index willen we onderzoeken wat onze beleving van gezondheid en welzijn bepaalt. Zo kunnen we beter inspelen op de behoeften van een bevolking die voor een steeds groter deel in steden leeft en steeds verder vergrijst”, aldus Katy Hartley, directeur van The Philips Center for Health & Well-being. “In het Nederlandse onderzoek zien we een aantal bijzonder interessante uitkomsten. De Philips Index laat zien dat Nederlanders zich over het algemeen gezond en prettig voelen en ook optimistisch zijn. Toch zijn een aantal problemen zichtbaar. Overgewicht, stress en slaapgebrek zijn belangrijke storende alledaagse factoren. Deze uitkomsten geven aan dat de focus van Philips op ‘health en well-being’ een goede keuze is.”


Staat rijkdom gelijk aan gezondheid?
Uit het rapport blijkt dat zes van de tien internationale respondenten hun gezondheid en welzijn over het algemeen als goed aanmerken. Als we dat gegeven nader analyseren, blijkt echter dat de Verenigde Staten, Brazilië en veel Europese landen het niet zo goed doen als men zou denken, in tegenstelling tot grote delen van Azië en het Aziatisch-Pacifisch gebied. Met name de inwoners van de VAE (88%), Saoedi-Arabië (78%) en India (72%) zijn per saldo het meest tevreden over hun gezondheid en welzijn, terwijl Japanners dat het minst zijn (27%). Nederlanders scoren op het gevoel van gezondheid en welzijn bovengemiddeld met 59%.
Wereldwijd beschouwen we lichamelijke en geestelijke gezondheid als de twee belangrijkste factoren voor onze algemene gezondheids- en welzijnsbeleving. Volgens het beeld dat de Physical Health Index2 te zien geeft, geven Japanners (24%) en Britten (40%) het laagste, en inwoners van de VAE (93%) en India (84%) het hoogste cijfer aan hun lichamelijke gezondheid. Nederlanders bevinden zich in de middenmoot (53%). Ontevredenheid over het eigen gewicht is een thema dat in alle landen voorkomt, en er bestaat een sterke correlatie tussen gewicht en tevredenheid over de algemene lichamelijke gezondheid, met name onder vrouwen. De helft van de Nederlanders (51%) vindt zichzelf te zwaar. Ongeveer een derde van de Nederlanders (31%) noemt overgewicht zelf als potentiële bedreiging voor de gezondheid in de komende vijf jaar.


Ten aanzien van de Emotional Health Index3 komen de scores voor een deel overeen met die voor lichamelijke gezondheid; in de VAE (94%) voelt men zich het best, in Nederland is dit gemiddeld (51%) en in Japan (26%) het slechtst, waaruit een potentieel verband tussen lichamelijke en emotionele gezondheid blijkt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat stress een significante factor is voor gezondheid en welzijn, die door 70% van de internationale respondenten wordt genoemd. De hoogste stressniveaus vinden we in India (95%), Taiwan (94%) en Korea (94%). Een ruime meerderheid van de Nederlanders (62%) ervaart enige mate van stress. 24% van de ondervraagden geeft aan dat stress voornamelijk werkgerelateerd is. Vrouwen (71%) hebben aanmerkelijk vaker last van stress dan mannen (53%). In veel landen vormen de zorgen over de betaalbaarheid van gezondheidszorg een belangrijke bron van stress, vooral in de VAE (70%), Singapore (68%) en de Verenigde Staten (67%). In Nederland is dit ook een opvallende tweede stressfactor, genoemd door 21% van de ondervraagden. 


Geven we zoveel om onze gezondheid dat we er ook iets voor willen doen?
Negen op de tien internationale respondenten vindt dat de verantwoordelijkheid voor gezondheid bij zichzelf ligt. Duidelijk is echter dat men persoonlijke verantwoordelijkheidsgevoel niet altijd omzet in concreet handelen: wereldwijd gaat bijna tweederde van met een specifiek gezondheidsprobleem naar een arts, maar meer dan de helft (51%) volgt het advies van de arts niet op, en slechts 37% laat de voorgeschreven medische onderzoeken ook echt uitvoeren.


In Nederland bezoekt slechts 3 op de 10 ongeveer één keer per jaar de dokter. Zolang het Nederlanders goed gaat en zij geen klachten hebben lijkt een algemene controle overbodig. Voor Nederlanders is het ook helemaal niet vanzelfsprekend om het advies van de dokter op te volgen; slechts één op twee geeft gehoor aan doktersadvies.


Jammer genoeg, maar wel te verwachten, denkt slechts 42% van de internationale respondenten dat zijn/haar conditie optimaal is voor zijn/haar leeftijd, en slechts 22% zegt fitter te zijn dan ooit. En ondanks de initiatieven op het gebied van volksgezondheid waar velen mee in aanraking komen, zegt bijna de helft van de internationale respondenten dat ze niet zoveel bewegen als ze zouden moeten en denkt slechts 36% dat ze gezonder eten dan de rest van hun landgenoten.


In Nederland weten we dat we moeten afvallen: 42% van de ondervraagden wil meer dan vijf kilo gewicht verliezen en 14% zelfs meer dan zestien kilo. Ook weten we hoe we dat het beste kunnen doen: meer bewegen, minder snoepen en minder vet/calorierijk voedsel eten, zijn de meest genoemde remedies tegen overgewicht. Toch zegt bijna de helft van de Nederlanders (45%) minder vaak te bewegen dan hij of zij zou moeten doen.

Artsen zijn in de meeste landen nog steeds de primaire bron van medische informatie; alleen in Japan neemt het internet die positie in. Nederlanders (38%), Brazilianen (32%) en Italianen (29%) maken het vaakst gebruik van het internet voor een eerste medisch advies, terwijl inwoners van Aziatische landen daarvoor eerder bij familie en vrienden te rade gaan.

Werken om te leven of leven om te werken?
Werk is een belangrijke factor voor gezondheid en welzijn; alles wat ermee te maken heeft, zoals het betalen van rekeningen, sparen en het risico van ontslag, vormt werelkdwijd een belangrijke bron van stress. Met name hoeveel men verdienent en de kosten van het levensonderhoud hebben een grote invloed op de beleving van gezondheid en welzijn.


Hoewel het niet voor de hand ligt, bestaat in gevestigde economieën de grootste ontevredenheid over de kosten van het levensonderhoud: Japan (-65%), het Verenigd Koninkrijk (-57%) en de Verenigde Staten (-54%)4. Deze factor draagt ongetwijfeld bij aan de lagere scores in deze landen voor algemene gezondheids- en welzijnsbeleving. Op basis van inkomen alleen zijn Turken (46%) het meest tevreden en Japanners (-67%) en Brazilianen (-45%) het minst4. Ten aanzien van vrije tijd zijn internationale respondenten in Turkije (34%) en Frankrijk (16%) het meest tevreden, terwijl in veel Aziatische landen het gebrek aan vakantiedagen als probleem wordt genoemd. Op basis van de Job Index-scores5 halen mensen die in het Midden-Oosten werken, de meeste voldoening uit hun werk (VAE 75%, Saoedi-Arabië 63%). Nederlanders scoren hier gemiddeld (53%)  en Japanners (21%) en Britten (27%) de minste.


Tevredener met vrienden dan met partner
Stress in verband met werk en de economie gaat ten koste van de algemene beleving van gezondheid en welzijn wereldwijd, maar thuis en in gezelschap van familie en vrienden ontspannen is de voornaamste manier waarmee men dat compenseert. Deze invloed is het meest geprononceerd in het Midden-Oosten en in Azië en draagt waarschijnlijk in belangrijke mate bij aan de hoge scores op de Philips Index for Health and Well-being van veel van deze landen. De uitzondering is Japan, waar deze factor de minste invloed heeft en waar we opvallend genoeg ook de laagste indexscores vinden. Duitsers, Amerikanen en Spanjaarden brengen de meeste tijd door met familie en vrienden, hetzij thuis, hetzij buitenshuis. Nederlanders hechten meer belang aan thuis ontspannen dan tijd doorbrengen met familie en vrienden. Koreanen besteden vooral graag tijd aan hobby’s.

Uit het rapport blijkt dat we internationaal over het algemeen tevreden zijn over onze relaties met familie en vrienden, maar dat het merendeel van ons ontevreden is over de tijd die daarvoor beschikbaar is. Verder is het voor onze partners minder leuk dat in elk land waar is geënquêteerd – dus inclusief Nederland – mensen tevredener zijn over hun relatie met vrienden dan die met de partner, waarbij de verschillen het grootst zijn in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Gelukkig zijn we over onze partners wel tevredener dan over onze werkgevers en collega’s, hoewel dat in bijna de helft van alle landen, en vooral in China, maar erg weinig scheelt.

 

Hoe gaat het met ouder worden?
De wereldwijde respondenten zijn optimistisch over hun levensverwachting: 45% denkt ouder dan 80 te worden.  Circa 3 op de 5 Nederlanders verwacht hoog bejaard te worden, 80 jaar of ouder.

Daarnaast blijkt uit het rapport dat we ons wereldwijd  meer zorgen maken over ouderdomsaandoeningen die directe gevolgen kunnen hebben voor onze zelfstandigheid, zoals verslechterend zicht (30%) en reuma (28%), dan over de voornaamste doodsoorzaken kanker (16%) en hartfalen (15%). In Nederland zien we na overgewicht gewrichtspijn/artritis (2de plaats) en een verminderd gezichtsvermogen (3de plaats) als belangrijkere bedreigingen van de gezondheid. Kanker en een hartinfarct volgen pas op de 8e en 10e plaats.

 

Opmerkelijk is dat van de internationale respondenten, de 65-plussers een positiever beeld hebben van hun conditie dan de rest van hun landgenoten: ruim de helft (55%) van hen vindt dat ze voor hun leeftijd een optimale conditie hebben. De opvallendste verschillen vinden we in Brazilië (75%) en de Verenigde Staten (75%), waar de meeste 65-plussers zeiden dat ze vergeleken met de rest van hun landgenoten een optimale conditie hebben (Brazilië 24%, Verenigde Staten 51%).


Philips houdt een Livable Cities Webcast, waarin een panel van internationaal gerenommeerde experts de meest recente inzichten over dit onderwerp zal bespreken. De nieuwe gegevens uit de Philips Index for Health and Well-being behoren tot de inzet van het debat. De webcast vindt plaats op 11 november 2010, om 17.00 uur MET. Voor meer informatie of om een vraag aan het panel in te stellen, kunt u terecht op:
Philips Livable Cities Award 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:

Eric Drent
Senior communicatiemanager Philips
Tel: 040 – 278 3964
Mob. 06 – 5190 5718

.

Over het rapport

De ‘Philips Index for Health and Well-being: A global perspective’ is het eerste mondiale onderzoeksrapport dat wordt gepubliceerd door The Philips Center for Health & Well-being, een forum voor kennisdeling dat de discussie over wat mensen, gemeenschappen en innovatieleiders het belangrijkst vinden naar een hoger plan wil tillen. Het centrum brengt experts met elkaar in gesprek en in debat. Zo wil het obstakels wegnemen en uitzoeken met welke oplossingen zinvolle veranderingen gerealiseerd kunnen worden om gezondheid en welzijn in algemene zin te verbeteren. Kijk voor meer informatie op http://www.philips-thecenter.org.


De Philips Index for Health and Well-being omvat diverse indexen om de factoren, die gezondheid en welzijn beïnvloeden, nauwkeuriger te kunnen onderzoeken. Elke afzonderlijke index is gebaseerd op de antwoorden op een aantal vragen die betrekking hebben op de voornaamste onderdelen. De index wordt berekend door weging van het genoemde belang van elk onderdeel, afgezet tegen de tevredenheid van de respondent over dat onderdeel. De hoofdindex is de Total Health and Well-being Index, waarin zeventien vragen aan bod komen. Er zijn verdere subindexen gebruikt voor het onderzoeken van lichamelijke gezondheid, emotionele gezondheid, werk, familie & vrienden, leefomgeving en ouder worden. 

.

Over Koninklijke Philips Electronics

Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en lighting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn merkbelofte van “sense and simplicity”. Philips heeft wereldwijd circa 118.000 werknemers in dienst, verspreid over meer dan 60 landen. Met een omzet van EUR 23 miljard in 2009 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van Flat-TV, scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.

 

1 De Philips Index for Health and Well-being is een volledige en degelijk onderbouwde maatstaf voor gezondheid en welzijn in algemene zin, die tot stand is gekomen door weging van het genoemde belang van zeventien onderdelen van gezondheid en welzijn, afgezet tegen de tevredenheid van respondenten over elk van deze onderdelen.

 

2 De Physical Health Index (lichamelijke gezondheidsindex) is een gewogen score van het genoemde belang en de tevredenheid bij vragen over lichamelijke gezondheid en lichaamsgewicht.

 

3 De Emotional Health Index (emotionele gezondheidsindex) is een gewogen score van het genoemde belang en de tevredenheid bij vragen over mentale gezondheid, stress, leefomgeving, alleen doorgebrachte vrije tijd, en levensbeschouwing.

 

4 Om een nauwkeuriger beeld te geven van de onderzochte onderdelen, drukken de ontevredenheidsscores het verschil uit tussen het genoemde belang en de tevredenheid.

 

5 De Job Index (werkindex) is een gewogen score van genoemd belang en tevredenheid bij vragen over inkomen, relaties met collega’s en aantal vakantiedagen.

.